واژه نامه اختصاصی

ا

  • انرژی بازیافت انرژی بازیافت با محوریت استفاده از اتلاف حرارت و پسماندها (تولید برق از پسماندها، بهره برداری از ضایعات انرژی )
  • انرژی های تجدیدپذیر انرژی های تجدیدپذیر با محوریت استفاده از انرژی طبیعی (تولید برق از نور خورشید، سیستمهای استفاده از حرارت خورشید، تولید برق بادی، انرژی امواج و سایر انرژی های تجدیدپذیر )
  • انرژی های نو به عقیده برخی صاحب نظران علاوه بر انرژی های تجدیدپذیر و انرژی بازیافت شامل شکل های جدید استفاده از انرژی های امروزی غیر از سوختهای فسیلی (اتومبیل برقی، سیستم Cogeneration، پیل سوختی )
  • انرژی های نو (به معنی دیگر ) به عقیده برخی صاحب نظران گاز سازی و مایع سازی زغالسنگ و انرژی هیدرژن
    و شکل های جدید استفاده از انرژی های امروزی به غیر از سوختهای فسیلی ( اتومبیل برقی، سیستم Cogeneration، پیل سوختی )

م

  • میزان تابش میزان تابش میزان انرژی تابشی را که از خورشید در ساعت ثابتی در سطح واحد ( یک متر مربع ) دریافت می کند نشان می دهد. واحد آن kW.h/m2 یا W.h/m2 بکار می رود.
  • میزان تابش پراکنده نور آسمان به غیر از بخش روشنایی کره ی خورشید بوده، و به معنی اندازه گیری نور پراکنده از ذرات معلق یا ملکول های در جو می باشد. نور مستقیم خورشید را ضمن بر خورد بر روی سطح افقی اندازه گیری می کنند.
  • میزان تابش مستقیم میزان تابش اندازه گیری شده از بخش روشنایی کره ی خورشید را میزان تابش مستقیم می گویند. برای اینکه میزان تابش مستقیم اندازه گیری شود نور خورشید را وارد ابزار اندازه گیری تیوپ کرده، ضمن ردیابی خورشید همیشه نسبت به جهت بر خورد نور خورشید، به صورت شدت روشنایی تابش که با سطح قائم دریافت می کند اندازه گیری می شود. آنرا به عددی بر روی سطح افقی تبدیل کرده که میزان تابش مستقیم بر روی سطح افقی می باشد، و در جمع با میزان تابش پراکنده میزان کل تابش خواهد شد.
  • میزان کل تابش میزان تابش از کل آسمان بوده، و عدد اندازه گیری شده توسط تابش سنج ( پیرانومتر ) که بر روی سطح افقی نصب شده است را میزان کل تابش بر روی سطح افقی می نامند.