دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-99 (شماره جاری: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار و تابستان 1397) 
4. بررسی تجربی کارایی کلکتورهای سه بعدی ثابت و صفحه تخت خورشیدی

صفحه 21-30

مجتبی مروج؛ امیر رضا نقره آبادی؛ ابراهیم حاجی دولو


5. پتانسیل‌سنجی تبدیل انرژی امواج توسط دستگاه Mighty whale در دریای خزر

صفحه 31-40

محمدحسین جهانگیر؛ امیر جدی‌پور اقدم؛ یونس نوراللهی