یک راهبرد کاهش مصرف انرژی با استفاده از انرژی های تجدیدپذیردر شبکه ICT کشور

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی / مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده

روند رو به رشد جامعه و افزایش تولید ناخالص ملی مستلزم توسعه مخابرات و افزایش مصرف انرژی می باشد. توسعه مخابرات خود موجب افزایش مصرف انرژی می باشد. در ایران تقریبا 7% انرژی تولیدی از نوع تجدیدپذیر می باشد که از متوسط جهانی کمتر است. اگر حداقل 2 درصد کل انرژی الکتریکی ایران مربوط به ICT باشد انرژی الکتریکی مصرفی ICT در ایران حدود 4748 میلیون کیلووات ساعت است که مولد آلودگی های محیطی می باشد. در نتیجه علاوه بر لزوم توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور باید اپراتورها را نیز ملزم به استفاده روز افزون از این انرژی ها نمود. در این راستا یکی از راهبردهای کاهش مصرف انرژی در شبکه های مخابراتی استفاده از تجهیزات کم مصرف یا سبز در مراکز می باشد که استانداردها و روابط آن در این مقاله ذکر شده است. راهبرد دوم در این مقاله به صورت مرحله ای می باشد که اپراتورها را در مراحل زمانی مختلف ملزم به جایگزینی انرژی های مبتنی بر سوخت های فسیلی با انرژی های تجدیدپذیر کرده است.

کلیدواژه‌ها


  1. 1.       مراجع

]1[ بخش اسناد سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی www.cra.ir

]2[ ا. امام جمعه، توزیع انرژی الکتریکی در مراکز داده بر پایه TIA942، ماهنامه شبکه 185، سال 1395.

[3] NTT, Technical Requirements for power-supply interface of communications equipment, TR No. 176001-1.1, 2015.

[4] C. Lange, R. Weidman, Energy Consumption of  Telecommunication Networks and Related Improvement Options, IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS, VOL. 17, NO. 2, MARCH/APRIL 2011.

[5] K. Kawamoto et al., Ele ctricity Use d by Office Equipment and Netw ork Equipment in the U.S.: Detailed Report and A ppendices, LBNL-45917, 2001.

[6] J. D. Mitchell-Jackson, ENERGY NEEDS IN AN INTERNET ECONOMY: A CLOSER LOOK AT DATA CENTERS, Master Thesis of  the University of California, Berkeley, 2001.

]7[ ل. صیدآبادی و دیگران، امکانسنجی فنی-اقتصادی استفاده از منابع تجدیدپذیر به منظور تامین نیازهای گرمایشی، سرمایشی و الکتریسیته مناطق روستایی دورافتاده، فصل نامه علمی ترویجی انرژی های تجدیدپذیر و نو، 1396.

[8] P. Nema, S. Rangnekar, R. K. Nema, Pre-feasibility study of PV-Solar/Wind hybrid energy system for GSM type mobile telephony base station in central India, ICCAE, 2010.

[9] J. Dadkhah Chimeh, A Novel Algorithm for Evolution to Green Communications, 19th International Conference on Communications, 2015.

[10] British Petroleum Statistical Review of World Energy, 2017.

[11] K. Kawamoto,  J. G.  Koomey et al., Electricity Used by Office Equipment and Network Equipment in the U.S.: Detailed Report and A ppendices, LBNL-45917, 2001.

[12] A. Baumgartnet, T. Bauschert, Greening cellular radio networks: A numerical method for selection of detachable base stations in low traffic scenarios, TIWDC, 2013.

]13[ مستخرج از سایت شرکت مخابرات ایران www.tci.ir

[14] B. Lannoo, S. Lambert, W. V. Heddeghem et al., Overview of ICT energy consumption, FP7-288021 – ©The EINS Consortium, 2013.

]15[ معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو، گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق، بولتن شماره 5، 1396.

]16[ ا. دهقانی، بررسی تاثیر سرمایه گذاری ارتباطات بر رشد اقتصادی ایران، سایت شرکت مخابرات ایران، 1394.

]17[ م. سلیمانی بیشک و مصطفی شکری، کاظم عابدزاده، بررسی عوامل اقتصادی موثر بر انتشار گاز در اکسید کربن در ایران، نشریه انرژی ایران، 1396.