دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-133 
1. مروری بر پیشرفت ها و چالش های مواد تغییر فازدهنده

صفحه 1-11

محمد مهدی نوری؛ حسین علی خنکدار؛ حامد عزیزی؛ مهدی غفاری


7. تبدیل انرژی امواج با سیستم جاذب فرش بستر دریا

صفحه 55-61

حسن مجدم؛ حسین یوسفی؛ محمدحسین جهانگیر