طراحی و تحلیل عملکرد توربین کوچک باد با ایرفویل ترکیبی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

2 استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی، مشهد

چکیده

در این مقاله هدف طراحی و تحلیل توربین کوچک باد می باشد. برای این منظور منطقه مروست در استان یزد به عنوان پایلوت طراحی در نظر گرفته شده است. توربین بادی از چندین جزء تشکیل شده است که از مهمترین مسائل، طراحی مناسب ایرفویل پره می باشد. در این کار سعی بر آن بوده است تا با تلفیق ایرفویل روتورهای دارای گشتاور تولیدی بالا و خود شروع کننده در سرعت های باد پایین با ایرفویل روتورهای دارای کارایی بالاتر، تولید انرژی بوسیله توربین های بادی را تا حد زیادی در سرعت های باد کمتر امکان پذیر نمود. طرح ایرفویل روتور توربین تلفیقی از ایرفویل روتورهای ساونیوس و داریوس می باشد که اولی دارای گشتاور تولیدی بالا و خود شروع کننده در سرعت های باد پایین است و دومی دارای کارایی بالا می باشد که ایرفویل حاصل به شکل J می باشد. روتور طراحی شده با استفاده از نرم افزار مورد تحلیل قرار می گیرد و سپس پارامترهای مختلف موثر بر عملکرد این روتور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


[1]       E. Hau, Wind Turbines, Fundamentals, Technologies Application economics, Springer, Berlin, 2006
[2]      A.R. Jha, Wind Turbine Technology, CRC Press, Taylor & Francis Group, New York, 2011
[3]     ک. امیدوار ، م. دهقان طزرجانی ، پتانسیل سنجی و برآورد مشخص های نیروی باد برای تولید انرژی در ایستگاه های همدیدی استان یزد، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،دوره 27 شماره 2، 1391، ص 149-168.
[4]     R.templin, aerodynamic performance teory for the NRC vertical axis wind turbine , national aeronautical establishment laboratory technical report LTR-LA-160, Canada , 1974
[5]     J. strickland the darrieus turbine , a performance prediction model using multiple stream tubes , technical report SAND75-041, Sandia National Laboratories ; Albuquerque , 1975.
 
[6]     O. Hammond, Design of an alternative hybrid vertical axis wind turbine, B.S. Major Qualifying Report, Worcester Polytechnic Institute, 2014
[7]     J. Kumbernuss, Ch. Jian, J. Wang, H.X. Yang, W.N. Fu,  A novel magnetic levitated bearing system for Vertical Axis Wind Turbines (VAWT), Applied Energy, Vol. 90(1), 2012, Pp. 148–153.
[8]     ح. ع . خجسته، طراحی، ساخت و تست یک نمونه کوچک توربین باد محور عمودی از نوع داریوس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف 1392
[9]     ع . کیانی فر، س . جوادی، مطالعه جریان اطراف روتور ساونیوس به کمک حل عددی و ازمایش در تونل باد، نشریه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی، دوره 18 شماره1، 1385، ص 37-49.