بررسی قیمت تمام شده و تعرفه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد انرژی، شرکت برق منطقه ای مازندران،m.barimani@mazrec.co.ir

2 سازمان انرژی های ایران (سانا) ، Kaabi@Iranenergy.org.ir

چکیده

خصوصی سازی و تجدید ساختار صنعت برق از اقدامات مهم تحقق توسعه پایدار شناخته شده است. همچنین جلب سرمایه گذار خصوصی به بخش تولید برق از طریق انرژی های تجدیدپذیر نیز از عوامل تحقق انرژی پایدار می باشد. با عنایت به شناخت سیاست تعرفه خرید تضمینی[1] به عنوان کاربردی ترین سیاست جلب سرمایه گذار بخش خصوصی در بخش برق تجدیدپذیر[2]، در این مقاله با محاسبه و تحلیل حساسیت[3] هزینه های نهایی تولید واحد برق تجدیدپذیر[4] در ایران با هدف جلب سرمایه گذار بخش خصوصی و به تبع آن افزایش سهم برق تجدیدپذیر در سبد انرژی ایران، تحقق انرژی پایدار و توسعه پایدار، تعرفه های خرید تضمینی بطور مجزا برای برق تجدیدپذیر (بادی، خورشیدی و برق آبی) ارائه شده است. روش تحقیق آنالیز هزینه-فایده[5] می باشد و کلیه محاسبات در این مقاله با نرم افزار ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی COMFAR که یک برنامه انعطاف پذیری برای ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه های صنعتی سرمایه ای برحسب استاندارهای مللی و بین المللی می باشد، محاسبه شده است.[1]. Guaranteed Purchasing


[2]. Renewable electricity


[3]. Sensitivity analysis


[4]. Marginal Cost of Renewable electricity


[5]. Cost Benefit Analysis

کلیدواژه‌ها


] سایت مجلس شورای اسلامی ایران/ مرکز پژوهش/ قوانین/ اصل 44 قانون اساسی، 2014، به آدرس اینترنتی:    http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_contitution
 [2] سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمار و داده ها، به آدرس اینترنتی:  http://www.cbi.ir/nonRefExRates/nonRefRates_fa.aspx
[3] به آدرس اینترنتی:  http://privatesectors.suna.org.ir/fa/home
[4] به آدرس اینترنتی:   http://www.suna.org.ir/suna_content/media/image/2014/07/3141_orig.pdf
[5] سایت مجلس شورای اسلامی ایران/ مرکز پژوهش/ قوانین/ برنامه چشم انداز 20 ساله ایران،2014،  آدرس اینترنتی:  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/132295
 [6] اسکویی نژاد، اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 2008، 420 صفحه
[7] سایت مجلس شورای اسلامی ایران/ مرکز پژوهش/ قوانین/  هدفمند سازی یارانه، 2014، آدرس اینترنتی:  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/789036