بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر بازده حرارتی کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه آژاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف از این مقاله بررسی عوامل تاثیر گذار بر بازده یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت است. به این منظور ابتدا مدل انتقال حرارت یک کلکتور صفحه تخت با توجه به موقعیت های متفاوت قرارگیری لوله و صفحه جاذب، به دست آمد. سپس به کمک تجهیزات موجود در آزمایشگاه انرژی خورشیدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، بازده و انرژی مفید کسب شده توسط کلکتور به صورت تجربی با مقادیر حاصل از مدل تئوری مقایسه شد. بر طبق نتایج به دست آمده هنگامی که صفحه جاذب در زیر لوله ها قرار گرفته باشد انرژی کسب شده بیشتر از انواع دیگر خواهد بود. کاهش فاصله بین رایزرها، استفاده از پوشش های شیشه ای مناسب و افزایش ضخامت عایق حرارتی از دیگر عواملی هستند که باعث افزایش راندمان کلکتور می شوند. همچنین با کاهش فشار گاز بین صفحه جاذب و پوشش شیشه ای و ایجاد خلاء راندمان کلکتور افزایش خواهد یافت. جنس عایق حرارتی و نوع سیال انتقال حرارت نیز بر بازده کلکتور تاثیر گذار می باشند.

کلیدواژه‌ها


- مراجع
 [1] S. Kumar, S.C. Mullick, Wind heat transfer coefficient in solar collectors in outdoor conditions, Solar Energy, Volume 84, Issue 6, pp. 956-963, 2010.
[2] H. K. Elminir, A. E. Ghitas, F. El-Hussainy, R. Hamid, M.M. Beheary and K. M. Abdel-Moneim, Optimum solar flat-plate collector slope: Case study for Helwan, Egypt, Energy Conversion and Management, Volume 47, Issue 5, pp. 624-637, 2006.
[3] A. Alvarez, O. Cabeza, M.C. Muñiz and L.M. Varela, Experimental and numerical investigation of a flat-plate solar collector, Energy, Volume 35, Issue 9, pp. 3707-3716, 2010.
[4] J.K. Nayak and E.H. Amer, Experimental and theoretical evaluation of dynamic test procedures for solar flat-plate collectors, Solar Energy, Volume 69, Issue 5, pp. 377-401, 2000.
[5] A. Ahmadi, D.D. Ganji, F. Jafarkazemi, Analysis of utilizing Graphene nanoplatelets to enhance thermal performance of flat plate solar collectors, Energy Conversion and Management, Volume 126, pp. 1-11, 2016.
[6] F. Jafarkazemi, H. Abdi, A. Asadzadeh zargar, A. Hassani, Development of a solar collector/solar water heating system test center in iran, Proceeding of ISES Solar world congress, Sep 2011.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]7[ آ. اسد زاده زرگر، ف. جعفرکاظمی و ح. عبدی، بررسی و مقایسه استانداردهای تست کلکتورهای خورشیدی، مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، تهران، خرداد 1390.
[8] E. Zambolin and D. Del Col, Experimental analysis of thermal performance of flat plate and evacuated tube solar collectors in stationary standard and daily conditions, Solar Energy, Volume 84, Issue 8, pp. 1382-1396, 2010
 [9] F. Jafarkazemi, E. Ahmadifard, H. Abdi, Energetic and Exergy Efficiency of Heat Pipe Evacuated Tube Solar Collectors, Thermal Science, Vol. 20, No. 1, pp. 327-335, 2016.
[10] H. Kaya, A. Arslan, N. Eltugral, Experimental investigation of thermal performance of an evacuated U-tube solar collector with ZnO/Etylene glycol pure water nanofluids, Renewable Energy, Volume 122, pp. 329-338, 2018.
[11] A. Aissaoui, A. H. Benmachiche, A. Brima, D. Bahloul, Y. Belloufi, Experimental and theoretical analysis on thermal performance of the flat plate solar air collector, International Jpurnal of Heat and Technology, Volume 24, No. 2, pp. 213-220, 2016.
[12] J.A. Duffie and W.A. Beckman, Solar engineering of thermal processes, third edition, J. Wiley & Sons, 2006
[13] http://www.soldata.dk/ (Last visited on 2018-03-10).
[14]http://www.autonicsonline.com/product/product&product_id=10587(Last visited on 2018-03-10).
[15]https://deryasolar.en.ec21.com/Solar_Aluminum_Collector--217553_217556.html (Last visited on 2018-03-10).