دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 
2. مروری بر سیستم‌ها و روش‌های سرمایش غیرفعال

صفحه 10-14

سید علی میراحمدی گلرودباری؛ مهدی معرفت


7. استفاده از لجن تصفیه خانه‌های فاضلاب در تولید برق

صفحه 45-48

عزت‌اله مظفری؛ محمدحسین مظفری؛ رجب اسفندیاری