بررسی و ارزیابی تولید گاز متان از ترکیب کود گاومیش و کلش ذرت در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استان خوزستان- شهر ملاثانی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 استان خوزستان، شهر ملاثانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

روش فرآیند هضم بی‌هوازی، یکی از تکنولوژی‌های قابل قبول، هم از نظر صنعت و هم از نظر اقتصادی، برای تولید انرژی از بقایای کشاورزی و دامی می‌باشد. استان خوزستان با دارا بودن 2500 رأس گاومیش و مزارع زیاد ذرت، پتانسیل قابل ملاحظه‌ای در تولید گاز متان دارد. به این منظور، تحقیقی جهت بررسی فرآیند تولید بیوگاز از ترکیب کلش ذرت به همراه فضولات گاومیش با چهار سطح (80:20)، (90:10)، (20:80)، (10:90) و سه تکرار به صورت آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با روش هضم بی‌هوازی در بطری‌های 5/1 لیتری که به عنوان هاضم استفاده گردید، انجام شد. این تحقیق به این ترکیبات بر اساس وزن ماده خشک فرار با 10% در دمای بین 30 تا 40 درجه سانتیگراد که دمای مزوفیلیک نامیده می‌شود، مورد ارزیابی قرار گرفتند. استفاده از دمای مزوفیلیک (دمای محیط) به منظور عدم استفاده از تجهیزات هزینه بر جهت تثبیت دما بود. در پایان دوره بیست و هشت روزه، بیشترین میزان متان تولید شده در ترکیب 20:80، به میزان 83/30لیتر و کمترین متان تولید شده در ترکیب 90:10 به مقدار 04/13 لیتر به دست آمد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین تیمارها تفاوت معنادار آماری وجود دارد. اهداف این مطالعه بررسی فضولات گاومیش و کلش ذرت از نظر کمی وکیفی، جهت تولید انرژی ناشی از هضم بیهوازی بود که کلیه این اهداف در جهت نیل به تولید انرژی و حفاظت محیط زیست می باشد.

کلیدواژه‌ها


 [1]    امانی تیمور، نصرتی محسن.1390. ارتقاء عملکرد تصفیه و هضم بی هوازی بر اساس روابط سینتروفی باکتریهای استاتزا و متانزا. دانشگاه تربیت مدرس، ایران.
 [1]    دعاگویی، علیرضا. و غضنفری، احمد. 1390. بررسی میزان تولید بیوگاز از ضایعات خانگی میوه در تلفیق با کود دامی به دو روش غیر پیوسته و نیمه پیوسته. انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران, دانشگاه فردوسی مشهد. 142-95 :(92) 1.
 [2]    رحیمی، فهیمه. 1391. طراحی و ساخت یک واحد بیوگاز در مزرعه عباس آباد. دﻛﺘﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺮژی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان. سومین همایش بیوانرژی ایران
 [3]    سازمان انرژی اتمی ایران. 1375. مجموعه مقالات اولین سمینار بیوگاز در ایران.
 [4]    سازمان جهاد کشاورزی. 1396. گزارش نامه تعداد گاومیش های موجود در دنیا.
 [5]    سنایی مقدم، اکبر.، آقا خانی، محمد حسین، عاقل، حسن. و عباسپورفرد، محمد حسین، ۱۳۹3، تولید بیومتان از هضم بی هوازی مشترک ضایعات سیب زمینی و کود دامی  توسط سیستم هاضم بیهوازی تک‌مرحله، دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک، کرمان، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی.
 [6]    طلایی، آویده. 1390 . استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و محلی در مناطق روستایی با رویکرد طراحی پایدار، در راستای اهداف توسعه پایدار. مجموعه مقالات دومین همایش بیوانرژی، تهران.
 [7]    قائمی، فرزانه. و صادقی، حسین. 1392. پتانسیل تولید بیوگاز از فضولات دامی در ایران. چهارمین همایش بیوانرژی ایران.
 [8]    کلوری، علیرضا. 1391. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻀﻮﻻت ﮔﺎوی و ﻣﺮﻏﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻠﺶ ﺑـﺮﻧﺞ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻮﮔﺎز. سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز). سال انتشار: 1391.
 [9]    الماسی، مرتضی. 1384. درسنامه دوره کارشناسی ارشد مکانیزاسیون. مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
 [10] ماهری, داریوش و مریم شریفی، ۱۳۹۱، مطالعه امکان سنجی برای تولید انرژی با بکارگیری بیوگاز حاصل از ضایعات گندم در سیلوهای مکانیزه، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران، منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس جنوبی. 3-1 :(9)1.
 [11] میرحسینی، سید مجتبی.، عزیزی‌نژاد، وحید. و جهانبانی، علی. 1392 . امکان‌سنجی استفاده از انرژی زیست توده در مناطق مختلف ایران و فناوری استحصال آن. اولین همایش سراسری محیط‌ زیست، انرژی و پدافند زیستی، مؤسسه آموزش عالی مهر اروند.
 [12] نجفی، الهام. و حسینپور، محمدرضا. 1391. « ضرورت توسعه  نیروگاه بیوگازسوز در استان البرز «، سومین همایش بیو انرژی ایران.
 [13] نجفی، بهمن. 1390.  بررسی تأثیر استفاده از بیودیزل و بیوگاز به جای گازوییل و گاز طبیعی در موتور دیزل دوگانه سوز. نشریه علمی پژوهشی سوخت و احتراق. 86-73 .
 [14] غلامی، میلاد.، خسرویار، سوسن. و هجری، زهرا. 1392.  بررسی میزان گاز متان تولیدی از تفاله زیتون به همراه فضولات گاوی. چهارمین همایش ملی بیوانرژی ایران، تهران، نهم آبان 1392.
 
 [15]  Al Said, Hamid M. 2010. Design and building of biogas digester for organic materials gained from solid waste. Master of Science thesis. An najah national university, Nablus- Palestine. 131 pages.
 [16]  Amjid, Syed, Bilal, Muhammad and Hossain, Atlaf. 2011. Biogas, renewable energy resource for Pakistan. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 15(6): 2833-2837.
 [17]  Babel, S.; Pecharaply, A.; Sae-Tang, J., (2009). Anaerobic digestion of sewage and brewery sludge for biogas production and land application. Int. J. Environ. Sci. Tech.,6 (1), 131-140 (10 pages).
 [18]  Buekens, A. 2005. Energy Recovery from Residual Waste by Means of Anaerobic Digestion Technologies. The Future of Residual Waste Management in Europe Conference.
 [19]  Juntarasiri, P., Nijsunkij, S., Buatick T., Jamkrajang, E., Wacharawichanant, S., 2011. Enhancing Biogas Production from Padauk Angsana Leave and Wastewater Feedstock through Alkaline and Enzyme Pretreatment, Energy Procedia, Vol. 9 207– 215.
 [20]  Khandelwal K, Mahdi S, Biogas Technology: A Practical Handbook, CRC Press. India. (2001).
 [21]  Pound, B., F. Done and T. R. Preston. 1981. Biogas production from mixtures of cattle slurry and pressed sugar cane stalk, with and without urea. Tropical animal production. 16: 345 -351.
 [22]  Saev, M., Koumanova1, B. and Simeonov, I. V. 2009. Anaerobic co-digestion of wasted tomatoes and cattle dung for biogas production. J. Uni. Chemical Technol. Metallurg. 44(1): 55-60.
 [23]  Sihuang, X. 2012. Evaluation of biogas production from anaerobic digestion of pig manure and grass silage. Ph. D. Thesis. Civil Engineering, National University of Ireland, Galway.
 [24]  Yadvika, Santosh, Sreekrishnan, T. R., Kohli, S., Rana, V., (2004). "Enhancement of Biogas Production from Solid Substrates Using Different Techniques- A review." Bio-resource. Technol., 95: 1-10
 [25]  Zhang R, El-Mashad H.M., Hartman K, Wang F, Liu G, Choate, Gamble P. (2007) Characterization of food waste as feedstock for anaerobic digestion. Bio-resource Technology 98: 929-925.
 [26] Zhong, w., zh. Zhang, w. qiao, p. Fu, and M. Liu. 2011. Comparison of chemical and biological pretreatment of corn straw for biogas production by anaerobic digestion. Renewable energy. 36: 1875-1879.