تاثیر ثروت بر میزان و نوع زباله تولیدی و پیدا کردن بهترین مکان برای احداث نیروگاه بیوگاز با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی شهرستان بوکان)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مکانیک بیوسیستم، گرایش انرژی‌های تجدیدپذیر، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار، مکانیک بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

نرخ زاد و ولد بیشتر از مرگ و میر است پس جمعیت روزبه‌روز افزایش می‌یابد و مواد زائد تولیدی تابع جمعیت است و روند افزایشی به خود می-گیرد. قسمت اعظم پسماندهای تولیدی مربوط به آشپزخانه است که تقریباً 20- 65 درصد زباله‌ها را شامل می‌شود. از دلایل اصلی تفکیک نکردن زباله می‌توان به فاقد ارزش مادی بودن اشاره داشت. ثروتمندان حاظر هستند هزینه اضافی جهت کاهش تعداد دفعات انتقال زباله پرداخت کنند. میزان مصرف حامل‌های انرژی با ثروت رابطه مستقیمی دارد و ثروتمندان و خانواده‌های پُر جمعیت زباله‌های بیشتری نسبت به بقیه افراد جامعه تولید می‌کنند. سرانه زباله در شهرستان بوکان 793 گرم محاسبه شد. انتخاب مکان جهت این عمل بسیار حائز اهمیت است، زیرا انتخاب مکان نامناسب باعث افزایش هزینه تمام شده بیوگاز شده و از لحاظ خطرات زیست محیطی اثرات منفی خواهد داشت. با توجه به پارامترهای در نظر گرفته شده حوالی روستای قرمیش بهترین مکان برای احداث نیروگاه بیوگاز است. از بین پارامترهای انتخابی عوامل انسانی مهمترین پارامتر بشمار می‌رود. میوه بیشترین قسمت زباله ثروتمندان را تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


[1]     [1] K.M. Kapepula, G. Colson, K. Sabri, P. Thonart, A multiple criteria analysis for household solid waste management in the urban community of Dakar, Waste Management, 27:1690-1705, 2007.
[2]     N. Curry, P. Pillay, Biogas prediction and design of a food waste to energy system for the urban Environment, Renewable Energy, 41:200-209, 2012.
[3]     Y. Zhang, D. Yue, J. Liu, L. He, Y. Nie, Effect of organic compositions of aerobically pretreated municipal solid waste on non-methane organic compound emissions during anaerobic degradation. Waste Management, 32:1116-1121, 2012.
[4]     L. Neves, E. Goncalo, R. Oliveira, M.M. Alves, Influence of composition on the biomethanation potential of restaurant waste at mesophilic temperatures, 28:965-.972, 2008.
[5]     C. Zhang, H. Su, J. Baeyens, T. Tan, Reviewing the anaerobic digestion of food waste for biogas production. Renewable and Sustainable Energy Reviews, .38:383-392, 2014.
[6]     C.P. Chien Bong, W.S. Ho, H. HashimLim, J.S. Ho, C.S. Peng, W.S. Tan, et al, Review on the renewable energy and solid waste management policies towards biogas development in Malaysia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 70:988-998, 2017.
[7]     A. Zarrabi, et al, Urban Solid Waste Management Analysis, with Emphasis on Recycling of Waste (Case Study, Bochan City). Geography and Environmental Planning, 4: 91-108, 1391. (Persian)
[8]     S. Rea, Kinetic modeling and experimention of anaerobic digestion. Massachusetts Institute of Technology, 2014.
[9]     م.ت. صمدی، م. مرشدی سیف، بررسی ترکیب فیزیکی و میزان تولید زباله شهر همدان از خرداد سال 1378 تا اردیبهشت 1379، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، سال دهم، شماره 3،34-38 ، 1382.
[10]  ن. زین العابدینی، ا. فتائی، بررسی ساختار پسماند جامد شهری اردبیل، چهارمین کنفرانس بین المللی ایده­های نو در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، اردبیل، 269-276، 1395.
[11]  ه. خودکام، بیوگاز و عوامل موثر بر آن، انتشارات زانکو، 1398، چاپ اول.
[12]  ع.ر. ایلدرومی، ح. نوری، ر. میرزایی، ل. دیانت، مکان­یابی محل دفن بهداشتی زباله با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( مطالعه موردی، شهر زرین دشت شیراز)، مجله علوم و مهندسی محیط زیست، سال سوم، شماره 10، 40-23، 1395،
[13]   J. Pichtel, Waste Management Practices, Taylor & Francis Group, Florida, Information systems: a demonstration, Environmental Engineering, Vol.122, No. 6, pp. 515-523, 2005.