امکان سنجی به کارگیری توربین های بادی عمود محور در محیط شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، معماری و انرژی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، medi@arc.ikiu.ac.ir

چکیده

در دهه آخر قرن بیستم استفاده هرچه بیشتر از انرژی های تجدید پذیر و بدون آلایندگی افزایش یافت. از میان همه نیروهای طبیعی، سهولت و تداوم نیروی باد در برخی مناطق و عدم تداخل وجود مولد با کاربری های صنعتی و کشاورزی متمایز بوده است. با این حال مسئله مهم اتلاف انرژی از محل تولید انرژی به شهرها باعث شده است تا موضوع به کارگیری مولدهای انرژی بر روی ساختمان و یکپارچه شدن با آن مورد توجه قرار گیرد. نصب توربین های بادی، افقی و عمودی، در برج ها، و ترکیب آنها با المان های عمودی آنها، نمونه ای از این گرایش هاست. با این حال توربین افقی محور در محیط های شهری، به دلیل وجود لبه های راست گوشه ساختمان ها و ایجاد آشفتگی هوائی در اطراف آنها، و تاثیرات زیست محیطی ناشی از چرخش پره ها ارزیابی قایب قبولی نداشته است. توربین های عمود محور می توانند انرژی مقتضی را از جریان های درون شهری تامین نمایند. بنابراین، نقش طراحان برای خلق توربین های عمود محور از یک سو و خلق فرم ساختمان های مناسب برای تمرکز جریان ورودی به توربین ها، سرعت باد و موضوع مهم تاثیر توربین ها بر منظر شهری جزء چالش های مهم معماران در سالهای اخیر بوده است. این مقاله به بررسی توصیفی- تحلیلی تاثیر هریک از عوامل در مقیاس ساختمان و شهری با رویکرد طراحی یکپارچه پرداخته و معیارهای لازم جهت استفاده طراحان در تطبیق ساختمان ها و توربین های عمود محور را تبیین می نماید.

کلیدواژه‌ها


 1. Ürge-Vorsatz, D. Climate change mitigation in the buildings sector: the findings of the 4th Assessment, Report of the IPCC". http://www.ipcc.ch/pdf/presentations/poznan-COP-14/diane-urge-vorsatz.pdf, 2007.
 2. 2. Smith, P. F., Sustainability at the cutting edge: emerging technologies for low energy buildings, Oxford: Architectural Press, 2003.
 3. گندمکار، امیر، ارزیابیانرژیپتانسیلباددرکشورایران، مجلهجغرافیاوبرنامهریزیمحیطی، سال 20، شماره پیاپی 36، شماره 4، 1388
 4. راحلی سلیمی، جواد بررسیپتانسیلانرژیبادجهتایجادنیروگاهبرقبادیدرمنطقهنطنز" مرکزتوسعهانرژیهاینو، سازمان انرژی اتمی،ص 115، 1382
  1. Fenwick, Sam, Wind power in the UK , International Cement Review, ,pp. 109-110, May 2007.
  2. Aguiló, A., Taylor, D., Quinn, A., & Wiltshire, D. R.. Computational Fluid Dynamic Modelling of wind speed enhancement through a building. , 2009.
  3. Encraft Encraft Warwick Wind Trials Project: http://www.warwickwindtrials.org.uk/resources/Warwick+Wind+Trials+Final+Report+.pdf, 2009.
  4. Tripanagnostopoulos, Y. , Nousia, Th., Souliotis, M. and Yianoulis, P. Hybrid Photovoltaic/Thermal solar systems. Solar Energy ,72, pp 217-234 ,2002.
  5. Cho, K., Jeong, S. , Sari ,D. , Harvesting Wind Energy from Aerodynamic Design for Building Integrated Wind Turbines, International Journal of Technology ,3: 189‐198, 2011.
  6. Tappan, Ann., Winds of Change, Urban Land 63:11-12 26, 28-29, 2004
  7. Augmented wind concentration system", http://www.2004ewec.info/files/23_1400_derektaylor_01.pdf

مدی، حسین و سید مطهره رضوی، یکپارچه سازی توربین های بادی در ساختمان،