پتانسیل سنجی و استفاده از توربین باد محور افقی کوچک جهت تامین برق بخشی از نیاز گلخانه در منطقه فیروز کوه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کشاورزی-گروه فنی -دانشگاه نهران

چکیده

امروزه مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است.اکثر کشور‌ها انرژی الکتریسیته را ازسوخت های فسیلی بدست می آورند.نیروگاه های سیکل ترکیبی برای تولید 1 کیلوات برق 660 گرم گاز دی اکسید کربن تولید می‌کنند. در این پژوهش در منطقه فیروزکوه استان تهران جهت استفاده از توربین کوچک برای تامین برق گلخانه‌ها مطالعه شده است.با توجه به مطالعه انجام شده ،فیروز کوه دارای چگالی باد (w/m2) 142 در ارتفاع 10 متری از سطح زمین است.در این منطقه سرعت باد 5.6 متر بر ثانیه بدست آمده است. با توجه به سرعت باد و چگالی باد در منطقه فیروز کوه از توربین ‌های باد 10 و 5 کیلووات هامر جهت بررسی بیشتر استفاده گردیده است. توربین 10 و 5 کیلوات هامر توان تولیدی به ترتیب 2394 و1532 وات را با توجه به چگالی باد منطقه تولید می‌کند. برای کاهش هزینه های گلخانه می توان با سرمایه گزاری درانرژی باد، ضمن بهره گیری از مزایای محیط زیستی نسبت به تولید پراکنده مورد نیاز اقدام نمود و هزینه محصولات گلخانه ای را در طولانی مدت کاهش داد.بررسی های این مقاله نشان می دهد که توربین های 10 و5 کیلواتی هامردر منطقه فیروزکوه و در ارتفاع 10 متری جهت نصب و استفاده مناسب است

کلیدواژه‌ها


[3]عباس رضائی عسلی، فرزام پاشایی، پیام پاشایی، محمدحسمه رحمتی، آیت. محمدزدی، "تعیین میزان مصرف انرژی برای تولید گوجه فرنگی گلخانه ای در مناطق گلخانه ای استان کرمانشاه"، مجله تولید گیاهان، جلد. 19: 2،2012.
[4] علیرضا انزاری ابوالقاسم، امیر. احمدی، عاطفه عرفانی، اکرم برزویی، "ارزیابی توان بالقوه انرژی باد و امکان ساخت این نیروگاه بادی در سبزوار"جغرافیایی مطالعات مناطق خشک،جلد9 صفحه 33-46
[8]پریسا شهین روخسر، اصل خنک کننده گلخانه. موسسه تحقیقات مهندسی کشاورزی و فنی،انتشارات علوم دانشگاه، 1390.
[9]حسندخت،مدیریت گلخانه،انتشارات دانشگاهی ،جلد1، 1385
 [1] Daniel.Nugenta, Benjamin .K.Sovacool,“Assessing the lifcycle house gas emissions frome solar PV and wind energy A critical metal-surve,” energy police,vol.65.pp.229-244,2013
[2] Levent. Bilir, Mehmet.Imir, Yılser.Devrim, Ayhan.Albostan, “An investigation on wind energy potential and small scale wind  turbine,” performance at _Incek region – Ankara. Turke, Energy  Conversion and Management,vol.103 ,pp.910–923, 2015
 [5] Hüseyin.Benil, “A performance comparison between a horizontal source and a vertical source heat pump systems for a greenhouse heating in the mild climate Elaziğ,” Turkey. Applied Thermal Engineering,vol.50,pp.197-206, 2013.
 [6] L. de. Santoli, A. Albo, D.A. Garcia, D. Bruschi, F. Cumo“A preliminary energy and environmental assessment of a micro wind turbine prototype in natural protected areas, “ Sustainable Energy Technologies and Assessments, vol. 8, pp. 42-56, 2014.
[7] Miguel.Becerra, José.Morán,Alejan.droJerez,Miguel.Valenzuela, “Wind energy potential in Chile: Assessment of a small scale wind farm for residential clients,” Energy Conversion and Management,vol.140 ,pp.71–90, 2017.
[10] H .Polinder, S. Member, J. Abraham,F. Fellow,J. Member,A. B.   A.brahamsen, K. Atallah, R. A. McMaho“Trends in Wind Turbine GeneratorSystemsn,”  IEEE ., 2013.
[11] Ronit. K.Singh,M. Rafiuddin.Ahmed, “ Blade design and performance testing of a small wind turbine rotor for low wind speed  applications,” Renewable Energy,vol.50,pp.812-819, 2016