مروری بر سیستم‌های تهویه مطبوع جذبی خورشیدی با بهره گیری از انرژی زمین

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده

امروزه دستگاه‌های چیلر جذبی به دلیل برتری‌های مختلفی که دارند بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. برجسته‌ترین مزیت دستگاه‌های جذبی در مقایسه با سایر سیستم‌های تهویه مطبوع امکان بهره گیری از منابع انرژی کم هزینه‌تر نظیر گاز شهری و یا سوخت گازوئیل به منظور کاهش هزینه‌های جاری سیستم می‌باشد. همچنین می‌توان در چرخه عملکردی این سیستم‌ها به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی، انرژی مورد نیاز را از منابع انرژی تجدیدپذیر تامین کرد. انرژی خورشیدی به عنوان یکی از در دسترس‌ترین و مناسب‌ترین منابع انرژی پاک توانایی بالقوه‌‌ای برای استفاده در چرخه عملکردی سیستم‌های جذبی دارا می‌باشد. از طرفی با توجه به هم فازی اوج نیاز به تهویه مطبوع و ایجاد سرمایش با اوج تابش خورشیدی، بررسی راه کارهای مختلف به منظور بهره‌گیری از این منبع انرژی در سیستم‌های سرمایشی اهمیتی دو چندان پیدا می‌کند. بهره‌گیری از انرژی زمین به عنوان یکی دیگر از منابع انرژی پاک و در دسترس می‌تواند فواید زیادی داشته باشد. بهره‌گیری از انرژی زمین به منظور تامین و یا ذخیره انرژی، بسته به نوع به کار گیری آن، می‌تواند بسیار کارآمد باشد. در این پژوهش در ابتدا به توضیح مختصر سیستم‌های جذبی، چرخه عملکردی و انواع آن پرداخته می‌شود. سپس در ادامه به مرور پژوهش‌های انجام شده در زمینه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی و انرژی زمین در چرخه عملکرد سیستم‌های جذبی پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


1-                   مراجع
[1] E. Bellos, C. Tzivanidis, and K.A. Antonopoulos, Exergetic and energetic comparison of LiCl-H2O and LiBr-H2O working pairs in a solar absorption cooling system. Energy Conversion and Management, Vol. 123, pp. 453-461, 2016.
[2] T. Tang, L. Villareal and J. Green, Absorption chillers: Southern California gas company new building institute advanced design guideline series. New Building Institute, 1998.
[3] X. Zhai, et al., A review for research and new design options of solar absorption cooling systems. Renewable and sustainable energy reviews, Vol. 15, N. 9, pp. 4416-4423, 2011.
[4] P. Srikhirin, S. Aphornratana, and S. Chungpaibulpatana, A review of absorption refrigeration technologies. Renewable and sustainable energy reviews, Vol. 5, N. 4, pp. 343-372, 2001.
[5] http://www.suna.org.ir/fa/sun. (Visited on 25 Feb. 2018)
[6] S. Hähnlein, et al., Sustainability and policy for the thermal use of shallow geothermal energy. Energy Policy, Vol. 59, pp. 914-925, 2013.
]7[ س. گلرودباری، همکاران، تعیین قطر بهینه مبدل حرارتی هوا–زمین به روش تحلیلی جهت کاربرد تهویه مطبوع. مهندسی مکانیک مدرس، دوره 15، شماره 12، صفحات 481-490، 1394.
[8] V. Somogyi, V. Sebestyén, and G. Nagy, Scientific achievements and regulation of shallow geothermal systems in six European countries–A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 68, pp. 934-952, 2017.
[9] I.B. Fridleifsson, et al. The possible role and contribution of geothermal energy to the mitigation of climate change. IPCC scoping meeting on renewable energy sources, proceedings, Luebeck, Germany, pp. 59-80, 20-25 January 2008.
[10] U. Eicker, and D. Pietruschka, Design and performance of solar powered absorption cooling systems in office buildings. Energy and Buildings, Vol. 41, N. 1, pp. 81-91, 2009.
[11] R. Gomri, Investigation of the potential of application of single effect and multiple effect absorption cooling systems. Energy Conversion and Management, Vol. 51, N. 8, pp. 1629-1636, 2010.
[12] S. Rosiek, and F. Batlles, Integration of the solar thermal energy in the construction: Analysis of the solar-assisted air-conditioning system installed in CIESOL building. Renewable Energy, Vol. 34, N. 6, pp. 1423-1431, 2009.
[13] S. Rosiek, and F.J.B. Garrido, Performance evaluation of solar-assisted air-conditioning system with chilled water storage (CIESOL building). Energy Conversion and Management, Vol. 55, pp. 81-92, 2012.
[14] S. Rosiek, and F. Batlles, Shallow geothermal energy applied to a solar-assisted air-conditioning system in southern Spain: two-year experience. Applied energy, Vol. 100, pp. 267-276, 2012.
[15] A. Lubis, et al., Solar-assisted single-double-effect absorption chiller for use in Asian tropical climates. Renewable Energy, Vol. 99, pp. 825-835, 2016.
]16[ ح. کریمی‌نیا، ف. فرهادی، شبیه سازی و بررسی فنی - اقتصادی سامانه چیلرجذبی تک اثره آب-لیتیم برومید مدد یافته با انرژی خورشیدی، نشریه شیمی و مهندس شیمی ایران، 1393.
[17] X. Wang, et al., Application of geothermal absorption air-conditioning system: a case study. Applied Thermal Engineering, Vol. 50, N. 1, pp. 71-80, 2013.