بررسی مصرف انرژی در یک ساختمان سبز نمونه و مقایسه ی آن با ساختمان های معمولی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 ستادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران

چکیده

از نقطه نظر رویکرد جهانی در زمینه ی انرژی، افزایش تقاضای انرژی، محدودیت منابع انرژی فسیلی و افزایش قیمت آن و عدم امنیت و ثبات بازار انرژی در  دهه­های اخیر هم سو با مساله ی آلودگی و گرم شدن زمین مبنای رویکرد جدید در مبحث انرژی است. در حال حاضر، بخش ساختمان های اداری و مسکونی در حدود ۴۰ درصد از مصرف انرژی‌ تجدید ناپذیر کشورمان را بخود اختصاص داده است که معطوف شدن به این بخش در راستای بهینه سازی مصرف انرژی وکنترل تقاضای انرژی در ساختمان، اجتناب ناپذیراست. در این مقاله، به بررسی میزان مصرف انرژی برای یک ساختمان مسکونی دو طبقه با زیر بنای دویست مترمربع در شهر تهران پرداخته شده است. درابتدا فرض شده است که ساختمان با مصالح متداول ساخته شده و سپس میزان مصرف انرژی ساختمان و همچنین هزینه ی مصرف سالانه ی انرژی ساختمان با توجه به تعرفه های فعلی کشور محاسبه شده اند. سپس در مرحله­ی بعدی محاسبات انرژی برای یک ساختمان سبز صورت گرفته است. نهایتا به مقایسه میزان مصرف انرژی و هزینه ی انرژی مصرفی در هر دو ساختمان پرداخته شده است،که منتهی به کاهش قابل توجهی درمقدار مصرف انرژی سالانه ی ساختمان سبز ( کاهش مصرف برق معادل 23 % و گاز 26/32 % ) و همچنین هزینه های مربوطه می گردد. بنابراین باتوجه به کمبود منابع انرژی تجدیدناپذیر و هزینه های گزاف استحصال آن و همچنین تاثیرات مخرب مصرف آن برمحیط زیست، سرمایه گذاری درامر اجرای ساختمان سبز در سطح کشور ضروری است.

کلیدواژه‌ها


      [1]            International Energy Agency(IEA), http://www.iea.org/.
      [2]            Gross. A, S.O., Ronen.Z, Raveh.E, Recycled vertical flow    constructed wetland (RVFCW)—a novel method of recycling greywater for irrigation in small communities and households Chemosphere, 2007(66): p. 916-923, 2007.
      [3]            Wang, L., Gwilliam, J., and Jones, P., 2009. “Case study of zero energy house design in UK”. Energy and Buildings, 41, pp. 1215-1222.
      [4]            Draft Guidelines for the Reuse of Greywater in Western Australia, D.o.H.E.H. Branch, Editor, 2002.
      [5]            U.S. department of energy, Moving Toward Zero Energy Homes. On the WWW, at http:// www.buildings.gov Click on “Programs and Initiatives  ”,2004.
      [6]            Energy Star overview of 2010 achievements, Energy Star. On the WWW, at http://www.energystar.gov, PDF file, 2011.
      [7]            Bambrook, S.M., Sproul, A.B., and Jacob, D., “Design optimisation for a low energy home in Sydney”. Energy and Buildings, 43, pp. 1702- 1711, 2011.
      [8]            NayaraKasai ,Charbel Jose, ChiappettaJabbour,” Barriers to green buildings at two Brazilian Engineering Schools”, International Journal of Sustainable Built Environment (3), 87–95, 2014.
      [9]             Yongheng Deng a,b, ⁎, Jing Wu, “Economic returns to residential green building investment: The developers' perspective”, Regional Science and Urban Economics, 2013.
   [10]            Queena K. Qian, Edwin H.W. Chan , HenkVisscher , Seffen Lehmann,” Modeling the green building (GB) investment decisions of developers and end-users with transaction costs (TCs) considerations”, Journal of Cleaner Production xxx 1e11,2015.
   [11]            WeihongGuo, Xiao Liu, XuYuana, “Study on Natural Ventilation Design Optimization Based on CFD Simulation for Green Buildings”, 9th International Symposium on Heating, Ventilation and Air Conditioning (ISHVAC) and the 3rd International Conference on Building Energy and Environment (COBEE), 2015.
   [12]            نرگس شم آبادی، ح. بختیاری، ن. کوچکیان و م. فراهانی، بررسی و امکان سنجی ساخت سیستم تصفیه فاضلاب خاکستری دانشگاه حضرت معصومه، قم، ایران، 2015.   
   [13]            Boyjoo Y, Pareek VK, Ang M, “A review of greywater characteristics and treatment processes”, Water Sci Technol. ,67(7):1403-24, 2013.
[14]   A. Bedir, B. Ozpineci, J. E. Christian, “The Impact OfPlugIn Hybrid Electric Vehicle Interaction With Energy Storage And Solar Panels On The Grid For A Zero Energy House”, IEEE. Plamondon, R., Lorette, G.,"Automatic Signature Verification and Writer Identification - The State of the Art", Pattern Recognition, Vol. 22, No 2. pp. 107-131, 1989, 2010