اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان

استادیار رئیس انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

arkaabi16gmail.com
09121226223

سردبیر

دکتر مهدی معرفت

استاد دانشگاه تربیت مدرس

maerefatmodares.ac.ir
0000-0003-4473-1561

h-index: 21  

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی معرفت

استاد دانشگاه تربیت مدرس

maerefatmodares.ac.ir
0000-0003-4473-1561

h-index: 21  

دکتر مصطفی مافی

دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

m.mafieng.ikiu.ac.ir

مجید عمیدپور

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

amidpourkntu.ac.ir

ابراهیم حاجی دولو

استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز

hajidaescu.ac.ir

مجید عباسپور

استاد دانشگاه صنعتی شریف

abbporsharif.edu

مجید بازارگان

دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

bazargankntu.ac.ir

علی اشرفی زاده

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ashrafizadehkntu.ac.ir

مسعود ضیاء بشرحق

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

mziakntu.ac.ir

ابراهیم افشاری

دانشیار دانشگاه اصفهان

e.afsharieng.ui.ac.ir

امیر امیدوار

دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز

omidvarsutech.ac.ir

سید علیرضا ذوالفقاری

استادیار دانشگاه بیرجند

zolfagharibirjand.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر فریبرز جهانشاه

استادیار دانشکده صنعت آب و برق اصفهان

fariborz.jahanshahgmail.com
09103155707

مدیر داخلی

مجید خزعلی

سیستم های انرژی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

majid.khazalisrbiau.ac.ir