نویسنده = مهدی بریمانی
اولویت بندی نیروگاه های تولید برق تجدیدپذیر در ایران

دوره 3، شماره 2، دی 1395، صفحه 83-87

عبدالرزاق کعبی نژادیان؛ مهدی بریمانی


بررسی قیمت تمام شده و تعرفه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در ایران

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 3-9

مهدی بریمانی؛ دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان