سیستم های نوین نورپردازی برای پردازش بهینه نور طبیعی روز در فضای داخلی معماری در راستای کاهش مصرف انرژی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی لهیجان

2 گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

یکی از چالشهای اصلی در طراحی معماری، تامین نور طبیعی در فضاهای داخلی بنا ها می باشد. استفاده از روشنایی روز مناسب در ساختمانها باعث بهبود محیط بصری، افزایش عملکرد ساکنین و همچنین افزایش صرفه جویی انرژی می شود. این اقدامات می تواند از طریق استفاده سیستم های نورپردازی انجام گیرد. سیستم های نورپردازی به منظور تامین نیازهای روشنایی فضای داخلی ساختمان ها در جاهایی که مقدار نور تولید شده توسط روشنایی سنتی (پنجره ها) ناکافی است، ابداع شده است. بسیاری از این سیستم ها بصورت صنعتی اقدام به تولید گردیده است اما چالشهایی مانند هزینه های اولیه، مشکلات بهره برداری، محدودیتهای کاربردی و موانع استفاده به صورت عموم در ساختمانها وجود دارد. این پژوهش بر اساس اسناد و مطالعات کتابخانه ای تهیه شده است. هدف از آن طبقه بندی سیستم های نورپردازی نوین مطابق ضوابط اصلی، طرح شماتیک، محل نصب سیستم و شرح مختصری از المانهای می باشد. این دسته بندی در راستای کمک به انتخاب سیستم متناسب با شرایط موجود ساختمان اتخاذ شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] Ahmad, M. H. (1996). The Influence of Roof Form and Interior Cross section on Daylighting in The Atrium Spaces in Malaysia". University of Manchester, Ph. D. Thesis.
[2] Kim, C.-S. and Chung, S.-J. (2011). Daylighting simulation as an architectural design process in museums installed with toplights. Building and environment, 46(1), 210-222.
[3] Dubois, M.-C. and Blomsterberg, Å. (2011). Energy saving potential and strategies for electric lighting in future North European, low energy office buildings: A literature review. Energy and buildings, 43(10), 2572-2582.
[4] Binarti, F. (2009). Energy-Efficient Window For Classroom In Warm Tropical Area. Proceedings of the 2009 Eleventh International IBPSA Conference. Glasgow. Scotland.

[ ] Tsangrassoulis, A. (2008). A Review of Innovative Daylighting Systems. Advances in Building Energy Research, -
[7] Bodart, M. and De Herde, A. (2002). Global energy savings in offices buildings by the use of daylighting. Energy and buildings, 34(5), 421-429.
[8] Roshan, M. (2014). Anidolic Daylighting System for Efficient Daylighting in Deep Plan Office Building in the Tropics. Ph.D, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Built Environment.


[10] Roshan, M., et al. (2014). Analysis of Anidolic Daylighting System Parameters in Tropical Climate. Life Science Journal, -
[11] Kischkoweit-Lopin, M. (2002). An overview of daylighting systems. Solar Energy, 73(2), 77-82.
[ Sunlighting and daylighting strategies in the traditional urban spaces and buildings of the hot arid regions. Renewable Energy, -
[13] Kim, J. T. and Kim, G. (2010). Overview and new developments in optical daylighting systems for building a healthy indoor environment. Building and environment, 45(2), -
[14] Hwang, T. and Kim, J. T. (2012). Assessment on the indoor environmental quality in office building. Paper presented at the
Seoul, Korea.
[15] Leung, T. C., Rajagopalan, P. and Fuller, R. (2013). Performance of a daylight guiding system in an office building. Solar Energy, 94, 253-265.
[16] Li, D. H., Lam, T. N. and Wong, S. (2006). Lighting and energy performance for an office using high frequency dimming controls. Energy Conversion and Management, 47(9), 1133

[17] Li, D. H. (2010). A review of daylight illuminance determinations and energy implications. Applied Energy, 87(7), -
[18] Miyazaki, T., Akisawa, A. and Kashiwagi, T. (2005). Energy savings of office buildings by the use of semi-transparent solar cells for windows. Renewable Energy, 30(3), 281-304.
[19] Nicolow, J. (2004). Getting the green light from the sunThe benefits of daylight harvesting. Construction Specifier, 57, -
[20] Robbins, C. L. (1986). Daylighting. Design and analysis. New York: Van Nostrand: Van Nostrand Reinhold Co. Inc.,.
[21] Romm, J. J. and Browning, W. D. (1998). Greening the building and the bottom line: Increasing productivity through energy-efficient design. Snowmass: Rocky Mountain Institute.
[22] Santiago, G. (2011). Towards daylight guidelines for tropical climates. Proceedings of the 2011 People and Buildings held at the offices of Arup UK. 23rd September 2011. London,
[23] Urmee, T., Thoo, S. and Killick, W. (2012). Energy efficiency status of the community housing in Australia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(4), 1916-1925.
[24] Waewsak, J., Hirunlabh, J., Khedari, J. and Shin, U. (2003). Performance evaluation of the BSRC multi-purpose bioclimatic roof. Building and environment, 38(11), 1297-1302.
[ building façade performance in terms of daylighting and the associated energy consumption in architectural spaces: Vertical and horizontal shading devices for southern exposure facades. Energy Conversion and Management, 51(8), 1592-1599.
[1]  Ahmad, M. H. (1996). The Influence of Roof Form and Interior Cross section on Daylighting in The Atrium Spaces in Malaysia". University of Manchester, Ph. D. Thesis. 
 [2]  Kim, C.-S. and Chung, S.-J. (2011). Daylighting simulation as an architectural design process in museums installed with toplights. Building and environment, 46(1), 210-222. 
[3]  Dubois, M.-C. and Blomsterberg, Å. (2011). Energy saving potential and strategies for electric lighting in future North European, low energy office buildings: A literature review. Energy and buildings, 43(10), 2572-2582. 
[4]  Binarti, F. (2009). Energy-Efficient Window For Classroom In Warm Tropical Area. Proceedings of the 2009 Eleventh International IBPSA Conference. Glasgow. Scotland. 
                           
[ ]  Tsangrassoulis, A. (2008). A Review of Innovative Daylighting Systems. Advances in Building Energy Research, - 
[7]  Bodart, M. and De Herde, A. (2002). Global energy savings in offices buildings by the use of daylighting. Energy and buildings, 34(5), 421-429. 
[8]  Roshan, M. (2014). Anidolic Daylighting System for Efficient Daylighting in Deep Plan Office Building in the Tropics. Ph.D, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Built Environment.    
    
              
[10]  Roshan, M., et al. (2014). Analysis of Anidolic Daylighting System Parameters in Tropical Climate. Life Science Journal, - 
[11]  Kischkoweit-Lopin, M. (2002). An overview of daylighting systems. Solar Energy, 73(2), 77-82. 
[ Sunlighting and daylighting strategies in the traditional urban spaces and buildings of the hot arid regions. Renewable Energy, - 
[13]  Kim, J. T. and Kim, G. (2010). Overview and new developments in optical daylighting systems for building a healthy indoor environment. Building and environment, 45(2), - 
                                                                                      [14]  Hwang, T. and Kim, J. T. (2012). Assessment on the indoor environmental quality in office building. Paper presented at the 
Seoul, Korea. 
 [15]  Leung, T. C., Rajagopalan, P. and Fuller, R. (2013). Performance of a daylight guiding system in an office building. Solar Energy, 94, 253-265. 
[16]  Li, D. H., Lam, T. N. and Wong, S. (2006). Lighting and energy performance for an office using high frequency dimming controls. Energy Conversion and Management, 47(9), 1133
 
[17]  Li, D. H. (2010). A review of daylight illuminance determinations and energy implications. Applied Energy, 87(7), - 
[18]  Miyazaki, T., Akisawa, A. and Kashiwagi, T. (2005). Energy savings of office buildings by the use of semi-transparent solar cells for windows. Renewable Energy, 30(3), 281-304. 
[19]  Nicolow, J. (2004). Getting the green light from the sunThe benefits of daylight harvesting. Construction Specifier, 57, - 
[20]  Robbins, C. L. (1986). Daylighting. Design and analysis. New York: Van Nostrand: Van Nostrand Reinhold Co. Inc.,. 
[21]  Romm, J. J. and Browning, W. D. (1998). Greening the building and the bottom line: Increasing productivity through energy-efficient design. Snowmass: Rocky Mountain Institute. 
 [22]  Santiago, G. (2011). Towards daylight guidelines for tropical climates. Proceedings of the 2011 People and Buildings held at the offices of Arup UK. 23rd September 2011. London, 
 [23]  Urmee, T., Thoo, S. and Killick, W. (2012). Energy efficiency status of the community housing in Australia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(4), 1916-1925. 
[24]  Waewsak, J., Hirunlabh, J., Khedari, J. and Shin, U. (2003). Performance evaluation of the BSRC multi-purpose bioclimatic roof. Building and environment, 38(11), 1297-1302. 
[ building façade performance in terms of daylighting and the associated energy consumption in architectural spaces: Vertical and horizontal shading devices for southern exposure facades. Energy Conversion and Management, 51(8), 1592-1599.