دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-121 
14. سهم انرژی خورشیدی از سبد انرژی جهان در سال 2030

صفحه 116-121

اردوان شهسواری؛ حسین یوسفی؛ اسرافیل شاهورن