استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر راهی موثر جهت کاهش آلودگی محیط زیست

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

مهندسی شیمی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

بخش اعظم انرژی مصرفی در جهان به وسیله سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود. این سوخت‌ها دارای انواع آلاینده‌های سمی و خطرناک هستند که از طرق مختلف به محیط زیست و در نهایت به زنجیره غذایی انسان وارد می‌شوند. گرچه اثرات زیست محیطی استفاده از سوخت‌های فسیلی بر آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی، خاک، هوا، پوشش گیاهی و غیره بی‌شمار است، اما مبحث آلودگی هوا، اثرات گلخانه‌ای و ذرات و اثر خنک کنندگی آن‌ها بیشتر مورد توجه است. حفظ و ادامه شرایط فعلی زندگی در جامعه بشری در آینده بدون توجه به عرضه انرژی به قیمت مناسب امکان‌پذیر نیست. اثرات زیست محیطی وابسته به هر تولید انرژی در نرخ فعلی به سمت شرایط غیرقابل قبول پیش می‌رود و اثرات زیست محیطی زیانبار به شکل وسیعی در حال گسترش هستند. انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یک منبع انرژی پاک و عاری از هرگونه آلودگی زیست محیطی می‌توانند نقش مهمی در کاهش انتشار گازهای آلاینده همچون دی‌اکسیدکربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای بازی کنند. لذا در این پژوهش، سعی بر این است که نقش انواع انرژیهای تجدیدپذیر در کاهش آلودگی محیطزیست بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


- مراجع
]1[ م. ع. عبدلی، ا. م. یدقار، انرژی، توسعه و محیط زیست، نشریه انرژی ایران، سال دهم، شماره 26، تابستان 85.
]2[ م. گلاوی, ف. گلاوی، انرژی های نو و جایگاه جهان اسلام، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، تابستان 89.
]3[ س. ا. عزیزی، م. مهدلویی، ف. حسنی، بررسی فناوری های نو و کاهش آلاینده های ناشی از وسایل نقلیه موتوری، اولین همایش ملی آلودگی هوا، پایش، اثرات و اقدامات کنترلی در ایران، بهار 92.
]4[ ب. ابراهیمی، م. رحمانی، بررسی پیامدهای حاصل از توسعه فناوری تولید و استفاده از سوختهای گیاهی در مقایسه با سوخت های فسیلی، نشریه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 19، بهار و تابستان 91.
]5[ ع. باباپور، ر. پیشکار آذری، س. ا. گلستانه، ز. قاضی طباطبائی شبیه‌سازی مدیریت حرارتی مواد نانوکامپوزیت تغییرفازدهنده توسط تکنیک CFD، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، زمستان 96.
[6] A. Babapoor, G. Karimi, M. Khorram, Fabrication and characterization of nanofiber-nanoparticle-composites with phase change materials by electrospinning, Applied Thermal Engineering, Vol. 99, pp. 1225-1235, 2016.
[7] H. Poirazis, Double skin faç ades for office buildings, Report  EBD - R - 04/3, Department of Construction and Architecture, Lund I Institute of Technology, Lund University, pp. 1 - 192, 2004.
[8] A. de Gracia, L. Navarro, A. Castell, Á. Ruiz - Pardo, S. Álvarez, L. F. Cabeza, Solar absorption in a ventilated facade with PCM. experimental results,  Energy Procedia, Vol. 30, No. 0, pp. 986 –994, 2012.
[9] F. Goia, M. Perino, V. Serra, Improving thermal comfort  conditions by means of PCM glazing systems, Energy and  Buildings, Vol. 60, No. 0, pp. 442 - 452, 2013.
[10] A. de Gracia, L. Navarro, A. Castell, Á. Ruiz - Pardo, S. Alvárez, L. F. Cabeza, Experimental study of a ventilated facade with PCM  during winter period,  Energy and Buildings, Vol. 58, No. 1, pp.  324 - 332, 2013.
[11] A. de Gracia, L. Navarro, A. Castell, L. F. Cabeza, Numerical study on the thermal performance of a ventilated facade with PCM, Applied Thermal Engineering, Vol. 61, No. 2, pp. 372 - 380, 2013.
[12] A. de Gracia, L. Navarro, A. Castell, D. Boer, L. F. Cabeza, Life cycle assessment of a ventilated facade with PCM in its air chamber, Solar Energy, Vol. 104, No. 0, pp. 115-123, 2014.
[13] A. Babapoor, G. Karimi, Thermal properties measurement and heat storage analysis of paraffin-nanoparticles composites phase change material comparison and optimization, Applied Thermal Engineering, Vol. 90,  pp. 945-951, 2015.
[14] A. Babapoor, M. M. Azizi, G. Karimi, Thermal management of a Li-ion battery using carbon fiber- phase change material composites, Applied Thermal Engineering, Vol. 82, pp. 281–290, 2015.
[15] S. I. Golestaneh, G. Karimi, A. Babapoor, F. Torabi, Thermal performance of co-electrospun fatty acid nanofiber composites in the presence of nanoparticles, Applied Energy, Vol. 212, pp. 552-564, 2018.
]16[ ع. باباپور، ی. بخشوده‌نیا، م. بخشوده‌نیا، مروری بر مدلسازی عددی و آنالیز کاربرد مواد تغییرفازدهنده در ساختمان جهت کاهش مصرف انرژی، پنجمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد، زمستان 92.
[17] Renewable energy sector in the EU: its Employment and export potential, A Final Report to DG Environment, ECOTEC Research&Consulting Limited, United Kingdom, 2002; http:// www.ecotec.com.
[18] IRENA, REmap 2030: A renewable energy roadmap, IRENA, Abu Dhabi, 2014; http://www.irena.org/remap.
[19] T. Grigoleit, D. Lenkeit, The renewable energy industry in germany a glance at industry promotion policies in Selected Energy Sectors, 2012.
[20] B. Burger, Power Generation from renewable energy in germany–assessment of  2015, fraunhofer institute for Solar Energy System ISE, 2016.
[21] I. Aigner, S. Gabriel, National biomass action plan for germany, biomass and sustainable Energy Supply, 2009.
[22] A. Rose, China's Solar capacity overtakes germany in 2015, industry data show, Reuters, 2016.
[23] J. Timperley, Chinese solar capacity outshone germany's in 2015, Businessgreen, 2016; http://www.businessgreen.com.
[24] L. Walker, US Replaces china as top clean energy investor, Environmental Leader, 2012.
[25] J. A. Mathews and H. Tan, Economics, manufacture renewables to build energy security,Nature, 2014.
[26] C. Davis, Size key to success in solar panel sector, NewYork: ChinaDaily, 2013.
[27] H. Davor, China – hydropower as the right solution, 2015; http://www.our-energy.com/china_hydropower as the right solution.html.
[28] Independent statistics & analysis, table 1-14. A, U.S. Department of Energy Washington, DC 20585, 2016; http:// www.eia.gov.
[29] S. Mufson, Solar power project in mojave desert, Washington Post Staff Writer, 2010.
[30] Independent Statistics & Analysis, Table 1-10.B, U.S. Department of Energy Washington, DC 20585, 2016; http:// www.eia.gov.
[31] Renewable energy sources—hydropower, Biomass, Ethanol,  Biodiesel, Wind, Geothermal, and Solar, 2014; http://www.eia.gov/energyexplained.
[32] G. Bredehoeft, The outlook for renewable electricity in the united states for 2014 EIA Energy Conference, Washington, DC, 2014.
[33] C. Skelton, Geothermal energy could meet half of B.C.'s electricity needs, researcher says, The Vancouver Sun.
[34] E. Obermann, T. Kutney, OES Annual report, Canada, Ocean energy policy, 2014.
[35] Oil & Gas Journal, Worldwide look at reserves and production, pp. 32, 2014.
[36] Norway Energy Policy, Laws and Regulations Handbook, strategic information and basic laws, IBP, Inc. Business & Economics, Vol. 1, 2015.
[37] S. M. Hanasoge, T. L. Duvall, and K. R. Sreenivasan, anomalously weak solar convection, Proc. Natl. Acad. Sci, Vol. 101, No. 30, pp. 11128–11132, 2012.
[38] E. W. Brown, An introduction to solar energy, pp. 1–6, 1988.
[39] I. Dincer, Renewable energy and sustainable development: a crucial review, Renew. Sustain. Energy Rev, Vol. 1, No. 2, pp. 115– 151, 2000.
[40] M. Raisul Islam, K. Sumathy, S. Khan, Solar water heating systems and their market trends, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 17, pp. 1–25, 2013.
[41] REN21, P.S., Renewables 2011: Global status report, Secretariat renewable energy policy network for the 21stCentury (REN21), Paris, 2011.
[42] A. F. Zobaa and R. C. Bansal, Handbook of renewable energy technology, World Scientific, 2011.
[43] Wna, Renewable energy and electricity sustainable energy renewable energy, 2013.
[44] M. S. Guney, Solar power and application methods, Renew. Sustain. Energy Rev, Vol. 15, pp. 556–581, 2016.
[45] G. C. Piciu, C. L. Trica, A possible claassification of  renewable resources in the context of  sustainable development, 2014.
[46] A. Ciarreta, MP, Espinosa and. Pizarro –Irizar ,Is green energy expensive, Empirical evidence fromthe Spanish electricity market, Energy Policy, Vol. 69, pp. 205–215, 2014
[47] R. Hernandez,Environmental impacts of utility-scale solar energy, Renew Sustain Energy Rev, Vol. 29, pp. 766–79, 2014.
[48] S. Moayeni, M. Dehghani Manshadi, Renewable energies and their position in energy supply, Solar Energy, 2010.
[49] M. A. Green, Third generation photovoltaics: solar cells for 2020 and beyond, phys. E Low-dimensional Syst. Nanostructures, Vol. 11, No. 1, pp. 61–50, 2002.
]50[ ا. احمد پور، معرفی انواع انرژی های تجدیدپذیر و بررسی مزایای استفاده از آن، ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد، تهران، شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا،93.
[51] K. S. Sanyal and W. J. Morrowand J. S. Butler, Cost of electricity from enhanced geothermal systems, thirty-second workshop on geothermal reservoir engineering, Stanford, California, 2010.
[52] D. L. Turcotte, G. Schubert, Geodynamics cambridge, england, UK: Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-66624-4, 2002.
[53] F. Zabihian, and S. A. Fung, Review of marine renewable energies Case study of iran, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 15, pp. 2461-2474, 2011.
 
[54] M. McCormick, Wave-powered reverse-osmosis desalination, Sea Technology, 2001.
[55] J. Beaty, J. Lund, C. Robert,  Renewable energy alternatives submitted, A Major Qualifying Project for Stantec Consulting Ltd, WPA(Worcester Polytechnic Institute), 2010.
[56] The anapolis tidal power project  nova scotia power intechnical report, 1980.
[57] H. B. Zhang, J .Fletcher, N.  Greaves, S .J .Finney, B .W .Williams One power point operation for speed wind, tidal stream turbines with synchronous generators , Journal, IET Renewable Power Generation, Vol. 5,  pp. 99-108, 2010.
[58] A. M. Gorlov, Tidal energy lucidEnergy technologies, northeastern university, Boston Massachusetts, USA, 2001.
[59] M. L. Rhman, Hybrid power generation system using offshore-wind turbine and tidal turbine for power fluctuation compensation (HOT-PC), Student member, IEEE, Journal, IEEE Trasaction On Sustainable Energy, Vol. 1, NO. 2, pp. 92-98, 2010.