بررسی نقش بام سبز در کاهش میزان مصرف انرژی ساختمان‌های آموزشی (مطالعه موردی: مدرسه ابتدایی دخترانه حق پناه در شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

یکی از دغدغه‌های جهان کنونی کاهش ذخایر انرژی‌های تجدیدناپذیر است. در فضای شهری یکی از عوامل موثر بر اینگونه انرژی‌ها، ساختمان‌های آموزشی با میزان بالای مصرف انرژی می‌باشد. سیستم بام سبز راهکاری مناسب برای کاهش میزان مصرف انرژی در این ساختمان ها است. این پژوهش با هدف بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های آموزشی و با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی، به موضوع بام سبز با حداقل بار وارد شده بر سازه بام و تاثیر آن بر میزان مصرف انرژی این ساختمان‌ها پرداخته‌است. همچنین یک نمونه مدرسه در شهر اصفهان که بام آن معمولی بوده‌است از نظر میزان مصرف انرژی توسط نرم افزار دیزاین بیلدر بررسی شده‌است و بار دیگر میزان مصرف انرژی این ساختمان با وجود سیستم بام سبز مورد ارزیابی قرار گرفته‌است. نتایج نشان می‌دهد، بام سبز با پوشش گیاهی چمن که دارای عمق کم ریشه و محیط کشت نسبت به سایر گیاهان می‌باشد، باعث وارد شدن حداقل بار بر سازه بام و بهینه سازی مصرف انرژی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی ساختمان آموزشی مورد مطالعه شده‌است و کل میزان مصرف انرژی این ساختمان را در مدت یک سال 4.8 درصد کاهش داده‌است.

کلیدواژه‌ها


[1] M. Santamouris, Energy and Climate in the Urban Built Environment, London: James& James, 2001.
[2] A. Niachou, K. Papakonstantinou, M, Santamouris, A.Tsangrassoulis, G. Mihalakakou, Analysis of the Green Roof Thermal Properties and Investigation of Its Energy Performance, Energy and Buildings, Vol. 33, No. 7, pp. 719-729, 2001.
[3] Y. He, H. Yu, P. Chen, M. Zhao, Thermal Performance Evaluation of a New Type of Green Roof System, Energy Procedia, Vol. 152, pp. 384-389, 2018.
[4] م. محمودی زرندی، ن. پاکاری، طراحی جزئیات مناسب بام سبز برای کاهش مصرف انرژی ساختمان، فصلنامه آرمانشهر، دوره ششم، شماره یازدهم، زمستان1392.
[5] ح. ماجدی، ف. سادات سیادتی، توسعه بام سبز در طراحی فضاهای شهری پایدار با ارائه راهکارها و پیشنهادات، نمونه موردی: باغ- مدرسه‌ها، دو فصلنامه مدیریت شهری، دوره چهاردهم، شماره سی و هشتم، بهار1394.
[6] ف. صبوری مطلق، ب. حسینی، بررسی سامانه بام سبز در فضاهای آموزشی پایدار، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما، تهران، ایران، آذرماه1394.
[7] ک. شکوهی دهکردی، م. فرهادیان، بررسی تاثیر بار برودتی و حرارتی بام سبز مرتبط با آتریوم بر مدیریت انرژی فضاهای آموزشی اقلیم سرد، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نوزدهم، شماره پنجم، تابستان1396.
[8] K. Getter, B. Rowe, The Role of Extensive Green Roofs in Sustainable Development, Hortscience, Vol. 41, No. 5, pp. 1276-1285, 2006.
[9] K. Yeung, W. Li, A Comprehensive Study of Green Roof Performance from Environmental Perspective, Sustainable Built Environment, Vol. 3, No. 1, pp. 127-134, 2014.
[10] E. Korol, N. Shushunova, Benefits of A Modular Green Roof Technology, World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, Prague, Czech Republic, 2016.
[11] B. Dvorak, A. Volder, Rooftop Temperature Reduction from Unirrigated Modular Green Roofs in South Central Texas, Urban Foresty& Urban Greening, Vol. 12, No. 1, pp. 28-35, 2013.
[12] A. Arabi, M. F. Shahidan, M. K. Mohd, M. Fakri, M. Rakhshandehroo, Considerations for Plant Selection in Green Roofs, Alam cipta, Vol. 8, No. 3, pp. 10-17, 2015.
[13] M. Rasul, L. Arutla, Environmental Impact Assessment of Green Roofs Using Life Cycle Assessment, Energy Reports, Vol. 6, No. 1, pp. 503-508, 2020.
[14] S. Cascone, Green Roof Design: State of the Art on Thechnology and Materials, Sustainability, Vol. 11, No. 11, pp. 1-27, 2019.
[15] م. رضویان، ا. غفوری‌پور، م. رضویان، بام‌های سبز، آمایش محیط، دوره سوم، شماره دهم، پاییز1389.
[16] E. Oberndorfer, J. Lundholm, B. Bass, et al., Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services, Bioscience, Vol. 57, No. 10, pp. 823-833, 2007.
[17] Z. Tian, Y. Lei, X. Gu, Building Energy Impacts of Simple Green Roofs in the Hot Summer and Cold Winter Climate Zone: Suzhou As A Study Case, Procedia Engineering, Vol. 205, pp. 2918-2924, 2017.
[18] م. محمودی زرندی، ن. پاکاری، ح. بهرامی، ارزیابی چگونگی تاثیر گذاری بام سبز در کاهش دمای محیط، ماهنامه باغ نظر، دوره نهم، شماره بیستم، بهار1391.
[19] M. Zhao, J. Srebric, Assessment of Green Roof Performance for Sustainable Buildings Under Winter Weather Conditions, Journal Of Central South University of Technology, Vol. 19, No. 3, pp. 639-644, 2012.