سهم انرژی خورشیدی از سبد انرژی جهان در سال 2030

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه انرژی های نو و محیط زیست -دانشکده علوم و فنون نوین- دانشگاه تهران

2 گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران

3 گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشکده علوم و فنون نوین- دانشگاه تهران

چکیده

با افزایش روزافزون جمعیت که با پیشبینیها تا سال 2030 به حدود 5/8 میلیارد نفر میرسد و استفاده بیش از حد از انرژی‌های فسیلی که تنها تا سال 2300 پاسخگوی نیازهای بشر هستند و دارای دو مشکل اساسی پایان پذیر بودن و انتشار انواع گازهای گلخانهای( آلوده کردن هوا) هستند، نیاز به منابع انرژی جایگزین و نو بیش از پیش احساس می‌شود. انرژی‌‌های تجدید‌پذیر که شامل انرژی‌های خورشیدی، امواج، باد، هیدروژن، زمین گرمایی و زیستی می‌شوند، منابع جایگزین مناسبی برای انرژی‌های فسیلی می‌باشند. انرژیهای تجدیدپذیر مشکلات بسیار کمتری نسبت به انرژی‌های فسیلی دارا می‌باشند. یکی از مهمترین مزیت‌های آنان، پاک بودن آن‌ها می‌باشد. از میان تمامی این انرژی‌ها، انرژی خورشیدی از جمله بهترین و پر‌کاربرد انرژی‌های تجدید‌پذیر می‌باشد که پتانسیل بسیار زیادی برای استفاده از آن به شکلهای مختلف در ایران و جهان موجود می‌باشد. با پیشرفت تکنولوژی و کاهش قیمت ، استفاده از انرژی خورشیدی روز به روز به صرفه‌تر می‌شود. در این مقاله با بررسی وضعیت رشد جمعیت و مصرف انواع سوختهای فسیلی در جهان و پیشبینی روند آن تا سال 2030 و بررسی ویژگی‌های انرژی خورشیدی و استفاده از آن در جهان، پیش‌بینی میشود که مقدار تولید الکتریسیته از منابع تجدیدپذیر در سال 2030 به مقدار 10200 میلیارد کیلووات ساعت و تولید الکتریسیته از انرژی خورشیدی به 1040میلیارد کیلووات ساعت در سال 2030 برسد.

کلیدواژه‌ها


 
[1]           A. Shahsavari and M. Akbari, “Potential of solar energy in developing countries for reducing energy-related emissions,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 90, no. March, pp. 275–291, 2018.
[2]           N. Kannan and D. Vakeesan, “Solar energy for future world: - A review,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 62, pp. 1092–1105, 2016.
[3]           M. Mirhabibi, M. B. Askari, B.R. Bahrampour, V. Mirzaei Mahmoud abadi, and M. Tikdari, “Comparing the generation of electricity from renewable and non-renewable energy sources in Iran and the world : now and future,” World Journal of Engineering, vol. 12, no. 6, pp. 627–638, 2015.
[4]           C. Dong, X. Dong, Q. Jiang, K. Dong, and G. Liu, “What is the probability of achieving the carbon dioxide emission targets of the Paris Agreement? Evidence from the top ten emitters,” Sci. Total Environ., vol. 622–623, no. December 2015, pp. 1294–1303, 2018.
[5]           G. P. Peters et al., “Key indicators to track current progress and future ambition of the Paris Agreement,” no. January, 2017.
[6]           N. Mousavi, M. Mohebbi, and M. Teimouri, “Identifying The Most Applicable Renewable Energy Systems Of Iran,” vol. 6, no. 03, 2017.
[7]           B. Kumar, “A study on global solar PV energy developments and policies with special focus on the top ten solar PV power producing countries,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 43, pp. 621–634, 2015.
[8]           B. Ghobadian, G. Najafi, H. Rahimi, and T. F. Yusaf, “Future of renewable energies in Iran,” vol. 13, pp. 689–695, 2009.
[9]           G. R. Timilsina, L. Kurdgelashvili, and P. A. Narbel, “Solar energy: Markets, economics and policies,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 16, no. 1, pp. 449–465, 2012.
[10]         H. Bahrampour, M.B. Askari, M. R. Bahrampour, and M. Bahrampour, “Review of sustainable energy sources in Kerman,” World J. Eng., vol. 13, no. 2, pp. 109–119, 2016.
[11]         “Current world population. Available from;2018. ⟨http://www.worldometers. info/world-population/#pastfuture/⟩.” .
[12]         “International Energy Agency,International Energy Statistics.2018;Available from: ⟨http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm⟩.” .
[13]         M. Z. Jacobson et al., “100 % Clean and Renewable Wind , Water , and Sunlight All-Sector Energy Roadmaps for 139 Countries of the World 100 % Clean and Renewable Wind , Water , and Sunlight All-Sector Energy Roadmaps for 139 Countries of the World,” Joule, pp. 1–14, 2017.
[14]         J. Settino et al., “Overview of solar technologies for electricity, heating and cooling production,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 90, no. July 2017, pp. 892–909, 2018.
[15]         G. Najafi, B. Ghobadian, R. Mamat, T. Yusaf, and W. H. Azmi, “Solar energy in Iran: Current state and outlook,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 49, pp. 931–942, 2015.