نویسنده = شهریار کوراوند
مطالعه آزمایشگاهی گشتاور لحظه‌ای مورد نیاز برای راه‌اندازی توربین بادی محور عمودی داریوس

دوره 9، شماره 2، مهر 1401، صفحه 9-19

حسین سیفی؛ شهریار کوراوند؛ محسن سیفی داوری؛ صغری محمدزاده


طراحی و تحلیل عملکرد توربین کوچک باد با ایرفویل ترکیبی

دوره 3، شماره 2، دی 1395، صفحه 65-73

شهریار کوراوند؛ بهنام معتکف ایمانی؛ علی ماشاءاله کرمانی