دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، مهر 1401، صفحه 1-169