مروری بر توربین بادی محور عمودی اچ روتور داریوس با پره‌های متخلخل

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی، گرمی، ایران

3 دانشیار، مهندسی مکانیک، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تحولات در طراحی توربین‌های بادی با تقویت در سراسر جهان با هدف تولید برق نزدیک به کاربر در مناطق ساخته شده در حال پیشرفت است. این امر به کاهش بار تولید برق و همچنین هزینه‌های شبکه توزیع و انتقال با کاهش فاصله بین کاربر و منبع انرژی کمک می‌کند. اهداف اصلی توسعه و پیشرفت توربین‌های بادی محور عمودی، افزایش ضریب قدرت و ضریب گشتاور با بهینه‌سازی باد بالادستی است که به پره‌های روتور برخورد می‌کند. برخلاف توربین‌های بادی محور افقی، توربین‌های محور عمودی نه تنها گشتاور مثبت، بلکه گشتاور منفی نیز در حین کار تولید می‌کنند. گشتاور منفی تولید شده توسط پره برگشتی یک مسئله کلیدی برای توربین های بادی محور عمودی است که نتیجه معکوس دارد. استفاده از پره‌های متخلخل برای افزایش جریان به کاهش گشتاور منفی تولید شده توسط پره‌های برگشتی و همچنین افزایش گشتاور مثبت با ایجاد انحراف در باد بالادست به سمت پره پیشرو در حین کار کمک می‌کند. این مقاله طرح‌ها، آزمایش‌های مختلف انجام شده بر روی توربین بادی محور عمودی داریوس با پره‌های متخلخل گزارش‌شده تا به امروز را بررسی می‌کند. نتایج پژوهش-های انجام یافته نشان می‌دهد که توربین بادی محور عمودی داریوس با پره‌های متخلخل، خود راه‌اندازی و دوران بیش‌تری را نسبت به توربین بادی محور عمودی داریوس با پره‌های مستقیم ثبت کرده است و گشتاور، نیرو و توان راه‌اندازی کم‌تری نسبت به توربین بادی محور عمودی داریوس با پره‌های مستقیم نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- مراجع
[1] R. Shahbazi, S. Kouravand, R. Hassan-Beygi, Analysis of wind turbine usage in greenhouses: wind resource assessment‏, distributed generation of electricity and environmental protection, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, pp. 1-21, 2019.
[2] Z. Zhao, D. Wang, T. Wang, W. Shen, H. Liu, M. Chen, A review: Approaches for aerodynamic performance improvement of lift-type vertical axis wind turbine, Sustainable Energy Technologies and Assessments, Vol. 49, 2022.
[3] I. Marinić-Kragić, D. Vučina, Z. Milas, Global optimization of Savonius-type vertical axis wind turbine with multiple circular-arc blades using validated 3D CFD model, Energy, Vol. 241, 2022.
[4] W. Xu, C. C. Li, S. X. Huang, Y. Wang, Aerodynamic performance improvement analysis of Savonius Vertical Axis Wind Turbine utilizing plasma excitation flow control, Energy, Vol. 239, pp. 122-133, 2022.
[5] D. Satrio, I, Utama, Experimental investigation into the improvement of self-starting capability of vertical-axis tidal current turbine, Energy Report, Vol. 7, pp. 4587–4594, 2021.
[6] A. R. Sengupta, A. Biswas, R. Gupta, Studies of some high solidity symmetrical and unsymmetrical blade H-Darrieus rotors with respect to starting characteristics, dynamic performances and flow physics in low wind streams, Renewable Energy, Vol. 93, pp. 536–547, 2016.
[7] C. Boccaletti, G. Fabbri, J. Marco, F. Santini, An overview on renewable energy technologies for developing countries: the case of Guinea Bissau, Renewable Energy Power Quality Journal, Vol. 1, No. 6, pp. 343–348, 2008.
[8] B. K. Kirke, L. Lazauskas, Limitations of fixed pitch Darrieus hydrokinetic turbines and the challenge of variable pitch, Renewable Energy, Vol.36, No. 3, pp. 893–897, 2011.
[9] P. R. Ebert, D. H. Wood, Observations of the starting behavior of a small horizontal-axis wind turbine, Renewable Energy, Vol. 12, No. 3, pp. 245–257, 1997.
[10] J. R. Baker, Features to aid or enable self-starting of fixed pitch low solidity vertical axis wind turbines, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 15, No. 1, pp. 369–380, 1983.
[11] N. Hill, R. Dominy, G. Ingram, J. Dominy, Darrieus turbines: The physics of self-starting, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, Vol. 223, No. 1, pp. 21–29, 2009.
[12] R. G. Dominy, P. Lunt, A. Bickerdyke, J. Dominy, Self-starting capability of a darrieus turbine, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A Journal of Power and Energy, Vol. 221, No. 1, pp. 111–120, 2007.
[13] M. Douak, Z. Aouachria, R. Rabehi, N. Allam, Wind energy systems: analysis of the self-starting physics of vertical axis wind turbine, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 81, No. 1, pp. 1602–1610, 2018.
[14] M. T. Nguyen, F.  Balduzzi, A. Goude, Effect of pitch angle on power and hydrodynamics of a vertical axis turbine, Ocean Engineering, Vol. 238, 2021.
[15] B. Zouzou, I. Dobrev, F. Massouh, R.  Dizene, Experimental and numerical analysis of a novel darrieus rotor with variable pitch mechanism at low TSR, Energy, Vol. 186, 2019.
[16] H. Seifi, M. Seify Davari, Aerodynamic Analysis and Numerical Simulation of Naca0012 Airfoils Wind Turbine Using Vortex Plates Numerical Method, Journal of Renewable and New Energy, Vol. 7, No. 1, pp. 20-27, 2020.
[17] H. Seifi, M. Seifi Davari, Hydrofoil of Darriues H-Rotor Vertical Axis Water Micro Turbine, Journal of Renewable and New Energy, Vol. 8, No. 1, pp. 113-124, 2021.
[18] M. Elkhoury, T. Kiwata, E. Aoun, Experimental and numerical investigation of a three-dimensional vertical-axis wind turbine with variable-pitch, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 139, pp. 111–123, 2015.
[19] I. Hashem, M. H. Mohamed, Aerodynamic performance enhancements of H-rotor Darrieus wind turbine, Energy, Vol. 142, pp. 531–545, 2018.
[20] S. Zanforlin, T. Nishino, Fluid dynamic mechanisms of enhanced power generation by closely spaced vertical axis wind turbines, Renewable Energy, Vol. 99, pp. 1213–1226, 2016.
[21] J. Chen, L. Chen, H. Xu, H. Yang, C. Ye, D. Liu, Performance improvement of a vertical axis wind turbine by comprehensive assessment of an airfoil family, Energy, Vol. 114, pp. 318–331, 2016.
[22] M. H. Mohamed, Performance investigation of H-rotor Darrieus turbine with new airfoil shapes, Energy, Vol. 47, No. 1, pp.  522–530, 2012.
[23] A. Sagharichi, M. Zamani, A. Ghasemi, Effect of solidity on the performance of variable-pitch vertical axis wind turbine, Energy, Vol. 161, pp. 753–775, 2018.
[24] K. H. Wong, W. T. Chong, N. L. Sukiman, Y. Shiah, S. C. Poh, K. Sopian, Experimental and simulation investigation into the effects of a flat plate deflector on vertical axis wind turbine, Energy Conversion and Management, Vol. 160, pp. 109–125, 2018.
[25] S. Zanforlin, S.  Letizia, Improving the performance of wind turbines in urban environment by integrating the action of a diffuser with the aerodynamics of the rooftops, Energy Procedia, Vol. 82, pp. 774–781, 2018.
[26] M. Takao, H. Kuma, T. Maeda, Y. Kamada, M. Oki, A. Minoda, A straight-bladed vertical axis wind turbine with a directed guide vane row – effect of guide vane geometry on the performance, Journal of Thermal Science, Vol. 18, No. 1, pp. 54–57, 2009.
[27] K. Watanabe, S. Takahashi, Y. Ohya, Application of a diffuser structure to vertical-axis wind turbines, Transdisciplinary Energy Research, Vol. 9, No. 6, pp. 406- 414, 2016.
[28] J. O. Dabiri, Potential order-of-magnitude enhancement of wind farm power density via counter rotating vertical-axis wind turbine arrays, Journal of Renewable and Sustainable Energy, Vol. 3, No. 4, pp. 104-117, 2011.
[29] A. Vergaerde, T. De Troyer, L. Standaert, J. Kluczewska-Bordier, D. Pitance, A. Immas, Experimental validation of the power enhancement of a pair of vertical-axis wind turbines, Renewable Energy, Vol. 146, pp. 181–187, 2020.
[30] Z. Sefidgar, A. Ashrafizadeh, A. Arabkoohsar, Cross-Flow Small Scale Wind Turbines: An Overview of Technology Development and Applications, Journal of Renewable and New Energy, Vol. 9, pp. 158-169, 2022.
[31] S. Kouravand, B. Moetakef Imani, A. Mashaallah Kermani, Design and analysis of a small wind turbine with combined airfoil, Journal of Renewable and New Energy, Vol. 3, No. 2, pp. 65-73, 2017.
[32] J. Tarighi, Analysis of wind flow of cross-axis wind turbine in Ansys Fluent software and its comparison with vertical axis wind turbine, Journal of Environmental Science Studies, Vol. 7, No. 4, pp. 5605-5614, 2022.
[33] D. Sarkar, S. Shukla, N. Alom, P. Sharma, and B. J. Bora, Investigation of a Newly Developed Slotted Bladed Darrieus Vertical Axis Wind Turbine: A Numerical and Response Surface Methodology Analysis. Journal of Energy Resources Technology, Vol. 145, No. 5, 051302, 2023.
[34] M. Zamani, A. Sangtarash, and M. J. Maghrebi, Numerical study of porous media effect on the blade surface of vertical axis wind turbine for enhancement of aerodynamic performance, Energy Conversion and Management, Vol. 245, 114598, 2021.
[35] H. E. Tanürün, Improvement of vertical axis wind turbine performance by using the optimized adaptive flap by the Taguchi method. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Vol. 46, No. 1, pp. 71-90, 2024.
 [36] H. Su, H. Meng, T. Qu, L. Lei, Wind tunnel experiment on the influence of array configuration on the power performance of vertical axis wind turbines. Energy Conversion and Management, Vol. 241, 114299, 2021.
[37] Y. Yan, E. Avital, J. Williams, J. Cui, Aerodynamic performance improvements of a vertical axis wind turbine by leading-edge protuberance. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 211, 104535, 2021.
[38] M. H. Ranjbar, B. Rafiei, S. A. Nasrazadani, K. Gharali, M. Soltani, A. Al-Haq, J. Nathwani, Power enhancement of a vertical axis wind turbine equipped with an improved duct, Energies, Vol. 14, No. 18, 5780, 2021.
[39] L. Li, I. Chopra, W. Zhu, M. Yu, Performance analysis and optimization of a vertical-axis wind turbine with a high tip-speed ratio, Energies, Vol. 14, No. 4, 996, 2021.
[40] H.  Seifi and M.  Seify Davari, Optimization of E387 Airfoil Used in Wind Turbine Blades for Maximizing its Lift to Drag Coefficients Ratio, Journal of Renewable and New Energy, Vol. 7, No. 1, pp. 96-101, 2020.
[41] M. Shahmari, P. Zarafshan, S. Kouravand and M. Khashehchi, Design and analysis of a combined savonius-darrieus wind turbine for irrigation application, Journal of Renewable Energy and Environment, Vo. 7, No. 3, pp. 80-86, 2020.
[42] J. Wata, M. Faizal, B. Talu, L. Vanawalu, P. Sotia and M. R.  Ahmed,  Studies on a low Reynolds number airfoil for small wind turbine applications, Science China Technological Sciences,Vol. 54, pp. 1684-1688, 2011.
[43] M. H. Khanjanpour, and A. A. Javadi, Optimization of the hydrodynamic performance of a vertical Axis tidal (VAT) turbine using CFD-Taguchi approach, Energy Conversation Management 222: 113235, 2020.
[44] M. M. Elsakka, D. B. Ingham, L. Ma and M. Pourkashanian, CFD analysis of the angle of attack for a vertical axis wind turbine blade, Energy Conversation Management, Vol. 182, pp. 154–165, 2019.
[45] S. M.  Jain, and U. K. Saha, On the influence of blade thickness-to-chord ratio on dynamic stall phenomenon in H-type Darrieus wind rotors, Energy Conversation Management, Vol. 218, 113024, 2020.
[46] H. Seifi, S. Kouravand, and M. Seifi Davary, Numerical and experimental study of NACA airfoil in low Reynolds numbers for use of Darriues vertical axis micro-wind turbine, Journal of Renewable and New Energy, 2023.
 [47] H. Seifi Davari, S. Kouravand, M. Seify Davari, and Z. Kamalnejad, Numerical investigation and aerodynamic simulation of Darrieus H-rotor wind turbine at low Reynolds numbers, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Vol. 45, No. 3, pp. 6813-6833, 2023.
 [48] H. Seifi Davary, S. Kouravand and I. Khatami, Experimental Study of Porous Blade Effect on the Rotation of Darriues Vertical Axis Wind Turbine, Modares Mechanical Engineering, Vol. 20, No. 1, pp. 181-191, 2020.
[49] H. Seifi, S. Kouravand, M. S. Davary and S. Mohammadzadeh, Experimental study of self-starting torque required to operate darriues the vertical axis wind turbine, Journal of Renewable and New Energy, Vol. 9, No. 2, pp. 9-19, 2022.
[50] H. Seifi Davari and S. Kouravand, Improving the Performance Self-Starting of the Vertical Axis Wind Turbine Using Porous Blade, Modares Mechanical Engineering, Vol. 20, No. 5, pp.1199-1209, 2020.
[51] H. Seifi, S. Kouravand, M.S. Davary and S.  Mohammadzadeh, Numerical and Experimental study of the effect of increasing aspect ratio of self-starting force to vertical axis wind turbine, Journal of Renewable and New Energy, Vol. 10, No. 1, pp. 1-14, 2023