دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، اسفند 1396، صفحه 1-100 

مقاله ترویجی

مقایسه انواع صفحه های جاذب خورشیدی فتوولتاییک/حرارتی از نظر طراحی و عملکرد

صفحه 39-48

فریبرز جهانشاه؛ سید علی هاشمی؛ فرهاد جهانشاه