بررسی تجربی عملکرد یک نمونه خشک‌کن خورشیدی جابجایی طبیعی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

کارشنارس ارشد، مهندسی مکانیک، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، آزادشهر

چکیده

چکیده
هدف از این پروژه ساخت یک نمونه خشک‌کن خورشیدی با جابجایی طبیعی و بررسی عملکرد حرارتی آن با توجه به میزان تابش خورشیدی در شرایط مختلف آب و هوایی، تغییر سطح، تغییر زاویه کلکتور و چرخش کلکتور هست. در این نمونه امکان چرخش دستگاه به‌اندازه 360 درجه به‌صورت دستی به کمک چرخ‌ها وجود دارد. به‌منظور افزایش راندمان حرارتی خشک‌کن خورشیدی با توجه به تغییرات آب و هوایی و تغییر فصول، امکان تغییر زاویه کلکتور به کمک تغییر ارتفاع پایه‌ها و لولا بین جعبه کلکتور و جعبه مواد غذایی ایجادشده است؛ و این در حالی است که در نمونه‌های ساخته‌شده گذشته این قابلیت دیده نمی‌شود. در این تحقیق زاویه بهینه قرارگیری کلکتور رو به جنوب در محدوده زوایای 60 الی 70 درجه به دست آمد. با استفاده از معادلات انرژی دیده ‌شد که افزایش سطح باعث افزایش میزان انرژی جذب‌شده کلکتور می‌گردد. این افزایش به‌صورت تجربی نیز مشاهده گردید؛ اما مقدار پیش‌بینی‌شده توسط معادلات انرژی با مقادیر تجربی کمی اختلاف دارد که این امر ناشی از اثرپذیری مقدار دمای خروجی سیال عامل و ضریب اتلاف حرارتی از سطح مقطع است.

کلیدواژه‌ها


[1] Performance of a Solar Dryer, Solar Energy Institute, Ege university, Bornova, Izmir and TURBRRAK –Marmara Research center, P.O Box Gebze 41470, Kocaeli, Tarkey-1944-march-9
[2]An experimental study of a heat pipe evacuated tube solar dryer with heat recovery system, Renewable Energy 96 (2016) 872e880, Roonak Daghigh*, Abdellah Shafieian, Accepted 6 May 2016.
[3]Experimental investigation and economic evaluation of a new mixed mode solar greenhouse dryer for drying of red pepper and grape, Renewable Energy 77 (2015) 1e8 -Aymen ELkhadraoui -Accepted 29 November 2014.
[4]Experimental investigation and evaluation of hybrid solar/thermal dryer combined with supplementary recovery dryer - T.A. Yassen, H.H. Al-Kayiem / Solar Energy 134 (2016) 284–293, Tadahmun A. Yassen - Accepted 9 May 2016.
[5]Experimental investigation of a solar dryer system for drying carpet, Guofeng Yuan et al. / Energy Procedia 70 (2015) 626 – 633 - Guofeng Yuana*, Liang Hongb -bEnergy Research and Demonstration Center of Tibet Autonomous Region, Lhasa 850001,China -- Accepted 10 May 2015.
[6]Performance of novel solar dryer, A. E. Kabeel Mechanical Power Engineering Department, Faculty of Engineering, Tanta University, Egypt, Accepted date: 10-3-2016
[7]Solar dryer efficiency considering the total drying potential. Application of this potential as a resource indicator in north-western Argentina, F. Altobelli et al. / Solar Energy 105 (2014) 742–759, F. Altobelli, M. Condorı ́ ⇑, G. Duran, C. Martinez, accepted 27 April 2014.