بهینه سازی سیال، جنس و پوشش لوله انتقال در نیروگاه سهموی خطی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک و مواد، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

در آینده نزدیک که همزمان با فقدان سوخت‌های فسیلی دنیا با بحران انرژی مواجه می‌شود، آن کشوری می‌تواند مردمش را نجات دهد که سوختی جایگزین با رویکرد پاک و تجدیدپذیر در اختیار داشته باشد. در این میان کشورهایی همچون ایران که میزان تابش نور خورشید در آن‌ها قابل توجه است نیازمند دستیابی به تکنولوژی‌های مرتبط با این صنعت می‌باشند. آنچه باعث نگرانی می‌شود هزینه‌های بالای تولید، نصب و نگهداری تجیهزات نیروگاه‌های خورشیدی است. همین عامل سبب کمرنگ شدن تلاش‌ها برای فعالیت‌های علمی و عملی نیروگاه‌های خورشیدی می‌شود ولی با این وجود آزمایش‌ها و مطالعات تجربی نشان می‌دهد که با بهینه‌سازی این سیستم‌ها محدودیت و هزینه‌های تولید برق در این نیروگاه‌ها تا حدود زیادی تقلیل می‌یابند .در این پژوهش حالت بهینه‌ نوع سیال، جنس لوله انتقال و پوشش لوله مورد استفاده در کلکتورهای خورشیدی سهموی خطی بررسی شده و در نهایت از جهات اقتصادی و فنی به نتیجه مطلوب رسیده است.

کلیدواژه‌ها


8 مراجع :
[1] م. یعقوبی، م. وزین افضل و غ. کناری، ، ارزیابی بهینه طراحی کلکتورهای سهموی خطی، هفدهمین کنفرانس بین المللی برق، تهران، شرکت توانیر، پژوهشگاه نیرو، ۱۳۸۱.
[2] م. موسوی شفائی و ی. نوراللهی، علوم و تکنولوژی محیط زیست  جلد ۱۸، شماره ۳، ۱۶۷-۱۸۰، گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران . 21 تیر 1395.
[3] ح. صادقی و س. خاکسارآستانه،  پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 2014.
[4]Nanosayman Accessed 11 October 2017, http://www.nanosayman.com
[5] C. Jung, Technological perspectives of silicone heat transfer fluids for concentrated solar power, German Aerospace Center (DLR), Institute of Solar Research, Linder Hoehe, Energy Procedia 69, pp.  663– 671, Germany, 2014.
[6] J. Fabian Feldhoff, Comparative system analysis of direct steam generation and synthetic oil parabolic trough power plants with integrated thermal storage a German Aerospace Center, DLR, Institute for Solar Research, Pfaffenwaldring, pp. 38-40, 70569 Stuttgart, Germany, 2012.
[7] م. ابن علی ، طراحی مناسب کلکتور هوا به منظور کاربرد در خشک کن خورشیدی، مهندسی مکانیک و ارتعاشات، دوره 4، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، 5458-2423، بهار 1392.
[8] ح. خراسانی زاده، بهینه­سازی اگزرژی کلکتورهای سهموی خطی، مهندسی و مدیریت انرژی،  جلد ۳، شماره ۱، ۴۰-۵۱ بهار 1392.
[9] ح. خراسانی زاده، کلکتور های خورشیدی بدون پوشش نفوذپذیر، مهندسی و مدیریت انرژی، جلد ۱، شماره ۱، صفحات 65-57، تابستان 1391.
]14[ م. ذوقی، ارزیابی مدل در برآورد میزان دریافت انرژی خورشیدی در مناطق خشک و نیمه خشک، محیط شناسی، 2015.
[15]m. safari, improvement of thermal performance of a solar chimney based on a passive solar heating system with phase-change materials, energy equipment and systems, 2014.……..
[16] superactiveco, Accessed 4 March 2018, http://www.superactiveco.com/farsi/fluid.html
[17]Ansarco, Accessed 1 April 2015,  http://www.ansarco.biz
[18] Iranian petroleum standads, ipS-G-TP-335,The approved modifications are included in the present issue of IPS, reviewed and updated by the relevant technical committee on Aug. 2002 (1) and Feb. 2007 (2).
[19] Satba, Accessed 3 may 2016, Accessed 8February 2018,http://www.satba.gov.ir/fa/sun/powerapplications .
[20] Frank M.white, fluid mechanics, sevent edition, may 2006 .
[22] Iranian petroleum standads, ipS-C-TP-352, construction standard for lining, first revision may 2010 .
[23] Iranian petroleum standads, ipS-E-TP-350, Engineering standard for linings, first revision january 2010 .
[24] SPPC, Salafchegan Pipe Protection Co, Accessed 24February 2018, http://www.sppc.ir/FAQ.aspx .
[25] Iranian petroleum standads, ipS-C-TP-274, construction standard for protective coatings,  first revision december 2009.
[26] Iranian petroleum standads, ipS-C-TP-352, construction standard for surfase preparation, first revision may 2010 .
[27] Iranian petroleum standads, ipS-E-TP-270, Engineering standard for protective coatings for buried and submerged steel structures, first revision march 2009 .
[28] Behranoil, Accessed 14 July 2018,http://www.behranoil.com/fa/content