بررسی تجربی عملکرد یک خشک کن هیبریدی (خورشیدی-الکتریکی) همرفت اجباری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

دراین تحقیق تجزیه و تحلیل تجربی یک خشک کن هیبریدی نوآورانه برای گیاهان دارویی انجام شد. طراحی خشک کن با توجه به نوع محصول، ظرفیت خشک‌کن و شرایط آب و هوایی منطقه مانند میزان تابش در واحد سطح، دما و رطوبت نسبی هوا، ساعات آفتابی روز، نوع مواد مصرفی در ساختمان جمع-کننده انرژی خورشیدی و محفظه خشک‌کن صورت گرفت و سپس خشک کن مد نظر ساخته شد. با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده شد که میانگین افزایش دمای هوای داخل محفظه جمع کننده در طول روز برای شرایط جوی کاملا ابری، نیمه ابری و آفتابی به ترتیب برابر 15، 16 و 20 درجه سلسیوس بود. اتلاف حرارت از صفحه پوشش 90% اتلاف حرارتی کل می باشد. بازده انرژی خشک‌کن در آزمایش های که از انرژی حرارتی خورشید استفاده شد حدود 36% می باشد و برای آزمایش های که از انرژی حرارتی هیتر استفاده شد حدود 28% محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


   منابع
]1[  داداش زاده، م. ، ع. زمردیان، غ. ر. مصباحی، 1387، تاثیر دبی هوای خشک کننده و نحوه خشک کردن بر روند کاهش رطوبت انگور در یک خشک کن خورشیدی کابینتی، مجله علوم وصنایع کشاورزی، ویژه علوم باغبانی، 22(1): 34-23.
]2[ سهیلی مهدیزاده، ا.، ع. کیهانی ،ک. عباسپور ثانی و ا. اکرم، 1385، طراحی خشک کن خورشیدی با همرفت اجباری برای سبزیهای برگی و ارزیابی عملکرد جمع کننده انرژی خورشیدی، مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی،‏ 7(27):‏147-164.
]3[ سهیلی مهدی زاده،ا. 1383. طراحی، ساخت و ارزیابی یک خشک کن خورشیدی همرفت اجباری برای سبزیجات. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. 130 صفحه.
]4[کرمی، ح. میرزایی قلعه، ا. لرستانی، ع. ن.  بررسی اثر سه نوع صفحه جاذب در عملکرد جمع کننده هوای صفحه تخت،  نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، اردیبهشت ماه 1394.
]5[ کرمی، ح. طراحی، ساخت و ارزیابی خشک کن هیبریدی برای گیاهان دارویی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی کرمانشاه، 154 صفحه، مهر1393.
]6[ کرمی، ح.راسخ, ، م.درویشی، ی. 1396.بررسی اثر دما و سرعت جابجایی هوا بر سینتیک خشک کردن و راندمان استخراج اسانس پونه، فناوری‌های نوین غذایی. 5(1)، 95-75
 [7] Karami, H., Rasekh, M., Darvishi, Y., and Khaledi, R. (2017). Effect of Drying Temperature and Air Velocity on the Essential Oil Content of Mentha aquatica L. J. Essen Oil Bear Plant., 20(4), 1131-1136.
[8] Ekechukwu O.V.and B. Norton. 1999.  Review of solar-energy drying systems II: an overview of  solar drying technology. Energy Conversion & Management, 40:615-655.
[9] Duffie  J.A.  and  W.A.  Beckman. 1991. Solar  Engineering  of  Thermal Processes. John  Wiley & Sons, New York.
[10] Holman J.P. 1997. Heat Transfer.8th edition. Mc Graw-Hill. New York.
[11] Augustus  leon  M. ,  S.  Kumar  and  S.C.  Bhattacharya.2002.A comprehensive  procedure  for  performance  evaluation  of  solar  food  dryers. Renewable  &  Sustainable  Energy  Reviews,  6:367-393.
]12[ ا. میرزایی قلعه، توسعه یک سامانه هوشمند خورشیدی مبتنی بر کنترل کننده منطق فازی جهت گرمایش آشیانه پرورش طیور مدل، مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران، رساله دکتری تخصصی، 1392.
[13] Bleier  F. P.1998.FAN  Handbook:  Selection,  Application  and  design. Mc  Graw-Hill.  New  York.
]14[موسوی، ف. 1388. طراحی، ساخت و ارزیابی خشک کن خورشیدی همرفت اجباری هوشمند برای توت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید. 153 صفحه.