دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، دی 1394، صفحه 4-81 
مطالعه سیستم سرمایش جذبی خورشیدی دو اثره لیتیم بروماید-آب

صفحه 55-62

مرتضی حیدر؛ منصور خانکی؛ سید عباس سادات سکاک؛ بهنام کرملو


مروری بر انواع مختلف سلول‌های خورشیدی و مکانیزم عملکرد آنها

صفحه 63-71

شعله کاظمی فرد؛ لیلا ناجی؛ فرامرز افشار طارمی؛ زهرا فخاران