اولویت بندی نیروگاه های تولید برق تجدیدپذیر در ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 سازمان انرژی های نو ایران (سانا)

2 دانشجوی دکتری اقتصاد انرژی، شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

چکیده

در این مطالعه به اولویت­بندی نیروگاه های تولید برق تجدید پذیر از منظر سیاست گذاران و تصمیم گیران برق کشور پرداخته شده است. در این تحقیق با تکیه بر نقش و میزان تاثیر معیارهای توسعه پایدار (اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی) اولویت بندی در قالب روش تصمیم گیری چند معیاره ANP – BOCR انجام شده است. نتایج نشان می­دهد که اولویت­های تولید برق تجدیدپذیر در ایران به ترتیب نیروگاه بادی، خورشیدی حرارتی و برق آبی کوچک می­باشند. کلیه محاسبات در این تحقیق با استفاده از نرم افزار Super Decisions  انجام شده است

کلیدواژه‌ها


 
 [1] Brundtland, Gro Harlem, Sustainable Development: Ah overview, Development (Journal of SID), 1993, VOL.2.No.3.p.11-21
[2] United Nations, Report General Assembly Resolution 42/187, 11 December 1987, Internet address: http://www.eia.gov/
[3] UNESCO, Educating for a Sustainable future, Thessaloniki: UNESCO / The Government of Greece,8-12 December 1997
[4] Energy, Environment and Sustainable, Energy Resources Development series, No.35, UN, 1995, p.17
] 5 [استادزاده، علی حسین، پیش بینی بلندمدت سهم بهینه انرژی های تجدیدپذیر از کل انرژی در قالب یک الگو رشد پایدار: مورد ایران (1387-1420)، مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاست گذاری انرژی، سال یکم، شماره 1، صفحات 5-28، بهار 1392
[6] Chen H.H., Kang H.Y, Lee A.H.I, (2009), Strategic Selection of Suitable
Projects for Hybrid Solar-Wind Power Generation Systems, Renewable and Sustainable Energy Reviews 14(1), 413–21
[7] Saaty, T, (2006), Theory and Applications of the Analytic Network Process, Decision Making with‌ Benefits, Opportunities, Costs and Risks, Pittsburgh: RWS‌ Publications