بررسی اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر در گذار انرژی موفق در کشور ایران بر اساس مدل تحلیل مدیریتی سوات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پژوهشی انرژی های تجدیدپذیر، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

2 مهندسی سیستم‌های انرژی، دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

با رشد روزافزون جمعیت، تقاضا برای انرژی در تمام جهان در حال افزایش است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، درصد بالایی از انرژی مورد نیاز کشورهای جهان توسط سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود. اما ذخایر سوخت‌های فسیلی در دسترس رو به کاهش و اتمام است. همچنین طبق بررسی‌های انجام شده این سوخت‌ها آلودگی‌های زیست‌محیطی بسیاری تولید می‌کنند. تغییر اقلیم، از بین رفتن گونه‌های مهم جانوری، خشکسالی یا سیل‌های پی در پی از مشکلاتی هستند که به دلیل مصرف بیش از حد سوخت‌های فسیلی به وجود آمده‌اند. یکی از راه‌حل‌های مناسب و هوشمندانه گذار از انرژی‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر می‌باشد. ایران، پتانسیل بالایی برای استفاده و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد. در این مقاله سعی شده است بر اساس تحلیل مدیریتی سوات به بررسی نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت‌ها و تهدید‌های انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخته شود. در نهایت نیز راهبردهایی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ارائه شده است. راهبردهای تقویت فعالیت بخش‌های خصوصی و دولتی جهت سرمایه‌گذاری در تولید انرژی و انجام پروژه‌های پژوهشی مرتبط در جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای، سرمایه‌گذاری در راستای ارتقای فناوری‌های مورد نیاز جهت بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر درجهت استحصال انرژی با قیمت پایین و تقویت بورس انرژی و سرمایه‌گذاری در راستای بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز جهت بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر از بهترین راهبردها برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هستند.

کلیدواژه‌ها


[1] A. Taheri, United States Energy Strategy. Quarterly Journal of Private and Criminal Law Research, Vol. 4, No. 3, pp. 65-90, 2008.
[2] A. H. Ghorashi, and A. Rahimi, Renewable and non-renewable energy status in Iran: Art of know-how and technology-gaps. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 15, No. 1, pp. 729-736, 2011.
[3] E. Loiseau, L. Saikku, R. Antikainen, N. Droste, B. Hansjürgens, K. Pitkänen, P. Leskinen, P. Kuikman, M. Thomsen, Green economy and related concepts: An overview, Journal of Cleaner Production, Vol. 139, pp. 361 – 371, 2016.
[4] L. Taghavi, M. Abbaspour, The Role of Green Economy in the Development of the Energy Sector in Iran, Proceedings of the Second National Conference on Wind and Solar Energy, Tehran, Iran, 2012. (in Persian)
[5] A. Tavakoli, M. Shafipour, K. Ashrafi, Energy, Economics and Environment (3E) with a green economy approach, Proceedings of the first national conference on environment, energy and bio-defense, Tehran, Iran, 2013. (in Persian)
[6] M. Ghasemi, S. Khalili, Determining Strategic Scenarios in the Field of Renewable Energy for Iran Horizon 1404 with Dynamic System Approach, Proceedings of the First International Conference on Challenges and New Solutions in Industrial Engineering, Management and Accounting, Sari, Iran, 2020. (in Persian)
[7] A. Ghorbani, K. Fartash, and M. Khayatian, Structural-Interpretive Modeling of Challenges Affecting the Policy-Making Process of Renewable Energy Technologies Development in Iran, Industrial Technology Development Quarterly, Vol. 18, No. 41, 2020. (in Persian)
[8] F. Shadman, and F. Ayatollah, Strategies and Challenges to Achieve Renewable Energy Goals to Enter the Green Economy, 10th National Conference on Energy Environment and Sustainable Natural Resources, Tehran, Iran, 2020. (in Persian)
[9] M. Haghjoo, Modern Energies, Second Edit., University Publishing Center, 2008. (in Persian)
[10] P. Khodaparast, M. Sayadi, and Z. Fazeli, The role and position of renewable energy in promoting energy security (SWOT analysis), Fourth International Conference on Oil, Gas, Refining and Petrochemicals on the relationship between government, university and industry ,Shiraz, Iran, 2016. (in Persian)
[11] A. Roustaei, A. Hosseinzadeh, R. Karimi, A study of the types of renewable energy and the status of their utilization in Iran, Proceedings of the Fifth First National Conference on New and Clean Energy, Tehran, Iran, 2013. (in Persian)
[12] Renewable energy deployment policies in Iran, Accessed 18 July 2020; http://suna.org.ir.
[13] H .Mintzberg, B. Ahlstrand, and J. Lampel. Strategy safari:a guided tour through the wilds of strategic management, New York: Free Press, 1998.
[14] S. Ordo and R. Arjmandi, and A. Karbasi, and A. Mohammadi, Evaluation of renewable energy development methods to reduce the effects of climate change in Iran based on SWOT management analysis model, Fifth International Conference on Energy Technology and Management with linkage approach Energy, Water and Environment, Tehran, Iran, 2018. (in Persian)
[15] S. Kazemian, and M. Akbarian, Study of renewable energy in the country with the help of SWOT analysis, The Second International Conference on Industrial Engineering and Management, Tehran, Iran, 2016. (in Persian)
[16] A. Waqif Koodehi, Strategic Policy in Renewable Energy for Sustainable Development, Fifth Conference on Renewable Energy and Distributed Production in Iran, Rasht, Iran, 2016. (in Persian)
[17] Sh. Ghahremani, and F. Faghihi and A. Mohammadi, Selecting an appropriate strategy for using renewable energy based on hierarchical analysis method from among the strategies developed using SWOT analysis, International Conference on Man, Architecture, Civil and Urban, Tabriz, Iran, 2015. (in Persian)
[18] A. Alizadeh, and B. Arbab Shirani, Analysis of the status of acquisition and transfer of renewable energy technology in Iran using SWOT analysis, The 2nd International Conference on Industrial Engineering and Management, Tehran, Iran, 2016. (in Persian)