پتانسیل‌های تولید و موانع فنی توسعه و بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم، گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

2 استاد، گروه مهندسی فناوری کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

انتخاب نوع انرژی برای تولید برق و توان به سیاست‌های مربوط به هر کشور وابسته است. به دلیل تصویب قوانین سختگیرانه زیست محیطی و همچنین بحران‌های انرژی، اخیرا توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای به ویژه صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار شده است. ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت و گاز طبیعی در جهان است. به همین دلیل توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران طی دهه‌های گذشته زیاد مورد توجه قرار نگرفته است. اگرچه تحقیقات متعددی توسط محققان ایرانی برای بررسی وضعیت فعلی و چشم انداز انرژی‌های تجدیدپذیر انجام شده است، اما اطلاعات بسیار کمی درباره مشکلات و محدودیت‌های پیش روی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران وجود دارد. هدف اصلی این پژوهش علاوه بر گزارش پتانسیل تولید انواع انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران مانند انرژی باد، انرژی خورشیدی، انرژی برق آبی، انرژی زمین گرمایی، انرژی زیست توده، انرژی زیست سوخت و انرژی‌های موج و جزر و مد‌، ارائه اطلاعات فنی و ابزارهای سیاسی برای رفع برخی موانع پیش روی توسعه و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران است.

کلیدواژه‌ها


 
[1]      IEA. 2017. Key world energy statics. Paris, France.
[2]      Bahrami, M. and Abbaszadeh, P. An overview of renewable energies in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 24: 198–208. 2013.
[3]      Najafi, G., B. Ghobadian, R. Mamat, T. Yusaf, and W. H. Azmi. Solar energy in Iran: Current state and outlook. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 49:931–42. 2015.
[4]      IEA. 2002. Renewable energy into the mainstream. Paris, France.
[5]      SUNA, 2009. Renewable Energy Organization of Iran (SUNA) report collections, what do you know about renewable energy. Wind Energy.
[6]      Khojasteh, D., Khojasteh, D., Kamali, R., Beyene, A. and Iglesias, G. Assessment of renewable energy resources in Iran; with a focus on wave and tidal energy, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 81 (2): 2992-3005. 2017.
[7]      Mostafaeipour, A., M. Jadidi, K. Mohammadi, and A. Sedaghat. An analysis of wind energy potential and economic evaluation in Zahedan, Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 30:641–50. 2014.
[8]      Asrari, A., A. Ghasemi, and M. H. Javidi. Economic evaluation of hybrid renewable energy systems for rural electrification in Iran—A case study. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16:3123–30. 2012.
[9]      Khorasanizadeh, H., K. Mohammadi, and A. Mostafaeipour. Establishing a diffuse solar radiation model for determining the optimum tilt angle of solar surfaces in Tabas, Iran. Energy Convers Manage, 78:805–14. 2014.
[10]   Euronews. 2017. Largest solar power plant in Iran opens. https://www.google.com/amp/www.euronews.com/amp/ 2017/07/31/largest-solar-power-plant-in-iran-opens
[11]   Mollahosseini, A., S. A. Hosseini, M. Jabbari, and A. Figoli. Renewable energy management and market in Iran: A holistic review on current state and future demands. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 80:774–88. 2017.
[12]   Fadai, D., Z. S. Esfandabadi, and A. Abbasi. Analyzing the causes of non-development of renewable energy related industries in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15:2690–95. 2011.
[13]   Nejat, P., A. K. Morsoni, F. Jomehzadeh, H. Behzad, M. S. Vesali, and M. Z. Abd.Majid. Iran’s achievements in renewable energy during fourth development program in comparison with global trend. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 22:561–70. 2013.
[14]   Sadeghi, B., and M. Khalajmasoumi. A futuristic review for evaluation of geothermal potentials using fuzzy logic and binary index overlay in GIS environment. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 43:818–31. 2015.
[15]   Najafi, G., and B. Ghobadian. Geothermal resources in Iran: The sustainable future. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15:3946–51. 2011.
[16]   Hajjari, M., Tabatabaei, M., Aghbashlo, M., Ghanavati, H. A review on the prospects of sustainable biodiesel production: A global scenario with an emphasis on waste-oil biodiesel utilization. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 72: 445–464, 2017.
[17]   ا. سرلکی،  س.ر. حسن بیگی،  ع. شریف پاقلعه، و ح. میرسعید قاضی، بررسی روش­های تخلیص و پالایش سوخت بیودیزل با تاکید بر فرایندهای جداسازی غشایی. مهندسی مکانیک (مجله علمی-ترویجی انجمن مهندسان مکانیک ایران) 26، 116 (1396): 111-130.{Carey, 1998 #8}
[18]   Safieddin Ardebili, M., Ghobadian, B., Najafi, G., Chegeni, A. Biodiesel production potential from edible oilseeds in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15:3041–4. 2011.