راهکار‌های پایدار صرفه‌جویی انرژی در سیستم‌های گلخانه‌ با استفاده از فناوری‌های انرژی‌های‌ تجدیدپذیر

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم، گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در این مطالعه، بررسی جامعی بر راهکار‌های پایدار صرفه‌جویی انرژی با استفاده از فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر در گلخانه‌ها ارائه شده است. به منظور کاهش مصرف انرژی در گلخانه‌ها، پس از ارزیابی و شناخت کلی و دقیق از سامانه‌های موجود‌ در گلخانه‌‌ها، مسائلی مانند مصرف انرژی کل، فناوری‌هایی با هزینه مناسب و با بازده انرژی بالا و همچنین سازگار با محیط زیست، به طور دقیق مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند. فناوری‌های مورد نظر در چارچوپ اهداف این تحقیق به طور کلی راهکارهای مبتنی بر فناوری‌های تجدیدپذیر و پایدار مانند ماژول‌های فتوولتائیک (PV)، جمع کننده‌های حرارتی خورشیدی، سامانه‌ها و جمع کننده‌های ترکیبی PV/T، تکنیک‌های مواد تغییر فاز دهنده (PCMs) و ذخیره‌سازی انرژی حرارتی زیرزمینی و پمپ‌های حرارتی با بازده انرژی بالا هستند. یافته‌های حاصل از این تحقیق نشان می‌دهند که تا 80 درصد صرفه‌جویی در انرژی را می‌توان با بکارگیری فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر حاصل نمود. مجله انرژی های تجدید پذیر و نو

کلیدواژه‌ها


 
[1]      Ahamed, M.D., Guo, H., Tanino, K. Energy saving techniques for reducing the heating cost of conventional greenhouses, Biosystems Engineering, 178: 9-33. 2019.
[2]      Anifantis, A.S., Colantoni, A., Pascuzzi, S. Thermal energy assessment of a small scale photovoltaic, hydrogen and geothermal stand-alone system for greenhouse heating. Renewable Energy, 103, 115–127. 2017.
[3]      Attar, I., Naili, N., Khalifa, N., Hazami, M., Lazaar, M., Farhat., A. Experimental study of an air conditioning system to control a greenhouse microclimate. Energy Conversion and Management, 79, 543-553. 2014.
[4]      Sarlaki, E. and Hassan-Beygi, R. Production potentials and technical barriers facing the development and utilization of renewable energies in Iran. Journal of renewable and new energy, 6(1): 14-25. 2018 (In Persian).
[5]      Cossu, M., Cossu, A., Deligios, P. A., Ledda, L., Li Zh., Fatnassi, H., Poncet C., Yano A. Assessment and comparison of the solar radiation distribution inside the main commercial photovoltaic greenhouse types in Europe, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 94, 822–834. 2018. 
[6]      Cuce, E. Development of innovative window and fabric technologies for low-carbon buildings. Ph.D. Thesis, The University of Nottingham, Nottingham, United Kingdom, 2014.
[7]      Cuce, E., Cuce P. M., Young, C.H. Energy saving potential of heat insulation solar glass: Key results from laboratory and in-situ testing, Energy, 97, 369-380. 2016.
[8]      Cuce, E., Harjunowibowo, D., & Cuce, P. M. Renewable and sustainable energy saving strategies for greenhouse systems: A comprehensive review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 64, 34-59. 2016.
[9]      Cuce, P.M., Cuce, E. Toward cost-effective and energy-efficient heat recovery systems in buildings: Thermal performance monitoring. Energy, 137: 487–494. 2017.
[10]   Esen, M., & Yuksel, T. Experimental evaluation of using various renewable energy sources for heating a greenhouse. Energy and Buildings, 65, 340-351. 2013.
[11]   Esmaeli, H. and Roshandel, R. Optimal design for solar greenhouses based on climate conditions, Renewable Energy, 145, 1255-1265. 2019.
[12]   Ghasemi, H. M., Ajabshirchi, Y., Ranjbar, S. F., & Matloobi, M. Solar energy conservation in greenhouse: Thermal analysis and experimental validation. Renewable Energy, 96, 509-519. 2016.
[13]   Ghoulem, M., Moueddeb, K.El., Nehdi, E., Boukhanouf, R., Calautit, J. K. Greenhouse design and cooling technologies for sustainable food cultivation in hot climates: Review of current practice and future status. Biosystems Engineering, 183, 121-150. 2019.
[14]   Gilli, C., Kempkes, F., Munoz, P., Montero, J.I., Giuffrida, F., Baptista, F.J., Stepowska, A., Stanghellini, C. Potential of different energy saving strategies in heated greenhouse, Acta Horticulturae. pp. 467–474. 2017.
[15]   Golzar, F., Heeren, N., Hellweg, S., Roshandel, R. A novel integrated framework to evaluate greenhouse energy demand and crop yield production, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 96, 487-501. 2018.
[16]   Golzar, F., Heeren, N., Hellweg, S., Roshandel, R. A comparative study on the environmental impact of greenhouses: A probabilistic approach, Science of The Total Environment, 675, 560-569. 2019.
[17]   Hassanien, R., Hassanien, E., Li, Ming., Lin W. D. Advanced applications of solar energy in agricultural greenhouses. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 989–1001. 2016.
[18]   Mahdavi, S., Sarhaddi, F., Hedayatizadeh, M. Energy/exergy based-evaluation of heating/cooling potential of PV/T and earth-air heat exchanger integration into a solar greenhouse, Applied Thermal Engineering, 149, 996-1007. 2019.
[19]   Marucci, A., Zambon, I., Colantoni, A., Monarca, D. A combination of agricultural and energy purposes: Evaluation of a prototype of photovoltaic greenhouse tunnel. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82, 1178-1186. 2018. 
[20]   Mehrpooya, M., Hemmatabady, H., Ahmadi, M. H. Optimization of performance of Combined Solar Collector-Geothermal Heat Pump Systems to supply thermal load needed for heating greenhouses, Energy Conversion and Management, 97, 382-392. 2015.
[21]   Mesmoudi, K., Meguellati, Kh., Bournet, P.E. Thermal analysis of greenhouses installed under semi-arid climate. International Journal of Heat and Technology, 35 (3), 474-486. 2017.
[22]   Panwar, N.L. Kaushik, S.C. Kothari, S. Solar greenhouse an option for renewable and sustainable farming, Renewable and Sustainable Energy Reviews,15(8): 3934-3945. 2011.
[23]   Semple, L., Carriveau, R., Ting, D.S.K. Assessing heating and cooling demands of closed greenhouse systems in a cold climate. International Journal of Energy Research, 41(13): 1903-1913. 2017.
[24]   Sethi, V.P., Sumathy, K., Lee, C., Pal, D.S. Thermal modeling aspects of solar greenhouse microclimate control: a review on heating technologies, Solar Energy, 96, 56–82. 2013.
[25]   Sharaf, O. Z., Orhan, M. F. Concentrated photovoltaic thermal (CPVT) solar collector systems: Part II – Implemented systems, performance assessment, and future directions. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 50, 1566-1633. 2015.
[26]   Singh, D., Basu, C., Meinhardt-wollweber, M., & Roth, B. LEDs for energy efficient greenhouse lighting. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 49, 139-147. 2015.
[27]   Taki, M., Ajabshirchi, Y., Ranjbar, S.F., Rohani, A., Matloobi, M., Modeling and experimental validation of heat transfer and energy consumption in an innovative greenhouse structure. Information Processing in Agriculture, 3, 157–174. 2016.
[28]   Taki, M., Rohani, A., Rahmati-Joneidabad, M. Solar thermal simulation and applications in greenhouse, Information Processing in Agriculture, 5(1): 83-113. 2018.
[29]   Xu, J., L. i. Y, Wang, R.Z., Liu, W. Performance investigation of a solar heating system with underground seasonal energy storage for greenhouse application. Energy, 67(1), 63-73. 2014.
[30]   Yanoa, A., and Cossu, M. Energy sustainable greenhouse crop cultivation using photovoltaic technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 109, 116–137. 2019.
[31]   Chemisana, D. Building integrated concentrating photovoltaics: a review. Renewable and Sustainable Energy Reviews,  15(1): 603–11. 2011.
[32]   Cuce, E., Cuce, PM., Bali, T. An experimental analysis of illumination intensity and temperature dependency of photovoltaic cell parameters. Appled Energy, 111: 374–82. 2013.
[33]   Wu, Y., Eames, P., Mallick, T., Sabry, M. Experimental characterisation of a Fresnel lens photovoltaic concentrating system. Solar Energy, 86 (1): 430–40. 2012.
[34]   Sarlaki, E., Kermani, A. M., Kianmehr, M. H., Marzban, I. ‫Application of Green Chemistry Metrics and Process Intensification Technologies in Sustainable Biodiesel Production. Green chemistry and sustainable process, 1(2), 1-20. 2019. (In Persian).
[35]   Sarlaki, E., Hassanbeigi, R., Paghaleh, A.S., Mirsaeedghazi, H. Biodiesel purification and refining technologies with the emphasis on membrane separation processes. Iranian journal of mechanical engineering, 26 (5), 11-130. 2017. (In Persian).