مروری بر تکنولوژی سیستم نوسانگر موج ارشمیدس به عنوان مبدل انرژی امواج

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

2 گروه انرژی‌های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه به علت گرانی قیمت نفت و در دسترس نبودن آن برای همه جوامع و همچنین بحث گرمایش زمین و مسایل زیست محیطی، انرژی های تجدیدپذیر توجه روزافزون یافته‌اند. یکی از منابع انرژی های تجدیدپذیر، انرژی امواج دریا می‌باشد که می‌تواند نقش مهمی در آینده انرژی داشته باشد. جهت بهره برداری از انرژی امواج دریا نیاز به استفاده از تجهیزاتی مدرن تحت عنوان مبدل انرژی امواج وجود دارد تا بتوان انرژی موج را به انرژی الکتریکی تبدیل کرد. یکی از مبدل‌های انرژی موج دریا، نوسانگر موج ارشمیدس¹ می‌باشد. این مبدل یک تجهیز کاملا مستغرق و ثابت در بستر دریاست، نسبت به انواع دیگر مبدل‌ها، سیستم ساده‌ای دارد، همچنین میزان توان تولیدی آن قابل توجه است و میزان تعمیرات آن نیز بسیار کمتر است. در این مقاله اصول عملکرد و روند پیدایش مبدل نوسانگر موج ارشمیدس از ابتدای ایجاد ایده تا به امروز بیان شده و نتایج آخرین تحقیقات و نمونه‌های ساخته شده این مبدل مورد بررسی قرار گرفته است. در آخر نیز میزان توان تولیدی این نوع مبدل با دیگر مبدل ها مقایسه شده و توان تولیدی آن بسته به نوع کنترل کننده آن محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها


References:
 
[1] Duarte Valerio, Pedro Beira, Jose Sa da Costa. Optimisation of   wave energy extraction with the Archimedes Wave Swing.Elsevier Ltd. Ocean Engineering, 34 (2007). P. 2330–2344.
[2] ExxonMobil. The outlook for energy: a view to 2040. Technical Report, Exxonmobil; 2012.
[3] Jos_e S_a da Costa, Pedro Beir~ao, Duarte Val_erio. Internal Model Control Applied to the Archimedes Wave Swing. 2010.
[4] Leao Rodrigues. Wave power conversion systems for electrical energy production. RE&PQJ, Vol. 1, No.6, March 2008.
[5] Boletín de inteligencia tecnolígica, tecnologías para el aprovechamiento de la energía de las olas y de las corrientes marinas. Technical Report, Fundacion innovamar; 2009.
[6] IraideLopez, JonAndreu, SalvadorCeballos, Inigo Martinez de Algeria, Inigo Kortabarria. Review of wave energy technologies and the necessary power-equipment. Elsevier Ltd. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 27(2013). P. 413–434.
[7] M G de Sousa Prado, F Gardner, M Damen1, and H Polinder. Modelling and test results of the Archimedes  wave swing. Journal of Power and Energy. 2006. P. 855-868.
[8] Mork G, Barstow S, Kabuth A, Pontes M. Assessing the global wave energy potential. In: International conference on ocean, offshore mechanics and arctic engineering (OMAE). vol.20473. 2010. P. 447–54.
[9] Joao Cruz. Ocean Wave Energy current status and future prepectives. . 2008. Springer. P. 287-395.

[10] Archimedes wave swing (aws):energy out of waves, 1997 http://www.eurekanetwork.org/project/id/1219.

[11] Investment Boost for Wave Energy, 07 Feb 2017, http://www.maritimejournal.com/news101/marine-renewable-energy/investment_boost_for_wave_energy.

[12] Archimedes Wave Swing Machines, http://www.reuk.co.uk/wordpress/wave/archimedes-wave-swing-machines.

[13] Alistair G.L.Borthwick. Marine Renewable Energy Seascape. Engineering 2 (2016). Elsevier Ltd. P. 69–78.
[14] Antonio F. O. Falca. Modelling of Wave Energy Conversion. 2014. P. 1-38.

[15]U.S. Department Of Energy – Wave Energy Prize, http://www.awsocean.com/projects.html

[16] Archimedes Wave Swing Submerged Wave Power Buoy, http://www.awsocean.com/archimedes-waveswing.html.

[17] Wave power : Archimedes Wave Swing Machines

http://www.brighthub.com/environment/renewable-energy/articles /40548.aspx.
[18] B Drew. A R Plumme. M N Shahinkaya. A Review Of Wave Energy Converter Technology. 2009. Journal of Power and Energy 223. P. 887-902.
 [19] Antonio F. de O. Falcao. Wave energy utilization: A review of the technologies. Elsevier Ltd. Renewable and Sustainable Energy Reviews. (2009). P. 899–918.
[20] Pontes, M.T., Aguiar, R., Oliveira Pires, H., 2005. A nearshore wave energy atlas for Portugal. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 127. P. 249–255.
 [21] Eugen Rusu. Evaluation of the Wave Energy Conversion Efficiency in Various Coastal Environments. Energies 2014. 7. P. 4002-4018. doi:10.3390/en7064002.