اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان

استادیار رئیس انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران

arkaabi16gmail.com
09121226223

سردبیر

دکتر مهدی معرفت

استاد دانشگاه تربیت مدرس

editorjrenew.ir
0000-0003-4473-1561

h-index: 26  

دبیر تخصصی

دکتر فریبرز جهانشاه

استادیار دانشکده صنعت آب و برق اصفهان

fariborz.jahanshahgmail.com
09103155707

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اشرفی زاده

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ashrafizadehkntu.ac.ir

دکتر ابراهیم افشاری

دانشیار دانشگاه اصفهان

e.afsharieng.ui.ac.ir
0000-0003-4833-917X

h-index: 20  

دکتر امیر امیدوار

دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز

omidvarsutech.ac.ir
0000-0003-1548-5093

h-index: 8  

دکتر ابراهیم حاجی دولو

استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز

hajidaescu.ac.ir
0000-0003-0213-083X

h-index: 12  

دکتر یوسف حجت

استاد دانشگاه تربیت مدرس

yhojjatmodares.ac.ir
0000-0002-0397-7808

h-index: 16  

دکتر مسعود ضیاء بشرحق

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

mziakntu.ac.ir

دکتر مجید عباسپور

استاد دانشگاه صنعتی شریف

abbporsharif.edu

دکتر مجید عمیدپور

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

amidpourkntu.ac.ir

دکتر مصطفی مافی

دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

m.mafieng.ikiu.ac.ir

دکتر مهدی معرفت

استاد دانشگاه تربیت مدرس

editorjrenew.ir
0000-0003-4473-1561

h-index: 26  

دکتر سید علیرضا ذوالفقاری

دانشیار دانشگاه بیرجند

zolfagharibirjand.ac.ir
0000-0003-9917-3400

h-index: 6  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر مجید بازارگان

دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

bazargankntu.ac.ir

دکتر جاماسب پیرکندی

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

www.mut.ac.ir
jpirkandimut.ac.ir
0000-0001-7861-7471

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پرفسور علی صییق

استاد رئیس کنگره جهانی انرژی های تجدیدپذیر و مدیر کل شبکه جهانی انرژی های تجدیدپذیر، انگلستان

asayighwrenuk.co.uk
Tel: 44-1273-625-643

دکتر حسین کاظم

دانشیار دانشیار
دانشکده مهندسی، دانشگاه سوهار، عمان

h.kazemsu.edu.om
+96899645363
0000-0002-5034-2485

دکتر قمرالزمان سوپیان

استاد پرفسور، دانشگاه ملی کبانگسان مالزی

ksopianukm.edu.my
0000-0002-4675-3927

h-index: 80  

کوتارو تاناکا

استاد دانشکده فنی، دانشگاه شیباورا، ژاپن

researchmap.jp/read0186968?lang=en
k-tanakashibaura-it.ac.jp
0009-0009-4742-5114

h-index: 8