بررسی اثرات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی سلول‌های فتوولتائیک اجراشده در ساختمان اداری (نمونه موردی: شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، گروه تخصصی معماری ایلام، ایران.

2 استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، گروه تخصصی معماری ایلام، ایران .

چکیده

انرژی از موارد ضروری برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی است. امروزه با افزایش رفاه، نیاز به انرژی در حال افزایش بسیار سریع است و این در حالی است که منابع انرژی محدود است. بشر در آینده نه‌چندان دور با دو بحران بزرگ روبرو خواهد بود یکی آلودگی محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی در اثر احتراق سوخت فسیلی و دیگری شتاب فزاینده در جهت به پایان بردن این منابع است. آنچه حائز اهمیت است وجود سیاست‌های راهبردی در سرتاسر جهان و گسترش پژوهش‌های کاربردی در مؤسسات علمی و پژوهشگاه‌های معتبر است که انرژی‌های تجدید پذیر را به‌عنوان یکی از روش‌های مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی و نیز جبران محدودیت‌های سوخت‌های فسیلی معرفی می‌نماید. در این پژوهش ابتدا به بررسی پتانسیل بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در ایران و ایلام و پارامترهای انتخاب سیستم خورشیدی فتوولتائیک در ساختمان پرداخته‌شده؛ سپس به مقایسه اثرات یک‌ساله مصرف انرژی، صرفه‌ی اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی قبل و بعد از نصب سیستم خورشیدی فتوولتائیک در ساختمان اداری شرکت توزیع برق استان ایلام پرداختیم، آنچه برآورد گردید با نصب ۱۰ کیلووات پنل خورشیدی در یک ساختمان اداری باعث کاهش سالیانه بیش از 11.477 تن گاز دی‌اکسید کربن به محیط‌زیست گردیده که معادل کاشت 521.68 اصله درخت هست و می‌توان در حدود 40989.95 لیتر معادل نفت خام صرفه‌جوئی نمود.

کلیدواژه‌ها


[3] The Shift Project, "Most Energy Intensive Countries", 2014. [online] Available" http://www.tsp-data-portal.org.
[4] IEA, "wind solar electricity generation grew", 2016. [online] Avaliable: http://cleantechnica.com
[5] T.Randall, "wind and solar are crushing fossil fuels", 2016. [online] Available" http://www.bloomberg.com
[23]IEA, "Fossil Fuel Subsidy Database," Compiled by Earth Policy Institute, 2012.
[24] STATISTA, "Global electricity prices by select countries in 2015," 2015. [Online]. Available: http://bit.do/b4Gvz
[27]EIA, "energy efficiency improvements avoided 870 milion tonnes co2 2014," 09 10 2015. [Online]. Available: http://Cleantechnica.com