تاثیر انرژی های تجدیدپذیر بر توسعه گردشگری و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان منطقه(مطالعه موردی: هسته تاریخی- مرکزی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار، سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه شهرسازی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات

3 استادیار، گروه شهرسازی، تهران شرق، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

چکیده

غالباً توسعه گردشگری در هر منطقه باعث رونق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... می‌گردد. صنعت گردشگری تا حدی در توسعه‌ کشورها تاثیرگذار است که حتی در اسناد توسعه‌ی هزار ساله سازمان ملل نیز به اهمیت و جایگاه این صنعت در نیل به توسعه‌یافتگی اشاره شده است. از سوی دیگر توسعه انرژی های تجدیدپذیر می تواند به عنوان عنصری قابل بررسی بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنان تاثیرگذار باشد. با توجه به شرایط گردشگری-تاریخی موجود در هسته مرکزی-تاریخی شهر تهران (مناطق 11 و 12)، به نظر می‌رسد که رابطه معناداری میان بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر، توسعه گردشگری و بهبود کیفیت زندگی ساکنان هسته مرکزی-تاریخی شهر تهران وجود داشته باشد.
برای تحقیق پیرامون صحت فرضیه پیشین و اثبات دلایل لزوم گسترش حمایت از انرژی های تجدیدپذیر و صنعت گردشگری در منطقه هدف، ابتدا شاخص های موردنیاز با استفاده از مطالعه مقالات و نظریه‌های پیشین استخراج شده و در قالب یک پرسشنامه تدوین گردید. سپس تعداد 384 پرسشنامه در میان جامعه آماری بر اساس روش نمونه گیری نمونه‌گیری خوشه‌ای توزیع و داده‌ها جمع آوری شد. در نهایت با توجه به نوع و جنس داده‌ها و توزیع آنها آزمونهای آماری همبستگی و رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


5-       مراجع
[1]     J. Akama, K. Damiannah, Tourism and Socio-economic Development in Developing Countries: A Case Study of Mombasa Resort in Kenya, Journal of Sustainable Tourism, Vol. 15, No. 6, pp. 735-748, 2007.
[2]     K. Andereck, N. Gyan, Quality-of-Life Community Indicators for Parks, Recreation and Tourism Management, pp. 95-113, Dordrecht: Springer Netherlands,  2011.
[3]     F. Aref, The effects of tourism on quality of life: A case study of Shiraz, Iran,  Life Science Journal, Vol. 8, No. 2, pp. 26-30, 2011.
[4]     M. Chen, A quantile regression analysis of tourism market growth effect on the hotel industry, International Journal of Hospitality Management, Vol. 52, pp. 117-120, 2016.
[5]     T. Dogru, B. Umit, Is tourism an engine for economic recovery? Theory and empirical evidence, Tourism Management, Vol. 67, pp. 425-434, 2018.
[6]     T. Dogru, S. Ercan, Engines of tourism's growth: An examination of efficacy of shift-share regression analysis in South Carolina,  Tourism Management, Vol. 58, pp. 205-214,  2017.
[7]     Y. Guo, K. Seongseop, C. Yong, Shanghai Residents’ Perceptions of Tourism Impacts and Quality of Life,  Journal of China Tourism Research, Vol. 10, No. 2, pp.142-164, 2014.
[8]     I. Lai, M. Hitchcock, Local reactions to mass tourism and community tourism development in Macau,  Journal of Sustainable Tourism, Vol. 25, No. 4, pp. 451-470, 2017.
[9]     N. Mai, R. Don, S. Clifford, Tourism as Catalyst for Quality of Life in Transitioning Subsistence Marketplaces, Journal of Macromarketing, Vol. 34, No. 1, pp. 28-44, 2013.
[10]   I. Ozturk, The relationships among tourism development, energy demand, and growth factors in developed and developing countries, International Journal of Sustainable Development & World Ecology, Vol. 23, No. 02, pp. 122-131, 2016.
[11]   J. Ridderstaat, C. Robertico, P. Nijkamp, The Tourism Development–Quality of Life Nexus in a Small Island Destination,  Journal of Travel Research, Vol. 55, No. 1, pp. 79-94, 2016.
[12]   M. Rivera, The synergies between human development, economic growth, and tourism within a developing country: An empirical model for Ecuador, Journal of Destination Marketing & Management. Vol. 6, No. 3, pp. 221-232, 2017.
[13]   J. Saarinen, R. Christian, Tourism and the Millennium Development Goals: perspectives beyond 2015,  Tourism Geographies, Vol. 16, No.  1, pp. 23-30, 2014.
[14]   R. Sharpley, Tourism and development challenges in the least developed countries: the case of The Gambia., Current Issues in Tourism, Vol. 12 No. 4, pp. 337-358, 2009.
[15]   M. Shokouhi, K. Bouzarjomehri, M. Istgaldi,  Examine the Effects of Tourism on the Host Community's Quality of Life Case Study: City Bandar Turkmen.,  Geographical Space, Vol. 4, No. 47, pp. 101-125, 2014.
[16]   L. Theuns, Tourism and Development: Economic Dimensions, Tourism Recreation Research, Vol. 27, No. 1, pp.69-81, 2002.