مدل ذخیره حرارت بلند مدت هیبرید(PCM و خاک) برای سیستم گرمایش خورشیدی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 سازمان انرژیهای نو ایران.تهران، 1169-14665.

2 Professor, Faculty of Science and Technology, Keio University, Tokyo, Japan

3 Professor, Department of Architecture, Kogakuin University, Tokyo, Japan

چکیده

در این تحقیق، عملکرد سیستم نوین ذخیره بلند مدت انرژی خورشیدی جهت گرمایش با استفاده از محاسبات شبیه سازی مورد مطالعه قرار گرفت. سیستم شامل ماده با تغییر فاز 6 H2o، CaCl2 برای ذخیره حرارت کوتاه مدت، محفظه ذخیره حرارت محسوس - که دارای تانک آب گرم بوده و بوسیله قلوه سنگ احاطه شده است - و پمپ حرارتی برای ذخیره حرارت میان مدت و همچنین خاک برای ذخیره حرارت بلند مدت می­باشد. محاسبات نشان می دهد که Heat gain بیشتری نسبت به تک محفظه ذخیره که در قبل مطالعه شده، بدست می آید. سیستم تک محفظه­ای از راه تحلیلی و نظری، مقایسه استفاده از PCM و قلوه سنگ، که شامل عملکرد پمپ حرارتی در همان محفظه است مورد مطالعه قرار گرفت. به روش آنالیز و طراحی روش آزمایش (Experimental design)، جهت دستیابی به راندمان بیشتر PCM تأثیر 6 فاکتور متغیر برروی عملکرد سیستم مورد مطالعه قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها


]عبدالرزاق کعبی نژادیان، فناوری ذخیره انرژی: ذخیره حرارت محسوس و کلیات فناوری ذخیره حرارتی، جلد اول، عبدالرزاق کعبی نژادیان، پاییز 1392، چاپ اول
[2]عبدالرزاق کعبی نژادیان، فناوری ذخیره انرژی: ذخیره حرارت نهانی و ذخیره حرارت شیمیایی، جلد دوم، عبدالرزاق کعبی نژادیان، پاییز 1394، چاپ اول
[3]  Y. Nakajima et al., Research of long-term underground solar energy storage and heat pump system. Part (1)- (7), summaries of technical papers of annual. Meeting of AIJ, 1981-1984.
[4]  Y. Nakajima et al., Design and analysis for solar residence with long-term latent heat storage system through underground. Part (7)- (10), summaries of technical papers of JSES, 1981-1948.
[5]  Y. Nakajima et al.,Study ofthermal peculiarity of ground thermal storage material. Part (1)-(6), summaries of technical papers of AIJ, 1980-1985.
[6]  A. Abhat, Low temperature latent heat thermal energy storage: Heat storage marerials. Solar Energy 30, 313-331 (1983)
[7]  N. A. Malatidis and A. Abhat, Investigation of the thermophysical be-haviour of calcium chloride 6-hydrate for use as heat storage material in latent heat stores (in German). Forschung Ingenieur-Wesen 48, 1-26 (1982)
[8]  V. A. Costello, S. S. Melsheimer and D. D. Edie, Heat transfer and calo-rimetric studies of a direct contact-latent heat energy storage system. Thermal storage and heat transfer in solar energy system. Presented at ASME Meeting, San Francisco, Calif. 10-15 Dec. 1978
[9] J. Shelton, Underground storage of heat in solar heating system. Solar Energy 17, 137-143 (1975)
[10] M. Telkes, Solar energy storage. ASHRAE J. 16, 38 (1974)