بررسی موج شکن‌های مبدل انرژی SSG و شرایط مناسب برای استفاده بهینه از آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان

2 دانشکده فنی، دانشگاه هرمزگان

3 گروه علوم غیر زیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

امروزه با توجه به رو به کاهش بودن منابع انرژی فسیلی و هم چنین افزایش سطح آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از مصرف این نوع سوخت، کشف و بهره برداری از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر از جمله انرژی‌های دریایی امری حیاتی است. در همین راستا استحصال انرژی از امواج دریا به عنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و روش‌های متفاوتی برای استحصال این انرژی بررسی و به مرحله اجرا گذاشته شده که استفاده از موج شکن SSG یکی از این روش‌ها می‌باشد. نواحی ساحلی و بنادر به دلیل قابلیت‌های اقتصادی، استراتژیک و گردشگری تعریف شده برای آنها جزو مناطق پرمصرف از لحاظ انرژی الکتریکی می‌باشند. بنابراین، بررسی قابلیتهای سازه مبدل انرژی SSG و امکان سنجی فنی و اقتصادی آن در نواحی ساحلی و بنادر مختلف می‌تواند بسیار مفید و راه‌گشای مشکلات انرژی در این نواحی باشد. در این تحقیق به بررسی عوامل محیطی برای بازدهی بهتر دستگاه SSG پرداخته شده است. نتایج نشان داد که عواملی همچون ارتفاع موج و عمق منطقه و جزرومد شرایط اصلی برای نصب و طراحی این دستگاه می‌باشد. با بررسی تاثیرات این عوامل بر سیستم SSG در مناطق ساحلی می‌توان نوع سازه و تعداد مخازن دستگاه را طراحی کرد. در همین راستا تحقیقات نشان می‌دهد که نصب این سیستم در سواحل خلیج فارس مقرون به صرفه نمی‌باشد. در سواحل دریای خزر مطالعاتی در این زمینه وجود ندارد اما با توجه به داده‌های موجود بررسی امکان سنجی نصب سیستم SSG در این سواحل بنظر مفید می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


- مرجع
]1[ ا. منصور بهمنی، بررسی انرژی امواج در سواحل ایرانی دریای عمان با استفاده از   مدل SWAN ،دانشکده علوم دریایی دانشگاه هرمزگان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، 1390.
]2 [س. شیرین منش، و و. چگینی، برآورد انرژی قابل استحصال از جزرومد در خلیج چابهار، نشریه علومزمین، سال 24، شماره 93، پاییز 93.
]3[ ا. دردی زاده بصیرآبادی، بررسی انرژی امواج در بندر امیرآباد دریای خزر با استفاده از مدل SWAN، دانشکده علوم دریایی دانشگاه هرمزگان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، 1391.
]4[  ح. بیگدلو، مطالعه پتانسیل تولید انرژی الکتریکی از جزرومد در خلیج فارس و دریای عمان، دانشکده فنی دانشگاه تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، 1392.
 [5] M. W. Fousert, Floating Breakwater Theoretical Study of a Dynamic Wave Attenua'ting System, Faculty of Civil Engineering Delft University of Technology, the Master Thesis, 2006.
 [6] D. Vicinanza, L. Margheritini, J. P. Kofoed, M. Buccino, The SSG Wave Energy Converter: Performance Status and Recent Developments, Energies, 5, pp. 193-226, 2012.
 [7] J. P. Kofoed, Model Testing of the Wave Energy Converter Sea Wave Slot-Cone Generator, Hydraulics and Costal Engineering, No.18, pp. 7-19, 2005.
[8] S. K. Chakrabarti, Offshore structure analysis, Handbook of Offshore Engineering, Elsevier, 2005.
 [9] L. Margheritini, D.Vicinanza, P. Frigaard, SSG wave energy converter: Design, Reliability and Hydraulic Performance of an Innovative Overtopping Device, Elsevier,Vol. 34, No. 5, pp. 1371-1380, 2009.
 [10] B. Zanuttigh, W. Van der Meer, Wave Reflection from Coastal Structures in Design Condition, Coastal Engineering, 55(10), pp. 771-779,  2008.
[11] Z. Liu, P. Frigaard, Generation and Analysis of Random Waves, First Edittion, Aalborg University, 1999.
[12] L. Margheritini, towards Commercialization of the Sea Wave Slot-Cone Generator (SSG) Overtopping Wave Energy Converter, DCE Thesis, Civil Engineering of Aalborg University Department, 2009.
 [13] F. Salimi, M. Rahbani, B. Mohammad, Feasibility assessment for installing Sea-wave Slot-cone Generator breakwater in the Iranian coasts of Persian  Gulf and oman Sea. Energy and Enviroment, Vol. 29, No. 1,2017