دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، آذر 1397، صفحه 1-121 

مقاله پژوهشی

بررسی تجربی عملکرد یک خشک کن هیبریدی (خورشیدی-الکتریکی) همرفت اجباری

صفحه 107-115

حامد کرمی؛ علی نجات لرستانی؛ رضا تحویلیان


مقاله ترویجی

سهم انرژی خورشیدی از سبد انرژی جهان در سال 2030

صفحه 116-121

اردوان شهسواری؛ حسین یوسفی؛ اسرافیل شاهورن