محاسبه و تحلیل مزایای استفاده از آبگرمکن خورشیدی در طرحی جامع برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار دانشکده معماری دانشگاه پیام نور شرق تهران ، تهران ، ایران

چکیده

امروزه در جهان توسعه پایدار از موضوعات بسیار مهم مورد بحث می‌باشد و از مهمترین بخش‌های مورد تاکید در توسعه پایدار، توجه به کاهش مصرف انرژی‌های تجدید ناپذیر ‏می‎‌‎باشد؛ که علاوه بر حفظ منابع طبیعی ، موجب کاهش اثرات مخرب زیست محیطی نیز می‎‌‎شود. کشور ایران دارای موقعیت جغرافیایی ممتازی برای استفاده از انرژی ‏خورشیدی است و بکارگیری این مزیت میتواند کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار بدهد. یکی از ارزانترین شیوه‌های استفاده از انرژی پاک خورشیدی، بهره برداری از ‏آبگرمکن‌های خورشیدی است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات سایر منابع و تحقیقات انجام شده، پروژه ای تعریف شد؛ که در آن کل منازل مسکونی مجهز به آبگرمکن ‏خورشیدی شوند و در این راستا مزایای پروژه محاسبه و تحلیل شد. روش پژوهش تجزیه و تحلیل علی داده‌ها بود و اهمیت این پژوهش در شیوه محاسبات متفاوت آن از سایر ‏پژوهش‌های متداول صورت پذیرفته می‌باشد. اجرای این پروژه مِلی با مبلغ سرمایه گذاری حدود چهل و هشت تریلیارد تومان معادل یازده میلیارد دلار است، پس از تقریبا سه ‏سال اصل سرمایه برگشت داده خواهد شد و از آن به بعد سالانه بطور تقریبی مبلغ شانزده تریلیارد تومان معادل سه و هشت دهم میلیارد دلار به سرمایه گذاران سود خواهد ‏رساند.‏

کلیدواژه‌ها


- مراجع
 [1]  مؤسسه IPCC  وابسته به سازمان ملل متحد ،
       (Intergovermental Panel on Climate Change)         
        https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/index.php?idp=49   
[2]   S. D. , Nitinkumar   ;  Energy efficient Automatic  
       solar water heater ,  International Journal of  Advance
       Research in Engineering, Science & Technology  
       Volume 2,Issue 4, 2015.
[3]  https://www.iea-shc.org/data/sites/1/publications/
       Solar-Heat-Worldwide-2016.pdf  
[4]  M. , Getchell, , P. , Meuse, E. , O’Casey , & A. , Sigmon,
       ; Solar water heating in Oregan`s residential, 2012.  
[5]  محمد ساتکین و عبدالرزاق کعبی نژادیان ،  تحلیل فنی- اقتصادی یک خانه
      خورشیدی نمونه در تهران وزارت نیرو سازمان انرژی­های نو ایران، 1378.
[6]  زهرا عیوضی ، استفاده از آبگرمکن خورشیدی در مناطق مسکونی/تجاری منطقه
     22 شهرداری تهران و اثرات آن در بهسازی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی
      واحد علوم و تحقیقات، 1384.
[7]  عبدالمجید حسنی ، علیرضا سینا و احمد عطایی ، کاهش مصرف انرژی الکتریکی
        با جایگزینی آبگرمکن خورشیدی به جای آبگرمکن برقی دومین کنفرانس   
        سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی، 1389.
[8]  علی عزیزی و شهرزاد فرهادی ، تحلیل اقتصادی اجتماعی زیست محیطی مزایای
      بکارگیری آبگرمکن خورشیدی (مطالعه موردی شهر شیراز) نشریه انرژی ایران /
      دوره 15 شماره 1 بهار 1، 1391.
[9] سازمان بهینه سازی سوخت کشور "مقدمه مجموعه مقالات اولیه اولین همایش  
     بهینه سازی مصرف سوخت در بخش ساختمان"  تهران1380
[10]  https://damatajhiz.com/categories/97/آبگرمکن-خورشیدی-سولار-پلار
[11]  https://www.solartubs.com/advantages-of-solar- vacuum-
         tubes.html
[12]  https://www.energywise.govt.nz/at-home/water/ types-of-water-
         heating-systems/solar-water-heating/
[13]  http://solarpolar.ir
[14]  http://www.sabainfo.ir/fa/news/684         
[15]  http://www.asrenaft.com/report/اختلاف-1-4-میلیارد-دلاری-حساب-گازی-ایران-ترکیه        
[16]  https://www.iranjib.ir/showgroup/23/realtime_price
[17]  https://www.amar.org.ir
[18]  https://www3.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/final/c01s04.pdf 
[19]  ترازنامه انرژی جمهوری اسلامی ایران معاونت انرژی وزارت نیرو سال 1393
[20]  http://www.crses.sun.ac.za/files/services/events/workshops
        /03_Design%20ST%20Systems_Calculation%20methods.pdf