توسعه تجدیدپذیر‌ها در ایران - انتخاب یا ضرورت؟

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشکده علوم اقتصادی و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

همواره در روند رشد و توسعه اقتصادی، از انرژی به عنوان نیروی محرکه‌ای در جهت تسریع این فرآیند نامبرده شده است.  با توجه به ذخایر محدود انرژی‌های فسیلی در جهان فعلی، دیگر نمی‌توان تنها به این منابع انرژی متکی بود؛ از طرفی روند پایدار رشد مصرف انرژی در کشور، محدودیت منابع مالی و تفکیک ناپذیری سرمایه‌گذاری برای توسعه انرژی‌های فسیلی، نیاز بالای آب برای توسعه این نوع انرژی‌ها (به‌ویژه در تبدیل آنها به برق)، آسیب‌پذیری کشور در اثر تمرکز شدید مبادی تولید و پالایش و خطوط انتقال و توزیع نفت و گاز، اشتغال زایی پایین صنایع مرتبط با انرژی‌های فسیلی در کنار آلودگی‌های شدید حاصل از مصرف سوخت‌های فسیلی، همگی مشکلات و چالش‌هایی هستند که ادامه تکیه بر انرژی‌های فسیلی در کشور را زیرسوال برده و حرکت کشور به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر را اجتناب ناپذیر کرده است. این در حالی است که علیرغم تاکیدات سیاستی و تکالیف قانونی موجود، همچنان سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از کل عرضه انرژی کشور بسیار پایین و عقب تر از برنامه‌های مصوب می‌باشد. در این مقاله با ارایه دلایل و شواهد کمّی نشان داده می‌شود که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، دیگر یک انتخاب از میان چندین انتخاب نیست، بلکه در عمل تبدیل به یک ضرورت سیاستی شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] A. Ostadzad, Long-term forecast of the optimal share of renewable energy in total energy in the form of a sustainable growth model, Journal of Energy Planning and Policy Research, Vol. 1, No. 1, pp. 1-28, 2013.  (In Persian)
[2] M. Fotras, A. Aghazadeh and S. Jabraili, the study of the effect of renewable and non-renewable energy consumption on the growth of selected economic developing countries (including Iran), Quarterly Journal of Energy Economics Studies, Vol. 9, No. 32, pp. 51-72, 2012. (In Persian)
[3] Sh. Elahi, J. Gharibi, M. Majidpour and A. Anvari Rostami, The Diffusion of Renewable Energy Technologies: Grounded Theory Approach, Scientific Quarterly Innovation Management, Vol. 4, No. 2, pp. 33-56, 2015. (In Persian)
[4] H. Ritchie and M. Roser, Energy, Published online at OurWorldInData.org, 2020; 'https://ourworldindata.org/energy'.
[5] Deputy Minister of Electricity and Energy, Office of Planning and Macroeconomics of Electricity and Energy, Energy balance sheet of 2017. (In Persian)
[6] D. Dudley, Renewable Energy Costs Take Another Tumble; Making Fossil Fuels Look More Expensive Than Eve, Forbes Magazine, 2019.
[7] M. Barimani and A. Kaebinejadian, Renewable Energy Developing in Iran (Investigating Objections and Presenting Approaches), Journal of Renewable and New Energy Promotion, Vol. 2, No. 1, pp. 24-28, 2015.  (In Persian)
[8] A. Haghighi and A. Babapour, Using of renewables energies such as effective way to reduce environmental pollution, Journal of Renewable and New Energy Promotion, Vol. 5, No. 5, pp. 40-50, 2018. (In Persian)
[9] R. Pourdarbani, Review of Current Status and Future Demand for Renewable Energy in Iran and its Marketing, Journal of Renewable and New Energy Promotion, Vol. 7, No. 1, pp. 118-124, 2019. (In Persian)
[10] P. Nasehi, M. Saei Moghadam and R. iziy, An Analysis of The Future of The World's Energy from The Darkness of The Oil to The Brightness of The New Energies A Case Study on The Opportunities and Challenges of Iran, Journal of Renewable and New Energy, Vol. 7, No. 1, pp. 84-95, 2019. (In Persian)
[11] D. Manzour and L. Niakan, Renewable Energy Development in Iran: Barriers and Strategies, Iranian Journal of Energy, Vol. 15, No. 3, 2012. (In Persian)
[12] A. Emami Meybodi, H. Jang Avar, Y. Noorollahi, M. Satarifar, M. Khorsandi, The Investigation and Analysis of the Renewable Energy Development on Macroeconomic Indicators, Journal Strategic Studies of Public Policy, Vol. 7, No. 24, pp. 137-158, 2017. (In Persian)
[13] M. Khodaparast and A. Padash, the need to use clean energy to reduce environmental pollution, Biennial National Conference of the Iranian Association of Environmental Specialists, Vol. 6, 2006. (In Persian)
[14] H. Ghadaksaz and Y. Saboohi, Energy supply transformation pathways in Iran to reduce GHG emissions in line with the Paris Agreement, journal Energy Strategy Reviews, Vol. 32, 2020.
[15] Renewable and Sustainable Development, Renewable and Energy Security, Iranian Renewable Energy Association, http://Irrea.ir. (In Persian)
[16] Renewable and Sustainable Development, Renewable and Passive Defense, Iranian Renewable Energy Association, http://irrea.ir. (In Persian)
[17] Ministry of Power, SATBA Social, Economic and Environmental Studies Office, Report on protection of renewable sources and energy efficiency, 2019. (In Persian)
[18] M. Rezaei and M. Hossein Sarrafzadeh, Challenges and Opportunities for Wastewater Reuse in Municipal Consumptions: A Case Study in Tehran Metropolis, The Journal of Iran-Water Resources Research, Vol. 12, No. 4, pp. 36-49, 2017. (In Persian)
[19] IRENA- Renewable Energy in The Wather, Energy & Food Nexus, Iranian Renewable Energy Association, http://Irrea.ir. (In Persian)
[20] Iranian Renewable Energy Association, Impacts of Renewable Energy Development, 2016, http://irrea.ir. (In Persian)
[21] Ministry of Energy, SATBA, Annual Report on Renewable Energy and Employment, 2018.