بررسی و مقایسه انواع روشهای استحصال توان الکتریکی از انرژی جزر و مد

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی، مهندسی برق قدرت، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دانشیار، مهندسی برق قدرت، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

انرژی جزرومد یکی از انواع مختلف تولید انرژی می‌باشد. جریان‌های جزرومدی برخلاف بسیاری از انواع انرژی تجدید پذیر، یک منبع انرژی پایدار به صورت جنبشی وپتانسیل می‌باشند که به علت تاثیر نیروی جاذبه‌ی ماه برزمین به وجود می‌آیند. جزرومد یکی ازمعدود انرژی‌های قابل پیش‌بینی در جهان بوده که باعث جذابیت آن برای جهان امروز گردیده است. به گونه‌ای که در صورت مهار آن، انرژی جزرومد می‌تواند در زمان‌های مشخص واز قبل تعیین شده تولید شود. این نوع انرژی می‌تواند برای جبران وپشتیبانی انواع دیگر تولید انرژی مانند سوخت‌های فسیلی وهسته‌ای که پیامدهای زیست محیطی زیادی دارند استفاده گردد. این نوع انرژی قادر به پاسخگویی تمام نیازهای جهان نمی‌باشد، اما نقطه شروعی برای گسترش و آشنایی بیشتر جهان با انرژی پاک و قابل دسترس می‌باشد. در این مقاله، درابتدا به بررسی وتعریف ابتدایی چگونگی پیدایش و تاریخچه استفاده از انرژی جزرومد پرداخته شده، و درادامه به روش‌های قابل استحصال انرژی جزرومد به خصوص یکی از روش‌های نوین و درحال توسعه به نام بلوتک اشاره گردیده و درآخر عملکرد یک نیروگاه‌ جزر و مد مورد بررسی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


[1] Tidal Energy, Science Direct,   https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/tidal-energy
 [2]مقدمه ای بر جزرومد در دریاها و اقیانوس ها،جورج.اچ.داروین،ترجمه دکتر حسین مروتی،انتشارات آبزیان،تهران1384.
[3] علی شیخ بهایی، آبتین عطایی، اندیشه شیعه بیگی، بررسی نیروگاه­های جزرومدی و    امکان بهره­گیری از آنها در ایران، اولین کنگره بین المللی زمین، فضا، انرژی پاک
[4] Ocean energy،US department of interior.
[5] IRENA ocean Energy Technology brief 3, June 2014, www.IRENA.org
 [6]بهروز برقی سوار،رحمن دشتی،بررسی روش های نوین استحصال انرژی از جزرومد،اولین کنفرانس دوسالانه نفت،گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، اول اردیبهشت ماه 1395.
[7] امین رییسی، حسام الدین مهرفر، مطالعه و امکان سنجی انرژی از دریای خزر و خلیج فارس، دومین کنفرانس ملی رویکرد های نوین و کاربردی در مهندسی مکانیکی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شیراز، واحد بروجرد، ایران1و2 آذر،1396
[8]چگینی، وحید. طباطبایی، سید ابوذر، گزارش طرح پژوهشی، برآورد پتانسیل انرژی تجدید پذیر در دریاهای پیرامونی، سال 1390
[9] life project, BlueTEC, www.bluewater.com
[10]Buetec Operation Brings SuccessfulResults,https://www.damen.com/en/news/2015/10/bluetec_operation_brings_successful_results
[11] La Rance Tidal Power Plant،40-years operation feedback-Lessons learntTBHA Annual Conference-Liverpool-14&15 October2009.
[12] US Energy information administration, hydropower explained, tidal power https://www.eia.gov/energyexplained/hydropower/tidal-power.php
[13] Tidal Energy،IRENA Ocean Energy Technology brief 3،June 2014.
[14] Wyre Energy Ltd.(2013),Comparisons of tidal power stations around the World,Wyre Energy Ltd.