پتانسیل سنجی انرژی باد در شهرستان کارون، جهت نصب توربین باد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک بیوسیستم انرژی های تجدید پذیر، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 استادیار، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

با توجه به مشکلات زیست‌محیطی مرتبط با سوخت‌های فسیلی و افزایش نیاز به انرژی، انرژی تجدیدپذیر نیروی باد نقش حیاتی در تغییر ساختار انرژی آینده در ایران و کل جهان را خواهد داشت، بر این اساس ارزیابی منابع بادی، نقش مهمی در بهره‌برداری از این منبع انرژی ایفا می‌کند. در این تحقیق از اطلاعات باد منطقه کارون، بـا بازه‌های زمـانی سه‌ساعته، که در دوره یازده ساله (۲۰۱۰-۲۰۲۰) ثبت شده، در سه ایستگاه جنوب، شمال شرق و شمال غرب شهرستان، استفاده شده است. جهت انجام این تحقیق، پتانسیل انرژی باد در منطقه، با هدف شناسایی مناسب‌ترین نقاط، مورد ارزیابی قرار گرفت. توانایی انرژی باد، با استفاده از تابع توزیع ویبول و محاسبه سرعت و چگالی قدرت باد، به صورت متوسط ماهانه و سالانه، محاسبه و گلبادهای سالانه باد ایستگاه‌های منطقه مورد مطالعه، با پردازش داده‌های دوره آماری مذکور، با استفاده از نرم‌افزار رسم گلباد نیز رسم گردید. نتایج نشان داد که ایستگاه‌های جنوب و شمال غرب شهرستان، در ارتفاع ۱۰۰ متری از سطح زمین، با سرعت متوسط سالانه، به ترتیب، ۰۴/۷ و ۰۸/۷ متر بر ثانیه و چگالی قدرت باد ۲۱۲ و ۲۱۵ وات بر مترمربع، از استعداد و پتانسیل بهتری برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- مراجع
[1] A. S. Dar and F. Porté-Agel, Wind turbine wakes on escarpments: A wind-tunnel study, Renewable Energy, 2021.
[2] M. A. Mokhtari, Wind Energy Vision to Horizon 2050 - Evolution and Future of Wind Energy Markets, in 10th National Conference on Environment, 2020. (in Persian)
[3]Renewable Power Generation Costs in 2014, in International Renewable Energy Agency (IRENA), 2015.
[4]U. S. E. information Administration, Monthly Energy Review and Electric Power Monthly, February, 2021.
[5]A. R. Attah, J. Abubakar, and J. Badejo, Assessing the Technical Offshore Wind Energy Potential in Lagos, Nigeria, Earth and Environmental Science, Vol. 730, 2021.
[6] A. Girleanu, F. ;Rus. Onea, and E., Assessment of the Wind Energy Potential along the Romanian Coastal Zone, Inventions, 2021.
[7] A. A. Teyabeen, F. R. Akkari, A. E. Jwaid, A. Zaghwan, and R. Abodelah, Assessment of Wind Energy Potential in Zwara, Libya, Refereed, biannual scientific journal Issued by Center for Solar Energy Research and Studies, 2021.
[8] M. A. Almekhlafi et al., Analysis and Assessment of Wind Energy Potential of Socotra Archipelago in Yemen, Computers, Materials & Continua, 2021.
[9] H. H. P. V. M. Khojastehnezhad, No Title, Journals of Power and Energy, 2021.
[10] I. Kamdar and J. Taweekun, Assessment of wind energy potential of Hat Yai (Songkhla), Thailand, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng, 2021.
[11] S. S. Ahmad and A. Al Rashid, Feasibility analysis of wind energy potential along the coastline of Pakistan, Ain Shams Engineering Journal, 2021.
[12] E. O. Ogolo, J. O. Apata, and O. S. Ojo, Harnessing Wind Energy Potential for Power Generation in Nigeria, European Journal of Advances in Engineering and Technology, 2020.
[13] Z. U. R. Tahir, A. Kanwal, S. Afzal, S. Ali, M. A. NasirHayat, and U. Bin Saeed, Wind Energy Potential and Economic Assessment of Southeast of Pakistan, International Journal of Green Energy, Vol. 18, No. 1, pp. 1–16, 2020.
[14] A. A. Mohamed and A. M. Elmabrouk, Assessment of the wind Energy Potential on the Coast of Tripoli, Vol. 2020.
[15] B. A. Çakmakçı and E. Hüner, Evaluation of wind energy potential: a case study, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2020.
[16] M. Ç. Enes Halit Aydın1, Comparative study on wind energy potential for Artvin, nternational, Journal of Energy Applications and Technologies, 2019.
[17] G. Ibarra-Berastegi, A. Ulazia, J. Saénz, and S. J. González-Rojí, Evaluation of Lebanon’s Offshore-Wind Energy Potential, Journal of Marine Science and Engineering, Vol. 361, 2019.
[18] H. Albisher and H. Alsamamra, An Overview of Wind Energy Potentials in Palestine, Journal of Energy and Natural Resources, Vol. 8, No. 3, pp. 98–108, 2019.
[19] D. Đurđević, Comutilisation of Wind Energy Potential in Montenegro, Researches Reviews of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Vol. 46, No. 1, 2017.
[20] Y. Noorollahi, A. Ashraf, and M. Zamani, Wind Energy Resources Assessment Using Geographical Information Systems (GIS), (Case Study: West Iran), IJE, Vol. 14, No. 1, pp. 104–126. (in Persian)
[21] A. Mostafaeipour, Feasibility study of harnessing wind energy for turbine installation in province of Yazd in Iran, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 14, pp. 93–111, 2010.
[22] A. Mostafaeipour and H. Abarghooei, Harnessing wind energy at Manjil area located in north of Iran, Renewable and Sustainable Energy Review, Vol. 12, pp. 1758–1766, 2008.
[23] P. Alamdari, O. Nematollahi, and M. Mirhosseini, Assessment of wind energy in Iran: A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 16, pp. 836–860, 2012.
[24] No Title. [Online]. Available: https://karoon.ostan-khz.ir. [Accessed: 03-Feb-2020].
[25] F. Mojarad and S. Hemmati, Evaluation of wind energy capabilities in the provinces of Kurdistan and Kermanshah, Journal of Applied Research in Geographical Sciences, Vol. 13, No. 29, p. 137, 2013. (in Persian)
[26] A. A. Felix, T. O. Akinbulire, A. Abdulkareem, and C. O. A. Awosope, Wind Energy Potential in Nigeria, International Electrical Engineering Journal (IEEJ), Vol. 3, No. 1, pp. 595–601, 2012.
[27] Y. El Khchine, M. Sriti, N. Eddine, and E. K. Elyamani, Evaluation of wind energy potential and trends in Morocco, Elsevier Ltd, Heliyon 5, 2019.
[28] R. Belu, Assessment and Analysis of Offshore Wind Energy Potential, 2020.
[29] M. Adaramola, O. Oyewola, O. Ohunakin, and O. Akinnawonu, Performance evaluation of wind turbines for energy generation in Niger Delta, Nigeria, Sustainable Energy Technologies and Assessments, Vol. 6, pp. 75–85, 2014.
[30] K. S. Heni, A. B. Khamees, and O. H. Raja, Wind Power Density Estimation in the Middle of Iraq “Karbala Site", International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM), Vol. 4, No. 4, 2015.
[31] T. Hughes, Lesson Number 1. In an Oklahoma Wind Power Tutorial Series, 2000.