روش های تولید انرژی الکتریکی از امواج آب دریا

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

انرژی امواج در پهنای وسیعی از سطح دریاها و اقیانوس­ها گسترده شده است و معمولاً در مقادیر زیاد وجود دارد. این انرژی می­تواند منبع عظیمی برای تولید انرژی الکتریکی باشد، ولی ابتدا باید فناوری بهره‌برداری از آن بصورت اقتصادی توسعه یابد. طرح­های موجود تولید انرژی از امواج دریا در دو نوع ثابت و شناور دسته­بندی می­شوند. سه نوع عمده طرح­های تولیدی ثابت که اغلب در سواحل نصب می‌شوند، عبارتند از: ستون آب نوسان­کننده، کانال متقارب و طرح پاندولی. طرح­های شناور در داخل دریا و روی سطح آب نصب می­شوند و بر اثر حرکت امواج بالا و پائین رفته و از این حرکت انرژی الکتریکی تولید می‌شود. برخی از طرح­های شناور رایج عبارتند از: حوض پمپ سوئدی، پمپ موج مک کیب، مجرای توان موج شناور، پمپ شناور توان امواج دانمارکی، دوک سالتر و هواپیمای امواج. پژوهش­های بیشتر برای ارائه روش­های جدیدی که بتوان از انرژی امواج بصورت مقرون به صرفه استفاده نمود، درسطح جهان پیگیری می‌شوند و با تشدید بحران انرژی گسترده‌تر شده­اند. در این مقاله شیوه­های تولید الکتریسته از انرژی امواج ایجاد شده در سطح آب دریاها بیان شده­اند. همچنین ضمن بیان       ویژگی­های طرح­های بهره برداری از انرژی امواج، مزایای انرژی امواج بیان شده و موانع و چالش­های توسعه طرح­های تولید انرژی الکتریکی از امواج نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


[1]   مسعودی، ح. ، روش ها و چالش های بهره برداری از انرژی امواج دریا، اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، بهمن ماه 1393.
[2]   ذبیحیان، ف. ، امکان استفاده از انرژی های نهفته در دریاهای ایران برای تولید الکتریسیته، شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق، شرکت توانیر، پژوهشگاه نیرو، تهران، اردیبهشت ماه 1380.
[3]   نظری برنجکوب، م. و قاسمی، ح. ، طراحی دستگاه مبدل 10 کیلو واتی جاذب نقطه‌ای انرژی امواج دریا در منطقه بندر عسلویه خلیج فارس، نشریه انرژی ایران، دوره 14 شماره 3 صفحات 5 تا 20، پائیز 1390.
[4]  F. Antonio, O. Falcao, Wave energy utilization: A review of the technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 14, Issue 3, pp. 899–918, 2010.
[5]   کتابداری، م.ج. ، امکان سنجی جذب انرژی از امواج در آبهای دریاهای ایران. همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور، دانشگاه صنعتی امیرکبییر، تهران، آبان ماه 1386.
[6]  Wave Energy, Accessed 25 March 2016; http://www.waveenergy.dk