دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، مهر 1400، صفحه 1-170