بررسی بازارهای در حال توسعه شرکت های خدمات انرژی (اسکو) و ارائه راهکارهایی جهت توسعه پروژه های کارایی انرژی در ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت پروژه و ساخت،دانشکده معماری،پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

2 گروه آموزشی مدیریت و مهندسی ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه پارس، تهران، ایران

چکیده

ایران به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده انرژی در خاورمیانه، بیشتر از سایر کشورهای منطقه در خطر اثرات مصرف بالای انرژی قرار دارد. شرکت‌های خدمات انرژی (اسکو)، به عنوان بازیگران اصلی بهینه ‌سازی انرژی، توانسته‌اند با پروژه های کارایی انرژی علاوه بر کاهش مصرف انرژی موجب ایجاد کسب و کاری درآمدزا در بسیاری از مناطق جهان شوند. هدف از این مقاله ارائه راهکاری از قوانین و سیاست‌ها جهت رشد پروژه های کارایی انرژی در ایران می‌باشد. استفاده از تجربیات سایر کشورها می‌تواند به رشد سریعتر همراه با ریسک کمتر این پروژه ها کمک به ‌سزایی نماید. از همین رو در این تحقیق نخست نحوه شکل‌گیری بازار اسکو با توجه به موانع مختلف و سیاست‌های حمایتی در 3 کشور در حال توسعه مشابه ایران بررسی شده است. سپس مجموعه قوانین زمینه‌ساز بهینه‌سازی انرژی طی30 سال گذشته در ایران بررسی و ارائه شده، وضعیت و موانع موجود این صنعت در ایران تشریح شده است و در نهایت با الگو قرار دادن بازارهای توسعه یافته و استفاده از تجربیات بازارهای در حال توسعه، بسته های راهکاری شامل قوانین و سیاست‌ها در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت جهت رشد پروژه های کارایی انرژی در کشور ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


1-      مراجع
[1] Perez-ombard, L., Ortiz, J., & Pout, C. (2008). A review on buildings energy consumption information. Energy and Building, 40, 394-398.
[2] EIA. (2017). International Energy Outlook. U.S Energy Information Adminstration.
[3] BP Report. (2017). BP Statistical Review of World Energy. London: BP plc.
[4] BP outlook. (2017). BP Energy Outlook. London: BP plc.
]5[ وزارت نیرو. (1393). ترازنامه انرژی. معاونت امور برق و انرژی، تهران.
[6] Diesendorf, M. (2007). Greenhouse Solutions with Sustainable Energy. University of New South Wales Press.
[7] IEA. (2017). Energy Efficiency. International Energy Agency.
]8[ مهذب ترابی، سعید. دودابی نژاد، ا. وثوقی فرد، م. (1391). بررسی نقش و الزامات فعالیت شرکتهای خدمات انرژی در افزایش بهره وری مصرف انرژی کشور. هشتمین همایش بین المللی انرژی، تهران، 13 صفحه.
[9] NAESCO. (2007). Introduction to Energy PerformanceContracting. U.S. Environmental Protection Agency ENERGY STAR Buildings.
[10] Bertoldi, P., & Rezessy, S. (2005). Energy service companies in Europe Status report 2005. Office for Official Publications of the European Communities.
[11] Coetzer Derek International best practice in a South African  context [Report]. - [s.l.] : Green Cape, 2016.
 
[12] Stuart, E., Larsen, P., Carvallo, J., Goldman, C., & Gilligan, D. (2016). U.S. Energy Service Company (ESCO) Industry: Recent Market Trends. ERNEST ORLANDO LAWRENCE BERKELEY NATIONAL LABORATORY.
[13] Kyoon Lee, M., Park, H., Noh, J., & Painuly, J. (2003). Promoting energy efficiency financing and ESCOs in developing countries: experiences from Korean ESCO business. Journal of Cleaner Production.
[14] Hansen, S., Langlois, P., & Bertoldi, P. (2009). ESCOs AROUND THE WORLD Lessons Learned in 49 Countries. Lilburn: The Fairmont Press, Inc.
[15] IEA. (2016, Feb 18). Energy Service Companies (ESCOs) in Korea. Retrieved from International Energy Agency: https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/korea/name-22263-en.php
[16] Okay, E., Okay, N., Er S, A., Konukman, & Akman, U. (2008). Views on Turkey’s impending ESCO market: Is it promising. Energy Policy, 1821-1825.
[17] Akman, U., Okay, E., & Okay, N. (2013). Current snapshot of the Turkish ESCO market. Energy Policy, 106-115.
]18[ مجلس شورای اسلامی. (1368). قانون برنامه اول توسعه سازمان پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران.
]19[مجلس شورای اسلامی. (1373). قانون برنامه دوم توسعه سازمان پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران.
]20[مجلس شورای اسلامی. (1379). قانون برنامه سوم توسعه سازمان پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران.
]21[مجلس شورای اسلامی. (1383). قانون برنامه چهارم توسعه سازمان پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران.
]22[مجلس شورای اسلامی. (1388). قانون هدفمند کردن یارانه­ها سازمان پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران.
]23[مجلس شورای اسلامی. (1389).  قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی سازمان پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران.
24[مجلس شورای اسلامی. (1389). قانون برنامه پنجم توسعه سازمان پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران.
]25[پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری. (1389). سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف دفتر مقام معظم رهبری ، تهران.
]26[وزارت نیرو. (1389). برنامه های وزارت نیرو در دولت دهم کتاب اول وزارت نیرو ، تهران.
]27[حضرتی, م., پرچمی جلال, م., و محمد کاری, ب. (1395). انتخاب مدل قراردادی بهره وری انرژی متناسب با پروژه های ساخت کشور: پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، تهران.
]28[سابا. (1396). لیست شرکت های ارزیابی شده،  http://www.saba.org.ir/fa/esco1/taeidesalahiat
[29] IEA. (2016). Energy Subsidies. Retrieved from International Energy Agency: https://www.iea.org/statistics/resources/energysubsidies/