ارزیابی کاهش مصرف انرژی در ساختمان مسکونی با توجه به جهت گیری بهینه و درصد بازشوها در شهر انزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه معماری ،واحد لاهیجان،دانشگاه آزاد اسلامی،لاهیجان،ایران. رشت، کد پستی 7175474414

چکیده

با توجه به افزایش مصرف روز افزون انرژی و استفاده ی بدون حد و مرز از سوخت های فسیلی نگرانیهای زیادی برای تامین منابع انرژی که مهم ترین عامل زیستی زمین برای بقا در آینده می باشد، ایجاد نموده است. جهت گیری صحیح ساختمانها و درصد بهینه بازشوها، با توجه به اقلیم منطقه جغرافیایی، نحوه تابش خورشید در فصول گرم و سرد سال، زمان طلوع و غروب خورشید، ضرورت گرم کردن ساختمان در زمستان و یا تامین انرژی سرمایشی در تابستان و روشنایی مطلوب در ساعات روز، می تواند مصرف انرژی را کاهش دهد. در این مقاله یک ساختمان دو طبقه در شهر انزلی با توجه به اقلیم جغرافیایی در نرم افزار دیزاین بیلدر ورژن 5.0.3.007 شبیه سازی شده است و درآن به بررسی جهت گیری بهینه و درصد پنجره ها به دیوار پرداخته شده است. با قرار دادن ساختمان در زاویه صفر و چرخش های 10 درجه ای ساعتگرد در هر تحلیل تا 360 درجه چرخش و در زمینه بررسی سطح بهینه پنجره به نمای ساختمان از صفر درصد تا 100 درصد نسبت بازشوها به نما، نتایج مصرف انرژی گرمایشی و سرمایشی و روشنایی ثبت گردیده است. تحلیل این نرم افزار نشان دهنده مطلوبیت سطح پنجره 50 درصد در نمای شمال و 60 درصد در نمای جنوب می باشد و در بررسی جهت گیری ساختمان برای کاهش مصرف انرژی، با توجه به نمودار کل انرژی که برآیند انرژی گرمایش،سرمایش و روشنایی می باشد، نشان دهنده بهینه ترین جهت ساختمان به سمت شمال می باشد.

کلیدواژه‌ها


[1] M. Noori, Sustainability Assessment of Wind Energy for Buildings, Master Degree Thesis, University of Centeral Florida, 2013.
[2] F. Nasrollahi, Climate and Enrgy Responsive Housing in Continental Climates, ISBN: 978-3-7983-2144-1. Berlin: Universitatsvelag der TU, 2009.
[4] F. Nasrollahi, Green Office Building Low Energy Demand through Architectural Energy Efficiency, Young Cities Research paper series, ISBN: 3798235790, Berlin: Unvi Verlag der TU, 2013.
[15] DesignBuilder Software Ltd.2008.DesignBuilder Software, WWW. DesignBuildersoftware.co.uk/.
[16] I. Rizos, Next generation simulation tools: Coupling 3D sketching with energy simulation tools, MS thesis, University of Strathclyde, United kingdom,2007.
[17] C. McGee, C. Reardon, D. Clarke, Your home passive Design-Orientation, Australia’s guide to environmentally sustainable homes, Department of climate change energy efficiency,2013.
[18] K. Ruckert ,EF. Shahriari, Guideline for Sustainable Energy Efficient Architecture & Construction, Young Cities Research paper series, ISBN,978-600-113-114-1, Berlin: Univ- Verlag der TU,2014. 
[19] V. Olgyay, Design with climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalisum, princerton University Press,1963.
[20] J. Edward, Bloustein School of Planning and Public Policy, May 2011;https://greenmanual.rutgerds.edu.
[22] E.Cuce, S.B. Riffat, A state-of-the art review on innovative glazing technologie,Renew.Sust.Energy,vol.41,695-714.2015. [23] S. Kim, M.J. Bae , Y.D. Kim, Policies and status of window design for energy efficient buildings, Procedia Engineering, ELSEVIER,(146)155-157,2016.
[24] Q. Yang, M. Liu, Ch. Shu, D. Mmererki, H. Md.Uzzal, X. Zhan, Impact Analysis of Window-Wall Ratio on Heating and Cooling Energy Consumption of Residential Buildings in Hot Summer and Cold Winter Zone in China, Journal of Engineering,(10)11, 2015.
[25] S. Didbaia, V. Gray, J. Mathur, Optimization of Window-Wall Ratio For Different Buildings Types, International Institute of Information Technology, Hyderabad(India),2014.
[26] R.M.J. Bokel, The effect of Window position and window size on the Energy Demand for heating , cooling and electric lighting, Building Simulation.pp.117-121,2007.
[27] M. Rashid, T.Malik,AM.Ahmad,Effect of Window Wall Ratio(WWR) on Heat Gain in Commercial Buildimgs in the Climate of Lahore, Int’l Journal of Research in chemical,Metallurgical and Civil Engg,(3)1,2349,1450,2016. 
[28] L. Mikkonen, Management of Energy Efficiency in Buildings, University of OULU, GREENSTTLE PUBLICATION, Swedish: 2012.
[29] F. Nasrollahi, Architectural Energy Efficiency, Young Cities Research paper series, ISBN,978-3-7983-2552-4, Berlin: Univ- Verlag der TU,2013.
[30] F. Nasrollahi, P. Wehage, E. Shahriari, A. Tarkashvand, Energy Efficient Housing for Iran pilot Buildings in Hashtgerd New Town, Young Cities Research paper series, ISBN,3798325286, Berlin: Univ- Verlag der TU,2013