رابطه غیرخطی بین رشد اقتصادی، قیمت انرژی و انرژی‌های تجدید‌پذیر: رهیافت رگرسیون آستانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، علوم اقتصاد ی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس

2 استادیار، علوم اقتصادی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس

چکیده

در این مقاله با استفاده از رویکرد رگرسیون آستانه ای، تاثیر قیمت های انرژی بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر در رژیم های مختلف نرخ رشد اقتصادی ایران بررسی می‌شود. داده های تجربی از سایت بانک مرکزی ایران در دوره (93-1360) جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که در رابطه رگرسیون یک آستانه وجود دارد که برابر با 7.74% در داد های نرخ رشد تولیدناخالص داخلی سالانه است. بر اساس مقدار آستانه‌ی بدست آمده، مشاهدات به دو رژیم دارای رشد اقتصادی پایین (رشد اقتصادی کمتر از 7.74%) و دارای رشد اقتصادی بالا (رشد اقتصادی بیشتر از 7.74%) تقسیم شدند. یافته‌ها نشان می‌دهند که بین شاخص قیمت مصرف کننده و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور در زمان رشد اقتصادی بالا رابطه‌ی منفی و معناداری وجود دارد. که دلیل آن می تواند رشدهای ناپایدار و مقطعی اقتصاد باشد و نیز عدم مدیریت صحیح منابع ناشی از افزایش درآمدهای ناشی از قیمت های انرژی و نیز یارانه ای بودن انرژی و همچنین عدم تمایل بخش خصوصی برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر با وجود انرژی ارزان فسیلی است. همچنین، در ایران در زمانهای رشد اقتصادی پایین رابطه‌ی منفی بین رشد اقتصادی و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


[3] N. Apergis, J. E. Payne, Renewable energy consumption and economic growth: evidence from a panel of OECD countries, Energy policy, Vol. 38, No. l, pp. 656-660, 2010.
[4] I. Ozturk, A literature survey on energy—growth nexus, Energvpolicy, Vol. 38, No. 1, pp. 340-349, 2010.
[5] A. Omri, S. Daly, C. Rault, A. Chaibi, Financial development, environmental quality, trade and economic growth: What causes what in MENA countries, Energy Economics, vol. 48, pp. 242-252, 2015.
[6] B. N. Huang, M. J. Hwang, C. W. Yang, Does more energy consumption bolster economic growth? An application of the nonlinear threshold regression model, Energy Policy, Vol. 36, No. 2, pp. 755-767, 2008.
[7] S. Z. Chiou-Wei, C.F. Chen, Z. Thu, Economic growth and energy consumption revisited—evidence from linear and nonlinear Granger causality. Energv Economics, Vol. 30, No. 6, pp. 3063-3076, 2008.
[8] J. Park, T. Hong, Analysis of South Korea's economic growth, carbon dioxide emission, and energy consumption using the Markov switching model, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 18, pp. 543-551, 2013.
[9] A. N. Ajmi, G. Montasser, DK. Nguyen, Testing the relationships between energy consumption and income in G7 countries with nonlinear causality tests, Economic Modelling, Vol. 35, No. 1, pp. 26-33, 2013.
[10] T. Dergiades, G. Martinopoulos, L. Tsoulfidis, Energy consumption and economic growth: Parametric and nonparametric causality testing for the case of Greece, Energv economics, Vol. 36, pp. 686-697, 2013.
[11] J. T. Mensah, Carbon emissions, energy consumption and output: A threshold analysis on the causal dynamics in emerging African economies, Energy Policy, Vol. 70, pp. 172-182, 2014.
[12] T. Chien, J. L. Hu, Renewable energy: An efficient mechanism to improve GDP, Energy Policy, Vol. 38, No. 8, pp. 3045-3052, 2008.
[13] S. Silva, I. Soares, C. Pinho, The impact of renewable energy sources on economic growth and C02 emissions-a SVAR approach, European Research Studies, Vol. 15, No. 4, pp.133-139, 2012.
[14] R. A. Salim, S. Rafiq, Why do some emerging economies proactively accelerate the adoption of renewable energy?, Energy Economics, Vol. 34, NO. 4, pp. 1051-1057, 2012.
[15] Y. Fang, Economic welfare impacts from renewable energy consumption: the China experience, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 15, No. 9, pp. 5120-5128, 2011.
[16] A. K. Tiwari, A structural VAR analysis of renewable energy consumption, real GDP and C02 emissions: evidence from India, Economics Bulletin, Vol. 31, No. 2, pp. 1793-1806, 2011. 
[17] R. Sari, B.T. Ewing, U. Soytas, The relationship between disaggregate energy consumption and industrial production in the United States: an ARDL approach, Energy Economics, Vol. 30, No. 5, pp. 2302-2313, 2008.
[18] P. Sadorsky, Renewable energy consumption and income in emerging economies, Energy policy, Vol. 37, No. 10, pp. 4021-4028, 2009.
[19] R. zeb, L. salar, U. Awan, K. Zaman, M. Shahbaz, Causal links between renewable energy, environmental degradation and economic growth in selected SAARC countries: progress towards green economy, Renewable Energy, Vol. 71, pp. 123-132, 2014.
[20] T. H. Chang, C. M. Huang, M. C. Lee, Threshold effect of the economic growth rate on the renewable energy development from a change in energy price: Evidence from OECD countries, Energy Policy, Vol. 37, No. 12, pp. 57965802, 2009.
[21] F. Bilgili, Linear and nonlinear TAR panel unit root analyses for solid biomass energy supply of European countries, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 16, No. 9, pp. 6775-6781, 2012.
[22] N. Apergis, J. E. Payne, Renewable energy, output, CO 2 emissions, and fossil fuel prices in Central America: evidence from a nonlinear panel smooth transition vector error correction model, Energy Economics, Vol. 42, pp. 226232, 2014.
[23] S. Awerbuch, R. Sauter, Exploiting the oil—GDP effect to support renewables deployment, Energy Policy, Vol. 34, No. 17, pp. 2805-2819, 2006.
[24] N. Nakicenovic, R. Swart, Emissions Scenarios. IPCC, Cambridge University Press, 2000. WG Ill.
[25] H. Askari, N. Krichene, Oil price dynamics (2002-2006), Energy Economics, vol. 30, No. 5, pp. 2134-2153, 2008.
[32] B. E. Hansen, Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference, Journal of econometrics, Vol. 93, No. , pp. 345-368, 1999.
[33] B. E. Hansen, Inference When a Nuisance Parameter is Not Identified Under the Null Hypothesis, Econometrica , Vol. 64, pp. 413-430, 1996.
[35] O. Ramphul, Renewable and Non-Renewable Energy. Consumption and Economic Growth in India, Energy .No.11, PP. 1050-1054, 2016.