بررسی وضعیت فعلی و تقاضاهای آینده انرژی تجدیدپذیر در ایران و بازاریابی آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

امروزه با کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در جهان، استفاده از انرژی‌ها نو نقش مهمی در سبد انرژی جهان، بدست آورده است. استفاده از انرژی‌های نو و روشهای سازگار با محیط زیست برای تولید برق یکی از اولویت‌های امروز کشورهای توسعه‌یافته هست؛ ایران به دلیل شرایط خاص جغرافیایی خاص، ظرفیتهای زیادی برای استفاده از انرژیهای نو دارد و در صورت سرمایه‌گذاری‌های تازه می‌توان از این نعمت خدادادی بهره‌مند شد. در این تحقیق سعی بر آن بود که مروری بر وضعیت کنونی انرژی و تقاضاهای آینده انرژی تجدیدپذیر در ایران انجام گیرد تا پتانسیل‌های انتقال و ارتقای فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر و اقدامات انجام پذیرفته مشخص گردد. وجود منابع بزرگ نفت و گاز و ارزان بودن قیمت انرژی از طریق پرداخت یارانه در ایران، سبب شده تا کشورمان در مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی از قافله انرژی های نو، عقب بماند. در ایران طی سال‌های اخیر ضرورت جای دادن انرژی های پاک در سبد انرژی کشور، مورد توجه قرار گرفته است، اما نبود تخصیص اعتبارات کافی اجازه نداده تا نیروگاه های بزرگی احداث شود .چنین ظرفیتی بلا استفاده کشور موجب شده است که تولید برق در ایران، اعم از احداث و نگهداری نیروگاه ها و تولید برق، سالانه دهها میلیارد دلار سوخت و درآمد ارزی کشور را ببلعد. سرمایه گذاری در صنعت انرژی نو، سرمایه گذاری برای استقلال انرژی است و کشورهایی که بتوانند زیرساخت های انرژی نو و شبکه برق خود را سریع‌تر گسترش دهند، در رقابت برای تولید برق و توسعه اقتصادی، یک گام جلوتر از رقیبان خود خواهند بود‎.‎

کلیدواژه‌ها


[1] Anonymous, Energy Management. Renewable Energy Organization, 2003.
[2] M.E. Arouri, A.B. Youssef, H. M'henni, C. Rault , Energy consumption, economic growth and CO 2 emissions in Middle East and North African countries. Energy Policy, Vol. 30, No. 45, pp:342–9, 2012.
[3] H.S. Esfahani, K. Mohaddes, M.H. Pesaran, Oil exports and the Iranian economy. Q Rev Econ Financ, Vol. 53, pp:221–37, 2013.
[4] N.Y. Amponsah, M. Troldborg, B. Kington, I. Aalders I, R. L. Hough. Greenhouse gasemissions from renewable energy sources: a review of lifecycle considerations. Renew Sustain Energy Rev, Vol. 39, pp:461–75, 2014.
[5] M. Songolzadeh, M. Soleimani, M. Takht Ravanchi, R. Songolzadeh, Carbon dioxide separation from flue gases: a technological review emphasizing reduction in greenhouse gas emissions. Sci World J , Vol. 5, pp:23-28, 2014.
[6] R. Alizadeh, M. ajidpour, R. Maknoon, J. Salimi , Iranian energy and climate policies adaptation to the Kyoto protocol. Int J Environ Res, Vol. 9, No. 8, pp: 53–64, 2015.
[7] M. Barimani, A. Kaabinezhad, Investigaton on expired price and purchase tariffGuaranteed renewable electricity. Renewable energy, Vol. 1(2), pp:3-9, 2014.
[8] A. Sharifi, K. Aghaii, M. Sadeghi, Development of renewable energy technologies in the Iranian electricity sector in terms of energy price disruptions. Energy Economics Studies. Vol. 21, pp:137-160, 2009
[9] K. Eslamloian, A. Ostadzad, Determining the optimal share of renewable energies in a sustainable growth model: the case of Iran, MS theis, Shiraz University
[10] E. Siavashi, H. Karampourian, Investigating the status of new energy and optimizing the most appropriate option according to Iran's potential. Conference on Energy Outlook in Iran up to 1404. Ahvaz, 2010
[11] Abbaszadeh P, Maleki A, Alipour M, Maman YK. Iran's oil development scenarios
by 2025. Energy Policy 2013;56:612–22.
[12] P. Nejat, A.K. Morsoni, F. Jomehzadeh, H. Behzad, M.S. Vesali, M.A. Majid,  Iran's achievements in renewable energy during fourth development program in comparison with global trend. Renew Sustain Energy Rev, Vol. 22, No. 5, pp: 61-70.2013.
[13] G. Najafi, B. Ghobadian, R. Mamat, T. Yusaf, W. Azmi, Solar energy in Iran: current state and outlook. Renew Sustain Energy Rev, Vol. 49, No.9, pp: 31-42, 2015.
[14] G. Najafi, B. Ghobadian, LLK1694-wind energy resources and development in Iran. Renew Sustain Energy Rev , Vol. 27, No.1, pp: 19-28, 2011.
[15] P. Alamdari, O. Nematollahi, M. Mirhosseini, Assessment of wind energy in Iran: a review. Renew Sustain Energy Rev, Vol. 16, No.8, pp: 36-60, 2012.
[16] M. Mohammadnejad, M. Ghazvini, T. Mahlia, A. Andriyana, A review on energy scenario and sustainable energy in Iran. Renew Sustain Energy Rev, Vol. 15, No. 4, pp: 2-8, 2011.
[17] M.M. Maghanaki, B. Ghobadian, G. Najafi, R.J. Galogah , Potential of biogas production in Iran. Renew Sustain Energy Rev, Vol.28, No.7, pp: 2–14, 2013.
[18] S.M. Besarati, R.V. Padilla, D.Y. Goswami, E. Stefanakos,  The potential of harnessing solar radiation in Iran: generating solar maps and viability study of PV power plants. Renew Energy, Vol. 53, No. 19, pp: 3-9. 2013.
[19] B. Sadeghi, M. Khalajmasoumi, A futuristic review for evaluation of geothermal potentials using fuzzy logic and binary index overlay in GIS environment. Renew Sustain Energy Rev, Vol. 43, No. 8, pp: 18-31, 2015.
[20] M. Bilgili, A. Ozbek, B. Sahin, A. Kahraman. An overview of renewable electric power capacity and progress in new technologyes in the world. Renew Sustain Energy Rev, Vol. 49, No.3, pp: 23-34, 2015.
[21] B. Kamranzad, A. Etemad-Shahidi, V. Chegini , Assessment of wave energy variation in the Persian Gulf. Ocean Eng, Vol. 70, pp: 72-80, 2013.
[22] S. Dobaradaran, F. Mohammadzadeh, Investigating the Impact of Oil and Gas Industry Pollutants on Human and Environment. Southern medicine, Vol. 17 (1), pp:85-97, 2014.