کلیدواژه‌ها = باد
پتانسیل سنجی انرژی باد در شهرستان کارون، جهت نصب توربین باد

دوره 11، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 118-124

10.22034/jrenew.2024.190001

مهدی بروایه؛ امیر عزیزپناه؛ نورالدین رستمی


آس‌باد الگویی از معماری بومی در استفاده از انرژی باد در منطقه خواف

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 22-28

سارا پیش یار؛ حسن خسروی؛ سحر شکوهی