استفاده از لجن تصفیه خانه‌های فاضلاب در تولید برق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشته فراوری مواد معدنی دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین (ره)e.mozaffari@eng.ikiu.ac.ir

2 دانشجوی کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)mozaffari95@gmail.com

3 استادیار رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) esfandiari.ra@gmail.com

چکیده

امروزه مصرف بی روبه رشد انرژی از یک طرف و دغدغه‌های حفظ منابع طبیعی از طرف دیگر جامعه بشری را به شناسایی و بهره‌برداری از منابع جدید انرژی واداشته است.  استفاده مستمر از انواع منابع انرژی سوختهای فسیلی این منابع را در معرض نابودی قرار داده و آلودگی ناشی از مصرف این منابع نیز تهدیدی برای محیط زیست می باشد. یکی از منابع جدید انرژی تولید انرژی از زیست توده است، که در این میان لجن تصفیه‌خانه فاضلاب شهری و صنعتی حجم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد. در این مقاله ضمن معرفی لجن تصفیه خانه‌های فاضلاب به‌عنوان سوخت مناسب نیروگاهی، ارزش حرارتی لجن مرطوب و خشک مورد مقایسه قرار گرفته است.  قیمت برق تولیدی از لجن در مقابسه با سایر فناوریهای تولید برق از منابع زیست توده نیز مورد بررسی قرار گرفته است. ظرفیت‌های تولید برق از لجن نیز در ایران برآورد شده و اهمیت آن در مقابل سایر ظرفیت‌های براورد شده تولید برق برای انواع نیروگاههای زیست توده در 30 شهر مورد ارزیابی قرار داده شده است. بکارگیری سیستم بازیافت حرارت به‌منظور جلوگیری از هدررفت انرژی حرارتی و کسب راندمان الکتریکی بالاتر، نظیر تمهیدات اصلاح و تعدیل سیستم و اضافه کردن بخش های پیش گرم، همراه با بستر شناور به‌عنوان روش مناسب سوزاندن لجن می‌تواند راه حل مناسبی باشد. ارائه نمونه‌های موفق تولید برق از لجن در سایر کشورها به همراه فناوری‌های بکارگرفته شده می‌تواند نتیجه‌گیری نسبتا مفیدی را در این مقاله به خواننده بدهد.

کلیدواژه‌ها


          دائره‌المعارف فارسی ویکی، دسترسی 12 مهر 1393 http://fa.wikipedia.org/wiki
[2]    سازمان انرژیهای نو ایران، دسترسی 15 مهر      1393http://www.suna.org.ir/fa/biomas/history
[3]   K. Pavel, Z. Kadlek, Sewage sludge as a biomass energy source, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 1, 2013.
[4] عباسی زاده، ا.، افیونی، م..، رضایی نژاد، ی.، آلودگی سرب و کادمیم ناشی از مصرف لجن فاضلاب در خاک، مجموعه مقالات دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، 1387.
 [5]   تاروردی زاده، ا.، بهینه سازی آبگیری لجن در بسترهای خشک کننده فاضلاب شهری، دانشگاه تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، 1388.     
[6]    Y. Kim and W. Parker, A Technical and Economic Evaluation of the Pyrolysis of Sewage Sludge for Production of Bio-Oil, Bioresource Technology, Vol. 99, No. 5, pp. 1409-1416, 2008.
 [7]   R. Kehlhofer, F. Hannemann, F. Stirnimann and B. Rukes, Combined-Cycle Gas & Steam Turbine Power Plants, Ch6: applications of combined cycles, 2009.
[8]    Businesses struggle to profit from sewage sludge, Accessed 20 0ctober 2014; http://grist.org/article/2009-05-06-sludge-energy-business.
 
[9]   محزون، ی. و ترابیان، ع. ،بررسی و محاسبه ارزش حرارتی لجن تصفیه‌خانه فاضلاب تهران، مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه مواد و انرژی، تهران، ایران، شهریور ماه 1392.
 [10] P. Scheckel, Homeowner's Energy Handbook: Your Guide to Getting Off the Grid, Storey Publishing,  2013.
 
 [11] US DOE Annual Energy Outlook, Accessed 20 0ctober 2014; http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/electricity_generation.pdf.
 
[12] واثقی، س., افیونی، م., شریعتمداری، ح., مبلی، م.، اثر لجن فاضلاب و pH خاک بر قابلیت جذب عناصر کم مصرف و فلزات سنگین، علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 7، 3، 1382.